03 december 2020

2020-12-03: Min.Blok beantwoordt Kamervragen over vermeende kindermishandeling in Israelische hechtenis -Min.Blok answers parliamentary questions about alleged child abuse in Israeli custody

Nederland, Den Haag, 20180309 Minister van Buitenlandse Zaken dhr. Stef Blok. Foto: Kick Smeets / Ministerie van Buitenlandse Zaken 2018

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Buitenlandminister Stef Blok (VVD) heeft Kamervragen beantwoord van meerdere Kamerleden over berichten waarin gesteld werd dat Palestijnse kinderen vernederd en mishandeld zouden worden terwijl zij gedetineerd waren in Israelische gevangenissen. Deze berichten kwamen uit een onderzoek van Save the Children.

Bron: CIDI - LUUK SMIT

Minister Blok antwoordt dat hij niet in staat is om zulke berichten te verifiëren, maar hij zegt wel dat het beeld dat geschetst wordt overeenkomt met eerdere berichten uit onderzoeken van onder andere Human Rights Watch en UNICEF. Daarbij benadrukt hij dat het kabinet zaken als opzettelijke vernedering, isolatie en mishandeling, zowel fysiek als psychologisch, volstrekt onacceptabel vindt.

Achraf Bouali, Sjoerd Sjoerdsma (beide D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Tom van Nieuwenhuijzen (GroenLinks) vroegen daarbij ook of het kabinet deze kwestie nu, maar ook in het verleden, heeft aangekaart bij de Israelische regering. Blok zei hierop dat Nederland dit zowel bilateraal als via de EU doet. Ook stelt hij dat Nederland zich op meerdere manieren inzet voor de mensenrechten in Israel en de bezette gebieden om zo de situatie te verbeteren.

De minister antwoordt op de vragen over het detineren van kinderen dat dat in Israel volgens het militair recht gaat, maar ook dat Nederland meerdere malen heeft aangedrongen op aanpassingen. Daarbij stelt hij ook dat Israel tekortkomingen heeft verbeterd, mede na aandringen van de EU. Doch is hij van mening dat er nog stappen gezet moeten worden, het is namelijk in de ogen van Blok nog niet op orde, daarom zal Nederland haar zorgen bij Israel blijven uiten om zo de situatie te verbeteren.

Dit gebeurt momenteel ook door het bieden van hulp aan Palestijnen op psychosociaal gebied, zowel via de UNRWA als UN Women als UNICEF. Hierbij is er vanuit Nederland extra aandacht voor zowel vrouwen als kinderen, die te maken hebben met bedreigende situaties. Blok stelt wel dat dit breder dan alleen het Israelische gevangeniswezen gebeurt, want ook Palestijnse vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld kunnen op hulp vanuit Nederland rekenen.


***************************
ENGLISH:

Netherlands, The Hague, 20180309 Minister of Foreign Affairs mr. Stef Blok. Photo: Kick Smeets / Ministry of Foreign Affairs 2018

Foreign minister Stef Blok (VVD) has answered questions from several MPs about reports in which it was stated that Palestinian children would be humiliated and abused while they were detained in Israeli prisons. These reports came from a Save the Children survey.

By: CIDI - LUUK SMIT

Minister Blok replies that he is unable to verify such reports, but he does say that the picture that is being sketched corresponds with previous reports from investigations by Human Rights Watch and UNICEF, among others. In doing so, he emphasizes that the cabinet finds issues such as deliberate humiliation, isolation and abuse, both physical and psychological, completely unacceptable.

Achraf Bouali, Sjoerd Sjoerdsma (both D66), Kirsten van den Hul (PvdA) and Tom van Nieuwenhuijzen (GroenLinks) also asked whether the cabinet has raised this issue with the Israeli government now, but also in the past. Blok said that the Netherlands does this both bilaterally and via the EU. He also states that the Netherlands is committed to human rights in Israel and the occupied territories in several ways in order to improve the situation.

The minister replied to the questions about the detention of children that in Israel this is done according to military law, but also that the Netherlands has urged changes several times. He also states that Israel has corrected shortcomings, partly after insistence by the EU. However, he believes that there are still steps to be taken, because in Blok's eyes things are not yet in order, which is why the Netherlands will continue to express its concerns to Israel in order to improve the situation.

This is currently also done through the provision of psychosocial assistance to Palestinians, through UNRWA, UN Women and UNICEF. The Netherlands pays extra attention to both women and children who are faced with threatening situations. Blok does state that this is broader than just the Israeli prison system, because Palestinian women who have to deal with domestic violence can also count on help from the Netherlands.