11 december 2020

2020-12-11: Nederlandse VN-vertegenwoordiging negeert opnieuw Joodse banden Tempelberg - Dutch UN representation again ignores Jewish ties to Tempelberg

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Bij de Algemene Vergadering van de VN heeft de Nederland opnieuw steun verleend aan een resolutie die de Joodse banden met de Tempelberg negeert. De Nederlandse


. Van de zeven resoluties over Israël die donderdag de revue passeerden, konden zes op steun van Nederland rekenen.

Door CIDI

Donderdag nam de Algemene Vergadering zeven resoluties met betrekking tot Israël aan. Over andere landen van de wereld werd geen enkele motie behandeld.

Twee resoluties hadden betrekking tot UNRWA – de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen én hun nakomelingen. Resolutie A/C.4/75/L.9 “Assistentie aan Palestijnse vluchtelingen” werd met 169 voorstemmen en 2 tegenstemmen aangenomen. 7 landen onthielden zich van stemming.  Resolutie A/C.4 /75/L.10 “Operaties van UNRWA voor Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten” werd met 162 voorstemmen en 4 tegenstemmen aangenomen. 9 landen onthielden zich van stemming.

UNRWA houdt problemen in stand, in plaats van deze op te lossen. De ongezonde, corrupte organisatie staat politieke en economische integratie van Palestijnen in de Arabische wereld in de weg. Inmiddels bestempelt UNRWA al meer dan vijf miljoen mensen als “Palestijnse vluchtelingen”, terwijl er naar schatting nog maar 30.000 tot 50.000 ‘echte’ vluchtelingen in leven zijn. Dat dient geen enkel humanitair doel, maar is een politiek wapen in de strijd tegen de staat Israel en tegen elke werkbare vredesoplossing. Nederland stemde voor beide resoluties.

Resolutie A/C.4/75/L.11 “Palestijnse vluchtelingen hun eigendom en diens inkomsten” werd met 160 voorstemmen en 5 tegenstemmen aangenomen. 12 landen onthielden zich van stemming. De resolutie “herhaalt dat de Palestijnse vluchtelingen recht hebben op hun eigendom en op de inkomsten die daaruit voortvloeien, in overeenstemming met de principes van gelijkheid en rechtvaardigheid”. Over de 900.000 Joden die uit de Arabische wereld moesten vluchten en hun bezit moesten achterlaten wordt in de tekst echter niet gesproken. Nederland stemde voor deze resolutie.

Resolutie A/C.4/75/L.12 “Werk van de speciale commissie voor onderzoek naar Israëlische praktijken die de mensenrechten van het Palestijnse volk en andere Arabieren in de bezette gebieden aantasten” werd met 76 voorstemmen en 14 tegenstemmen aangenomen. 83 landen onthielden zich van stemming. De resolutie geeft de speciale commissie een bevooroordeelde opdracht om Israëlische praktijken te onderzoeken, maar Palestijnse terreurbewegingen als Hamas ontspringen de dans. De tekst beschuldigt Israël van “willekeurig geweld tegen burgers” en “provocaties en opruiingen tegen heilige plaatsen”. Nederland onthield zich van stemming.

Resolutie A/C.4/75/L.13 “Israëlische nederzettingen in het bezette Palestijnse gebied, inclusief Oost-Jeruzalem, en de bezette Syrische Golan” werd met 150 voorstemmen en 7 tegenstemmen aangenomen. 17 landen onthielden zich van stemming. De resolutie stelt dat Israëlische nederzettingen “een obstakel vormen voor vrede en economische en sociale ontwikkeling”. Ophitsing door Israëlische nederzettingsinwoners wordt veroordeeld, maar terroristische en/of antisemitische opruiing door Palestijnse functionarissen, media en onderwijs wordt genegeerd. Nederland stemde voor deze resolutie.

Resolutie A/C.4/75/L.15 “De bezette Syrische Golan” werd met 151 voorstemmen en 3 tegenstemmen aangenomen. 20 landen onthielden zich van stemming.  De resolutie spreekt “diepe zorgen” uit dat Israël zich niet heeft teruggetrokken uit de Golanhoogten. Deze strategisch gelegen locatie werd door Israël in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog op Syrië veroverd. Voor deze tijd gebruikte Syrië de hoogvlakte om lager gelegen Israëlische gemeenschappen te bestoken – iets wat in de motie niet genoemd wordt. Daarnaast wordt de Syrische burgeroorlog en de misdaden die het Syrische regime begaat, genegeerd in de resolutie. Nederland stemde voor deze resolutie.

Nederlandse VN-vertegenwoordiging stemt opnieuw voor negeren Joodse banden Tempelberg

Resolutie A/C.4/75/L.14 “Israëlische praktijken die de mensenrechten van het Palestijnse volk aantasten in het bezette Palestijnse gebied, inclusief Oost-Jeruzalem” werd met 147 voorstemmen en 10 tegenstemmen aangenomen. 16 landen onthielden zich van stemming. De tekst is een typisch staaltje geschiedvervalsing omtrent Jeruzalem. De tekst refereert naar de Tempelberg alleen als de Haram al-Sharif, de islamitische benaming voor de locatie. Dat de Tempelberg de meest heilige plek voor Joden is, wordt in de resolutie genegeerd. De Nederlandse VN-vertegenwoordiging stemde voor deze ontkenning van Joodse banden met de Tempelberg.

Eerder bij het dekolonisatiecomité stemde Nederland ook al voor het negeren van Joodse banden met de Tempelberg. De Eerste Kamer zag zich toen genoodzaakt in te grijpen, en nam een motie aan die de regering oproept zoveel mogelijk tegen VN-resoluties te stemmen waarin naar de Tempelberg met alleen de Arabische naam en niet de Joodse benaming wordt verwezen.

De Nederlandse VN-vertegenwoordiging lapt de wens van de Eerste Kamer echter aan haar laars, zoals het al langer doet met de wens van de Tweede Kamer. In Kamerbrieven doet het Kabinet voorkomen alsof Nederland uitvoer geeft aan de aangenomen motie van Van der Staaij die de regering oproept stelling te nemen tegen disproportionele agendering van Israël, maar tijdens het stemmen doet Nederland gewoon mee aan het anti-Israëlcircus. Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok blijft activisten op het Ministerie van Buitenlandse Zaken carte blanche geven om de Tweede Kamer en nu ook de Eerste Kamer te negeren.

Petitie: Beëindig de Nederlandse ondersteuning voor het eenzijdig uitlichten van Israël

UN Watch is een wereldwijde petitie-campagne gestart tegen de disproportionele behandeling van Israël bij de VN. Van de petitie is ook een Nederlandse versie, gericht aan minister Blok, als een van de landen die dubbele maatstaven blijft hanteren. Teken de petitie en roep de Nederlandse regering op de Nederlandse ondersteuning voor het eenzijdig uitlichten van Israël te beëindigen!


********************************

ENGLISH:

At the UN General Assembly, the Netherlands has again supported a resolution that ignores Jewish ties to the Temple Mount. The Dutch UN representation is ignoring the wishes of the Senate. Of the seven resolutions on Israel that were reviewed on Thursday, six could count on the support of the Netherlands.

On Thursday, the General Assembly passed seven resolutions on Israel. Not a single motion was taken on other countries in the world.

Two resolutions concerned UNRWA - the UN organization for Palestinian refugees and their descendants. Resolution A / C.4 / 75 / L.9 “Assistance to Palestinian refugees” was adopted with 169 votes in favor and 2 votes against. 7 countries abstained. Resolution A / C.4 /75/L.10 “UNRWA Operations for Palestinian Refugees in the Middle East” was adopted with 162 votes in favor and 4 votes against. 9 countries abstained.

UNRWA maintains, rather than fixes, problems. The unhealthy, corrupt organization stands in the way of political and economic integration of Palestinians in the Arab world. UNRWA now labels more than five million people as "Palestinian refugees", while an estimated 30,000 to 50,000 "real" refugees are still alive. This does not serve any humanitarian purpose, but is a political weapon in the fight against the state of Israel and against any workable peace solution. The Netherlands voted in favor of both resolutions.

Resolution A / C.4 / 75 / L.11 “Palestinian refugees their property and income” was passed with 160 votes in favor and 5 votes against. 12 countries abstained. The resolution "reiterates that Palestinian refugees are entitled to their property and to the income derived from it, in accordance with the principles of equality and justice". However, the text does not mention the 900,000 Jews who had to flee from the Arab world and leave their property behind. The Netherlands voted in favor of this resolution.

Resolution A / C.4 / 75 / L.12 “Work of the Special Commission to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and other Arabs in the Occupied Territories” was passed with 76 votes in favor and 14 votes against. 83 countries abstained. The resolution gives the special committee a biased mandate to investigate Israeli practices, but Palestinian terrorist movements such as Hamas have escaped the dance. The text accuses Israel of "indiscriminate violence against civilians" and "provocations and incitement against holy sites." The Netherlands abstained.

Resolution A / C.4 / 75 / L.13 “Israeli settlements in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem, and the occupied Syrian Golan” was passed with 150 votes in favor and 7 votes against. 17 countries abstained. The resolution states that Israeli settlements "are an obstacle to peace and economic and social development." Incitement by Israeli settlement residents is condemned, but terrorist and / or anti-Semitic incitement by Palestinian officials, media and education is ignored. The Netherlands voted in favor of this resolution.

Resolution A / C.4 / 75 / L.15 “The occupied Syrian Golan” was adopted with 151 votes in favor and 3 votes against. 20 countries abstained. The resolution expresses "deep concern" that Israel has not withdrawn from the Golan Heights. This strategically located location was captured by Israel from Syria in 1967 during the Six Day War. Before this time, Syria used the plateau to harass lower-lying Israeli communities - something not mentioned in the motion. In addition, the Syrian civil war and the crimes committed by the Syrian regime are ignored in the resolution. The Netherlands voted in favor of this resolution.

Dutch UN representation again votes to ignore Jewish ties to Tempelberg

Resolution A / C.4 / 75 / L.14 “Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem” was passed with 147 votes in favor and 10 votes against. 16 countries abstained. The text is a typical example of falsification of history about Jerusalem. The text refers to the Temple Mount only as the Haram al-Sharif, the Islamic name for the site. That the Temple Mount is the most sacred place for Jews is ignored in the resolution. The Dutch UN representation voted in favor of this denial of Jewish ties to the Temple Mount.

Earlier at the decolonization committee, the Netherlands also voted to ignore Jewish ties to the Temple Mount. The Senate was then forced to intervene, and passed a motion calling on the government to vote as much as possible against UN resolutions referring to the Temple Mount with only the Arabic name and not the Jewish name.

However, the Dutch UN representation ignores the wishes of the Senate, as it has been doing for some time with the wishes of the House of Representatives. In letters to Parliament, the Cabinet pretends that the Netherlands is implementing the adopted motion by Van der Staaij calling on the government to take a stand against disproportionate Israel's agenda, but during the vote, the Netherlands simply participates in the anti-Israel circus. Minister of Foreign Affairs Stef Blok continues to give activists at the Ministry of Foreign Affairs carte blanche to ignore the House of Representatives and now also the Senate.

Petition: End Dutch support for the unilateral exploitation of Israel

UN Watch has launched a global petition campaign against Israel's disproportionate treatment at the UN. There is also a Dutch version of the petition, addressed to Minister Blok, as one of the countries that continues to apply double standards. Sign the petition and call on the Dutch government to end Dutch support for the unilateral exploitation of Israel!