14 december 2020

2020-12-14: 1535: Kuzu hekelt opschorting Nederlandse financiering UAWC - Kuzu (Dutch Islam Political Party) denounces suspension of Dutch UAWC funding

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Tunahan Kuzu (DENK) spreekt zich in Kamervragen uit tegen de opschorting van de Nederlandse financieringaan de Palestijnse landbouworganisatie UAWC, waarvan medewerkers verdacht worden van betrokkenheid bij de aanslag waarbij de 17-jarige Rina Shnerb is vermoord. 

Bron: CIDI

De PFLP heeft de aanslag waarbij Rina Shnerb omkwam opgeëist en noemt Samer Arbid, die bij UAWC werkte, een van haar commandanten.

Op 23 augustus 2019 vond een dodelijke bomaanslag plaats bij de Ein Bubin-bron, nabij de nederzetting Dolev. De 46-jarige rabbijn Eitan Shnerb en zijn 19-jarige zoon Dvir raakten gewond toen het explosief afging. De 17-jarige Rina kwam bij de aanval om het leven. Na de aanslag heeft de Israelische veiligheidsdienst Shin Bet een aantal terreurverdachten gearresteerd, die allen tot dezelfde PFLP-cel zouden behoren die achter de aanslag zit. Samer Arbid wordt ervan verdacht de celleider te zijn. Arbid was eerder de financieel directeur van de UAWC, en werd de afgelopen jaren regelmatig gearresteerd omdat hij deel uitmaakt van de PFLP. Een andere medewerker van UAWC, Abdul Razeq Farraj, wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de aanslag en is net als Arbid in Israëlische detentie. Extra pijnlijk daarbij is dat Farraj op bezoek is geweest bij de Nederlandse vertegenwoordiging te Ramallah.

Voor de periode van 2017 tot en met 2021 had de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah ruim 11,2 miljoen dollar vrijgemaakt voor de Palestijnse Union of Agricultural Work Committees (UAWC). De subsidie is bedoeld voor de tweede fase van een land- en waterbeheerprogramma. Voor de eerste fase van dit project ontving UAWC ook al geld van de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah. Toen ging het om zo’n 8,4 miljoen dollar. Bij elkaar subsidieert Nederland deze NGO dus voor bijna 20 miljoen dollar.

Al in mei 2019 werd het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken gewaarschuwd voor banden met terreur bij de UAWC. Daarnaast werd al in de jaren 90 de organisatie door het Amerikaanse state department aangeduid als de landbouwarm van de PFLP. De waarschuwingen werden door het ministerie van Buitenlandse Zaken echter genegeerd en afgedaan met een reactie dat het ministerie niet over eigenstandige informatie beschikte die de beschuldigingen bevestigt.

Op 20 juli 2020 gaf minister van Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag in antwoord op Kamervragen toe dat UAWC-werknemers werden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag. Hierop werd de Nederlandse geldstroom naar de Palestijnse NGO stopgezet in afwachting van een onderzoek. 

Op 30 augustus 2020 heeft de PFLP een bericht uitgebracht waarin wordt bevestigd dat Samer Arbid een commandant van de terreurgroep is en betrokken is bij de aanslag bij de Ein Bubin-bron. De gewapende tak van de PFLP – de Abu Ali Mustafa Brigades – heeft tevens op haar Telegramkanaal hetzelfde statement gepubliceerd naar aanleiding van het overlijden van de 82-jarige moeder van de terreurverdachte. In het bericht noemt de PFLP Samer Arbid “de gevangen commandant, een van de helden van de heröische Bubin-operatie“.

Kuzu: subsidiestop UAWC ‘buitengewoon wrang’

Naar aanleiding van een door Jannie Schipper in NRC geschreven artikel over de financiële problemen waar UAWC zich nu in verkeert, heeft Tunahan Kuzu Kamervragen ingediend. Het DENK-Kamerlid noemt het “buitengewoon wrang” dat een “vitale NGO als UAWC door Nederlands toedoen reeds substantiële schade heeft geleden”. Een op zijn zachtst gezegd opmerkelijke uitlating naar aanleiding van een onderzoek na een dodelijke aanslag. 

De DENK-voorman wil dat het Kabinet de continuïteit van UAWC waarborgt en de schade voor de organisatie zoveel mogelijk beperkt. Hij vraagt aan ministers Kaag en Blok een overzicht te geven van de “financiële en economische schade en de humanitaire gevolgen” als gevolg van de subsidiestop. Naar Rina Shnerb en haar familie wordt niet gevraagd in de Kamervragen.

Ondanks de erkenning door de PFLP, beweert Kuzu dat de beschuldigingen aan de UAWC het werk zouden zijn van de Israëlische regering en organisaties als Regavim en NGO Monitor. Volgens het DENK-Kamerlid krimpt de “kritische maatschappelijke ruimte in Israël en Palestina”. 

Eerder zette Kuzu ook al vraagtekens bij de subsidiestop voor UAWC. Kuzu wees zoals toen als in zijn nieuwe Kamervragen erop dat de UAWC-medewerkers nog niet veroordeeld zijn voor de bomaanslag van 2019. Dat de PFLP de aanslag heeft opgeëist en Samer Arbid als de betrokken commandant aanwijst, is voor het DENK-Kamerlid blijkbaar geen punt.


****************************
ENGLISH

Tunahan Kuzu (DENK) speaks in parliamentary questions against the suspension of Dutch funding to the Palestinian agricultural organization UAWC, of which employees are suspected of involvement in the attack in which 17-year-old Rina Shnerb was murdered.

By: CIDI

The PFLP has claimed the attack that killed Rina Shnerb and names Samer Arbid, who worked at UAWC, as one of its commanders.

On August 23, 2019, a deadly bomb attack took place at the Ein Bubin source, near the settlement of Dolev. Rabbi Eitan Shnerb, 46, and his 19-year-old son Dvir were injured when the explosive went off. 17-year-old Rina was killed in the attack. After the attack, the Israeli security service Shin Bet has arrested a number of terror suspects, all of whom are said to belong to the same PFLP cell that is behind the attack. Samer Arbid is suspected of being the cell leader. Arbid was previously the UAWC's Chief Financial Officer, and has been regularly arrested in recent years for being part of the PFLP. Another UAWC employee, Abdul Razeq Farraj, is also suspected of involvement in the attack and, like Arbid, is in Israeli detention. It is even more painful that Farraj has visited the Dutch representation in Ramallah.

For the period from 2017 to 2021, the Dutch representation in Ramallah had made more than $ 11.2 million available for the Palestinian Union of Agricultural Work Committees (UAWC). The subsidy is intended for the second phase of a land and water management program. For the first phase of this project, UAWC also received funding from the Dutch representation in Ramallah. Then it was about $ 8.4 million. Together, the Netherlands subsidizes this NGO for almost 20 million dollars.

Already in May 2019, the Dutch Ministry of Foreign Affairs was warned about links to terror at the UAWC. In addition, the organization was referred to by the US state department as the agricultural arm of the PFLP as early as the 1990s. However, the warnings were ignored by the State Department and dismissed with a response that the Department did not have independent information confirming the allegations.

On July 20, 2020, Minister of Development Cooperation Sigrid Kaag admitted in response to parliamentary questions that UAWC employees were suspected of involvement in the attack. The Dutch money flow to the Palestinian NGO was subsequently stopped pending an investigation.

On August 30, 2020, the PFLP released a notice confirming that Samer Arbid is a terror group commander and is involved in the attack at the Ein Bubin well. The armed branch of the PFLP - the Abu Ali Mustafa Brigades - has also published the same statement on its Telegram channel following the death of the 82-year-old mother of the terror suspect. In the message, the PFLP calls Samer Arbid “the captive commander, one of the heroes of the heroic Bubin operation”.

Kuzu: UAWC subsidy stop "extremely bitter"

In response to an article written by Jannie Schipper in NRC about the financial problems that UAWC is now experiencing, Tunahan Kuzu has submitted questions to parliament. The DENK Member of Parliament calls it "extremely bitter" that a "vital NGO like UAWC has already suffered substantial damage due to Dutch actions". A remarkable statement, to say the least, following an investigation after a fatal attack.

The THINK foreman wants the Cabinet to guarantee the continuity of UAWC and limit the damage to the organization as much as possible. He asked Ministers Kaag and Blok to provide an overview of the “financial and economic damage and the humanitarian consequences” as a result of the subsidy stop. Rina Shnerb and her family are not asked in the parliamentary questions.

Despite the recognition by the PFLP, Kuzu claims the charges against the UAWC are the work of the Israeli government and organizations such as Regavim and NGO Monitor. According to the DENK MP, the “critical social space in Israel and Palestine” is shrinking.

Earlier, Kuzu also questioned the subsidy stop for UAWC. As then as in his new parliamentary questions, Kuzu pointed out that the UAWC employees have not yet been convicted for the bombing of 2019. That the PFLP has claimed the attack and that Samer appoints Arbid as the commander involved, is apparently not an issue for the DENK Member of Parliament. .