16 november 2020

2020-11-16: Woningbouw Zuid-Jeruzalem opnieuw veroordeeld - South Jerusalem housing development condemned again

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Israel zoekt aannemers voor de bouw van 1.257 nieuwe woningen in de wijk Givat Hamatos in Zuid-Jeruzalem. De voorgenomen bouw van de nieuwe Joodse wijk vlak over de wapenstilstandlijn van 1949 (de Groene Lijn) stuit op veroordeling van onder meer de Palestijnse Autoriteit, de VN en de Nederlandse ambassadeur Hans Docter.

Aangezien het gaat om nieuw te bouwen woningen ten zuiden van de Groene Lijn, alsnog binnen de stadsgrenzen van Jeruzalem, stuiten besluiten over bouwprojecten in Givat Hamatos geregeld op internationale verontwaardiging. Op zondag begon het Israelische ministerie van Woningbouw offertes aan te nemen voor het bouwproject.

Strategische locatie in Zuid-Jeruzalem

Volgens critici zorgt de ligging van de nieuwe wijk ervoor dat Arabische wijken van Jeruzalem van elkaar en van steden op de Westelijke Jordaanoever als Bethlehem en Hebron worden afgesloten. “Als [Givat Hamatos] gebouwd wordt, consolideert het de ring van nederzettingen tussen Oost Jeruzalem en Bethlehem op de bezette Westelijke Jordaanoever nog meer,” klaagde VN-afgezant voor het Midden-Oosten Nikolay Mladenov. “Het zou ernstige schade toebrengen aan de vooruitzichten voor een toekomstige, aaneengesloten Palestijnse staat, en voor onderhandelingen over een tweestatenoplossing gebaseerd op de lijnen van voor 1967, met Jeruzalem als hoofdstad van beide staten.”

EU-Hoge Vertegenwoordiger Buitenlandse Zaken Josep Borrell veroordeelde de “aangekondigde nederzettingsactiviteiten” als “verzwakking van onderling vertrouwen tussen partijen, dat juist noodzakelijk is voor het hervatten van zinvolle onderhandelingen.”

President Abbas van de Palestijnse Autoriteit noemde de bouwplannen “een poging van Israel om de internationaal gesteunde tweestatenoplossing te vermoorden.”

Woningbouw afgekeurd door Nederland, raketaanval niet

De Nederlands ambassadeur in Israel Hans Docter heeft zich ook vaker uitgesproken tegen woningbouw in Zuid-Jeruzalem, onder meer afgelopen juni en februari. Ditmaal riep Docter Israel op om na “historische vredesdeals in de regio” niet de “vooruitzichten op vrede thuis in gevaar te brengen”. Hier wijdde hij zondag vier berichten op Twitter aan. Een raketaanval vanuit de Gazastrook op Ashdod en Bat Yam, de nacht ervoor, vond de ambassadeur niet belangrijk genoeg om een tweet aan de wijden.

Na de Nederlandse veroordeling van bouwplannen in Givat Hamatos in maart stelde Thierry Baudet namens FVD kamervragen over waarom Nederland hoort bij “de kopgroep van EU-lidstaten die Israël telkens bekritiseren”.

VS en de nederzettingen

Amerikaans buitenlandminister Mike Pompeo baarde vrijdag opzien door een bezoek aan te kondigen aan de nederzetting Psagot op de Westelijke Jordaanoever, waar een wijngaarde een wijn naar hem vernoemd heeft, en aan de Golanhoogte. Hij wordt de eerste Amerikaanse buitenlandminister die een bezoek brengt aan een nederzetting op de Westelijke Jordaanoever, nadat hij in november 2019 verklaarde dat deze nederzettingen niet meer volgens de VS in strijd zijn met internationaal recht. Verwacht wordt dat de komende regering van Joe Biden kritischer tegenover Israelische nederzettingen zal staan, in lijn met Amerikaans beleid van voor de Trump-administratie.

kaart Zuid-Jeruzalem

Kaart van Zuid-Jeruzalem, met Givat Hamatos aangegeven in het rood

Door: CIDI


**************************************
ENGLISH:

Israel is looking for contractors to build 1,257 new homes in the Givat Hamatos neighborhood of South Jerusalem. The proposed construction of the new Jewish quarter just across the 1949 armistice line (the Green Line) has met with condemnation from, among others, the Palestinian Authority, the UN and the Dutch ambassador Hans Docter.

Since it concerns new homes to be built south of the Green Line, yet within the city limits of Jerusalem, decisions about construction projects in Givat Hamatos regularly meet with international outrage. On Sunday, the Israeli Ministry of Housing began taking bids for the construction project.

Strategic location in South Jerusalem

Critics say the new neighborhood's location is closing Arab quarters of Jerusalem from each other and from West Bank cities like Bethlehem and Hebron. "When [Givat Hamatos] is built, it will further consolidate the ring of settlements between East Jerusalem and Bethlehem in the occupied West Bank," lamented United Nations Middle East envoy Nikolay Mladenov. "It would seriously damage the prospects for a future contiguous Palestinian state, and for negotiations for a two-state solution based on the pre-1967 lines, with Jerusalem as the capital of both states."

EU High Representative for Foreign Affairs Josep Borrell condemned the "announced settlement activities" as "weakening mutual trust between parties, which is precisely necessary for the resumption of meaningful negotiations."

Palestinian Authority President Abbas called the building plans "an attempt by Israel to assassinate the internationally backed two-state solution."

Housing construction rejected by the Netherlands, missile attack not

The Dutch ambassador to Israel Hans Docter has also spoken out more often against housing in South Jerusalem, including last June and February. This time, Docter called on Israel not to "jeopardize the prospects for peace at home" after "historic peace deals in the region". Here he dedicated four messages on Twitter on Sunday. A rocket attack from Gaza on Ashdod and Bat Yam the night before, the ambassador did not consider important enough to dedicate a tweet.

After the Dutch condemnation of building plans in Givat Hamatos in March, Thierry Baudet asked parliamentary questions on behalf of FVD about why the Netherlands belongs to “the leading group of EU member states that constantly criticize Israel”.

USA and the settlements

US Secretary of State Mike Pompeo caused a stir on Friday by announcing a visit to the settlement of Psagot in the West Bank, where a vineyard has a wine named after him, and to the Golan Heights. He becomes the first US foreign minister to visit a settlement in the West Bank, after declaring in November 2019 that these settlements no longer violate international law according to the US. The forthcoming Joe Biden administration is expected to be more critical of Israeli settlements, in line with US pre-Trump administration policies.

kaart Zuid-Jeruzalem
Map of South Jerusalem, with Givat Hamatos outlined in red

By: CIDI