15 december 2020

2020-12-15: PVV wil dat minister Blok Israël excuses aanbiedt voor stemgedrag bij VN - PVV wants Minister Blok to apologize to Israel for voting behavior at the UN

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Nadat de Nederlandse VN-vertegenwoordiging opnieuw voor een resolutie heeft gestemd die de Joodse banden met de Tempelberg negeert, roepen PVV-Kamerleden Geert Wilders en Raymond de Roon minister Stef Blok op Israël excuses aan te bieden voor het “laakbare stemgedrag”.

Door: CIDI

Afgelopen donderdag passeerden bij de Algemene Vergadering van de VN zeven resoluties met betrekking tot Israël de revue. Over andere landen van de wereld werd geen enkele motie behandeld.

Resolutie A/C.4/75/L.14 “Israëlische praktijken die de mensenrechten van het Palestijnse volk aantasten in het bezette Palestijnse gebied, inclusief Oost-Jeruzalem” werd met 147 voorstemmen en 10 tegenstemmen aangenomen. 16 landen onthielden zich van stemming. De tekst is een typisch staaltje geschiedvervalsing omtrent Jeruzalem. De tekst refereert naar de Tempelberg alleen als de Haram al-Sharif, de islamitische benaming voor de locatie. Dat de Tempelberg de meest heilige plek voor Joden is, wordt in de resolutie genegeerd. De Nederlandse VN-vertegenwoordiging stemde voor deze ontkenning van Joodse banden met de Tempelberg.

Eerder bij het dekolonisatiecomité stemde Nederland ook al voor het negeren van Joodse banden met de Tempelberg. De Eerste Kamer zag zich toen genoodzaakt in te grijpen, en nam een motie aan die de regering oproept zoveel mogelijk tegen VN-resoluties te stemmen waarin naar de Tempelberg met alleen de Arabische naam en niet de Joodse benaming wordt verwezen.

De Nederlandse VN-vertegenwoordiging lapt de wens van de Eerste Kamer echter aan haar laars, zoals het al langer doet met de wens van de Tweede Kamer. In Kamerbrieven doet het Kabinet voorkomen alsof Nederland uitvoer geeft aan de aangenomen motie van Van der Staaij die de regering oproept stelling te nemen tegen disproportionele agendering van Israël, maar tijdens het stemmen doet Nederland gewoon mee aan het anti-Israëlcircus. Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok blijft activisten op het Ministerie van Buitenlandse Zaken carte blanche geven om de Tweede Kamer en nu ook de Eerste Kamer te negeren.

Naar aanleiding van de Nederlandse voorstem, hebben PVV’ers Geert Wilders en Raymond de Roon Kamervragen ingediend. De Kamerleden willen weten waarom de Nederlandse VN-vertegenwoordiging niet tegen de resolutie stemde, in lijn met de in de Eerste Kamer aangenomen motie. Wilders en De Roon willen daarnaast weten of Nederland vooraf aan de stemming een poging heeft ondernomen de tekst van de resolutie aan te passen door daarin (ook) de benaming Tempelberg op te laten nemen. De PVV-Kamerleden vragen daarnaast aan de minister van Buitenlandse Zaken of hij bereid is Israël excuses aan te bieden voor zijn “laakbare stemgedrag”. 

Petitie: Beëindig de Nederlandse ondersteuning voor het eenzijdig uitlichten van Israël

UN Watch is een wereldwijde petitie-campagne gestart tegen de disproportionele behandeling van Israël bij de VN. Van de petitie is ook een Nederlandse versie, gericht aan minister Blok, als een van de landen die dubbele maatstaven blijft hanteren. Teken de petitie en roep de Nederlandse regering op de Nederlandse ondersteuning voor het eenzijdig uitlichten van Israël te beëindigen!

 

2020Z24853
(ingezonden 14 december 2020)

Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over miskenning door Nederlandse regering van de Joodse relatie met de Tempelberg te Jerusalem

1. Herinnert u zich de in de Eerste Kamer aangenomen motie (1) om “zoveel mogelijk tegen de VN-resoluties te stemmen waarin naar de Tempelberg verwezen wordt met alleen de Arabische naam” en dat u heeft gezegd “met die motie te kunnen leven”?

2. Onderschrijft u dat het Jodendom een historische en religieuze relatie heeft met de Tempelberg? Zo nee, waarom niet?

3. Waarom was het naar uw mening onmogelijk om in de Algemene Vergadering van de VN te stemmentegen de resolutie A/Res/75/98 (ingediend door Cuba e.a.), waarin de Tempelberg uitsluitend met de naam Haram al-Sharif werd aangeduid? (2)

4. Heeft Nederland pogingen ondernomen om voor de stemming een tekstwijziging in de resolutie aan te laten brengen door daarin (ook) de benaming Tempelberg op te laten nemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke pogingen zijn dan in het werk gesteld en waarom werden deze niet overgenomen?

5. Bent u bereid uw excuses aan Israël aan te bieden voor uw laakbare stemgedrag?

 


**************************
ENGLISH:

After the Dutch UN representation has again voted for a resolution that ignores Jewish ties to the Temple Mount, PVV MPs Geert Wilders and Raymond de Roon call on minister Stef Blok to apologize to Israel for the “reprehensible voting behavior”. (PVV is a Dutch Political Party)

Last Thursday, seven resolutions regarding Israel were reviewed at the UN General Assembly. Not a single motion was taken on other countries in the world.

Resolution A / C.4 / 75 / L.14 “Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem” was passed with 147 votes in favor and 10 votes against. 16 countries abstained. The text is a typical example of falsification of history about Jerusalem. The text refers to the Temple Mount only as the Haram al-Sharif, the Islamic name for the site. That the Temple Mount is the most sacred place for Jews is ignored in the resolution. The Dutch UN representation voted in favor of this denial of Jewish ties to the Temple Mount.

Earlier at the decolonization committee, the Netherlands also voted to ignore Jewish ties to the Temple Mount. The Senate was then forced to intervene, and passed a motion calling on the government to vote as much as possible against UN resolutions referring to the Temple Mount with only the Arabic name and not the Jewish name.

The Dutch UN representation, however, ignores the wishes of the Senate, as it has been doing for some time with the wishes of the House of Representatives. In letters to Parliament, the Cabinet pretends that the Netherlands is implementing the adopted motion by Van der Staaij calling on the government to take a stand against disproportionate Israeli agenda, but during the vote, the Netherlands simply participates in the anti-Israel circus. Minister of Foreign Affairs Stef Blok continues to give activists at the Ministry of Foreign Affairs carte blanche to ignore the House of Representatives and now also the Senate.

In response to the Dutch vote in favor, PVVs Geert Wilders and Raymond de Roon have submitted parliamentary questions. The MPs want to know why the Dutch UN representation did not vote against the resolution, in line with the motion adopted in the Senate. Wilders and De Roon also want to know whether the Netherlands made an attempt before the vote to amend the text of the resolution by (also) including the name Temple Mount. The PVV MPs also ask the Minister of Foreign Affairs whether he is willing to apologize to Israel for his “reprehensible voting behavior”.

Petition: End Dutch support for the unilateral exploitation of Israel

UN Watch has launched a global petition campaign against Israel's disproportionate treatment at the UN. There is also a Dutch version of the petition, addressed to Minister Blok, as one of the countries that continues to apply double standards. Sign the petition and call on the Dutch government to end Dutch support for the unilateral exploitation of Israel!

2020Z24853
(submitted December 14, 2020)

Questions from the members De Roon and Wilders (both PVV) to the Minister of Foreign Affairs about the Dutch government's denial of the Jewish relationship with the Temple Mount in Jerusalem

1. Remember the motion passed in the Senate (1) to “vote as much as possible against the UN resolutions referring to the Temple Mount using only the Arabic name” and that you said “you could live with that motion ”?

2. Do you agree that Judaism has a historical and religious relationship with the Temple Mount? If not, why not?

3. Why, in your opinion, was it impossible to vote in the UN General Assembly against resolution A / Res / 75/98 (tabled by Cuba and others), which referred to the Temple Mount solely by the name of Haram al-Sharif? (2)

4. Has the Netherlands made any attempts to have a text change made to the resolution before the vote by (also) including the designation Temple Mount? If not, why not? If so, what attempts have been made and why were they not adopted?

5. Are you willing to apologize to Israel for your reprehensible vote?