13 november 2020

Nederland onthoudt zich van stemming tijdens anti-Israel motie bij WHO - The Netherlands abstains from the vote during an anti-Israel motion at WHO

Nederlands - English:

NEDERLANDS:

Misschien wel mede dankzij de motie-Van der Staaij en de recente ophef over het stemgedrag van Nederlandse vertegenwoordigers bij de VN, heeft Nederland zich onthouden van stemming tijdens het jaarlijkse anti-Israel circus bij de WHO.

Door: CIDI - LUUK SMIT

Gedurende een wereldwijde pandemie, met miljoenen besmettingen en doden, had de WHO tijdens haar jaarlijkse vergadering andere prioriteiten: een vier uur durend speciaal agendapunt gericht op één land: Israel. Net als bij de Mensenrechtenraad krijgt de Joodse staat ook een ‘speciale behandeling’ bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Het rapport over Israel sprak over de slechte gezondheidssituatie in de “bezette Palestijnse gebieden en de Golan”, en het Israelische beleid tegenover de Palestijnen.

Dat er geen aandacht was voor de samenwerking tussen Israel en de PA op gebied van gezondheidszorg, inclusief het verzorgen van Palestijnen in Israelische ziekenhuizen, liet aan Israelische afgevaardigde Meirav Shahar zien dat bij de WHO politiek belangrijker is dan gezondheidszorg. Zo stelde zij: ‘We zitten midden in een pandemie met bijna 1,3 miljoen doden in de wereld. Er zijn ook vele andere gezondheidsuitdagingen. Die moeten op de agenda staan, in plaats van politiek theater. Het is van groot belang dat dit soort professionele VN-organen niet misbruikt worden voor politieke spelletjes.’ Volgens UN Watch stemden onder andere de VS, het VK, Duitsland, Hongarije, Canada, Australië en Brazilië dan ook tegen de motie. Landen als Griekenland, Cyprus, Zweden en Finland onthielden zich van stemming, net als Nederland.

Het is niet voor het eerst dat de WHO politiek voor gezondheidszorg plaatst, eerder dit jaar negeerde een woordvoerder opvallend een vraag over Taiwan tijdens een videointerview, daarna was opeens de verbinding verbroken en het interview abrupt tot een halt gebracht. Dit was des te opmerkelijker daar Taiwan een van de eerste landen was die de coronauitbraak snel onder controle had gekregen.

De stap van doodleuk voor zulke moties stemmen naar onthouding van stemmen is een kleine, maar goede stap. Het laat zien dat er toch nog kritisch naar zulke anti-Israel moties gekeken wordt en dat de wil van de Kamer ten dele gehoord is. Een ferme tegenstem tegen zulke moties had een krachtiger signaal van de Nederlandse VN-vertegenwoordiging geweest, namelijk dat het politiseren van VN-organen niet gewenst is.************************
ENGLISH:

Perhaps partly thanks to the Van der Staaij motion and the recent fuss about the voting behavior of Dutch representatives at the UN, the Netherlands has abstained from voting during the annual anti-Israel circus at the WHO.

Door: CIDI - LUUK SMIT

During a global pandemic, with millions of infections and deaths, the WHO had different priorities at its annual meeting: a four-hour special agenda item focused on one country: Israel. As with the Human Rights Council, the Jewish state also receives "special treatment" from the World Health Organization. The report on Israel spoke of the poor health situation in the "occupied Palestinian territories and the Golan", and Israeli policy towards the Palestinians.

The lack of attention to cooperation between Israel and the PA on health care, including the care of Palestinians in Israeli hospitals, showed Israeli representative Meirav Shahar that politics is more important to the WHO than health care. She stated, "We are in the middle of a pandemic with nearly 1.3 million deaths in the world. There are many other health challenges too. They should be on the agenda, instead of political theater. It is very important that these types of UN professional bodies are not misused for political games. "According to UN Watch, the US, UK, Germany, Hungary, Canada, Australia and Brazil, among others, voted against the motion. Countries such as Greece, Cyprus, Sweden and Finland abstained, as did the Netherlands.

It is not the first time that the WHO has put politics in front of health care, earlier this year a spokesperson conspicuously ignored a question about Taiwan during a video interview, then suddenly the connection was lost and the interview was brought to an abrupt halt. This was all the more remarkable as Taiwan was one of the first countries to quickly get the corona outbreak under control.

The step from casually voting for such motions to abstaining is a small, but good step. It shows that such anti-Israel motions are still being looked at critically and that the will of the House has been partly heard. A firm vote against such motions would have been a stronger signal from the Dutch UN representation, namely that the politicization of UN bodies is not desirable.