17 december 2020

2020-12-17: Wegkijken en zwijgen zorgden voor beschadigde band Oranjes met  Joodse gemeenschap - Looking away and being silent resulted in a damaged bond of Orange with the Jewish community


Nederlands - English;

NEDERLANDS:

Op zaterdag 19 en 26 december om 19.45 uur wordt bij de EO op NPO 2 ‘De Joden & de Oranjes’ uitgezonden. Naar aanleiding daarvan ontvingen wij het volgende persbericht.

Door Joods.nl

Tijdens Dodenherdenking op 4 mei hield koning Willem Alexander een historische toespraak op de Dam. In zijn toespraak blikt de koning onder andere terug op de rol van zijn overgrootmoeder Wilhelmina die vanuit Londen ons land toesprak. Via Radio Oranje had zij nauwelijks aandacht voor de Jodenvervolging en dat doet de Joodse gemeenschap tot op de dag van vandaag pijn.

In het tweeluik ‘De Joden & de Oranjes’ bespreken onder meer journalist Hans Knoop, schrijver Ies Vuijsje, historicus Bart Wallet en EO-presentator Jeroen Snel de band tussen het Oranjehuis en de Nederlandse Joodse gemeenschap. Ook gaan ze in op hoe deze bijna onherstelbaar beschadigde tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en hoe de eeuwenoude relatie in de afgelopen jaren weer hersteld is.

Al eeuwenlang wordt er iedere sjabbat in de synagogen gebeden voor het welzijn van de koninklijke familie. De innige band tussen de familie en de Joodse gemeenschap heeft echter veel schade opgelopen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. De vlucht van het Oranjehuis naar Londen, de nasleep van de oorlog en het huwelijk tussen Juliana en Bernhard gaf de Joodse gemeenschap een groot gevoel van onveiligheid. Ze voelde zich gekwetst en vergeten.

Herstel
Koningin Beatrix en prins Claus wisten de band te herstellen. Op 4 mei van dit jaar sprak koning Willem Alexander over de rol van koningin Wilhelmina tijdens zijn toespraak op de Dam: “Medemensen, medeburgers in nood, voelden zich in de steek gelaten, onvoldoende gehoord, onvoldoende gesteund, al was het maar met woorden. Ook vanuit Londen, ook door mijn overgrootmoeder, toch standvastig en fel in haar verzet. Het is iets dat me niet loslaat.’   

Historische band

‘De Joden & de Oranjes’ toont in twee delen hoe de Joodse gemeenschap zich in de afgelopen tweehonderd jaar heeft verhouden tot het Oranjehuis. Startpunt is het jaar 1796 wanneer de Joden dankzij de Fransen burgerrechten ontvangen. Cruciaal in het tweeluik is de periode vanaf de jaren dertig van de 20e eeuw. Het huwelijk van kroonprinses Juliana met de voormalige SS-er Bernhard von Lippe Biesterfeld, de vlucht van Koningin Wilhelmina en de kabinetsleden in mei 1940, de passieve houding tijdens de bezetting gaven de Joodse gemeenschap een gevoel van onveiligheid.
In de toespraken van Koningin Wilhelmina via Radio Oranje wordt nauwelijks melding gemaakt van het leed dat de Joden in bezet Nederland overkomt. Voor koningin Wilhelmina zijn alle Nederlanders gelijk en zij wil voor de Joden geen uitzondering maken. Dat de nazi’s dit in Nederland wel doen heeft haar niet kunnen overtuigen zich strijdbaar in te zetten voor de vervolgde Nederlandse staatsburgers. Schrijver Ies Vuijsje: “Het zwijgen van de regering en van Wilhelmina heeft waarschijnlijk vele slachtoffers gekost”

Loe de Jong
Ook na de Tweede Oorlog doen zich in de optiek van de Joodse gemeenschap ongemakkelijke en pijnlijke incidenten voor zoals de min of meer verplichte oprichting van een Joods dankbaarheidsmonument in Amsterdam en de gratieverlening door koningin Juliana aan een groep Duitse oorlogsmisdadigers die de doodstraf tegen zich geëist wisten. Daarnaast is er ook kritiek op de rol van het NIOD en in het bijzonder op de rol van historicus Loe de Jong. Hij schreef haar toespraken voor Radio Oranje en is in zijn geschiedschrijving erg positief over koning Wilhelmina. Schrijver Ies Vuijsje stelt in ‘De Joden & de Oranjes’ dat De Jong bij het schrijven van zijn standaardwerk over de Tweede Wereldoorlog bewust bronnen afzwakte en met de feiten knoeide.

Het tweeluik ‘de Joden & de Oranjes’ is gemaakt in samenwerking met Blauw Bloed. Verteller is zangeres Shirma Rouse.

De Joden & de Oranjes, ‘Het sprookje van wederzijdse liefde’ zaterdag 19 om 19.45 uur en ‘Vergeven maar niet kunnen vergeten’ op zaterdag 26 december om 19.30 uur op NPO 2.**************************
ENGLISH:

Photo by EO

On Saturday 19 and 26 December at 7.45 pm the EO will broadcast "De Joden & de Oranjes" on NPO 2. As a result, we received the following press release.

During Remembrance Day on May 4, King Willem Alexander gave a historic speech on Dam Square. In his speech, the king looks back on the role of his great-grandmother Wilhelmina, who spoke to our country from London. Via Radio Oranje she hardly paid any attention to the persecution of the Jews and that still hurts the Jewish community to this day.

In the diptych "De Joden & de Oranjes", journalist Hans Knoop, writer Ies Vuijsje, historian Bart Wallet and EO presenter Jeroen Snel discuss the relationship between the Oranjehuis and the Dutch Jewish community. They also discuss how it was almost irreparably damaged during and after World War II and how the age-old relationship has been restored in recent years.

For centuries, the synagogues have prayed every Shabbat for the benefit of the royal family. However, the close relationship between the family and the Jewish community suffered much damage during and after World War II. The flight from the Oranjehuis to London, the aftermath of the war and the marriage between Juliana and Bernhard gave the Jewish community a great feeling of insecurity. She felt hurt and forgotten.

Recovery
Queen Beatrix and Prince Claus managed to restore the band. On 4 May of this year, King Willem Alexander spoke about the role of Queen Wilhelmina during his speech on the Dam: “Fellow people, fellow citizens in need, felt abandoned, insufficiently heard, insufficiently supported, if only with words. Also from London, also through my great-grandmother, yet steadfast and fierce in her resistance. It is something that will not let go of me.

"Historical connection"
De Joden & de Oranjes "shows in two parts how the Jewish community has related to the Oranjehuis over the past two hundred years. The starting point is the year 1796 when the Jews receive civil rights thanks to the French. Crucial in the diptych is the period from the 1930s onwards. The marriage of Crown Princess Juliana to the former SS man Bernhard von Lippe Biesterfeld, the flight of Queen Wilhelmina and the cabinet members in May 1940, the passive attitude during the occupation gave the Jewish community a feeling of insecurity.
In Queen Wilhelmina's speeches via Radio Oranje, hardly any mention is made of the suffering that befalls the Jews in the occupied Netherlands. For Queen Wilhelmina all Dutch are equal and she does not want to make an exception for the Jews. The fact that the Nazis do this in the Netherlands failed to convince her to fight for the persecuted Dutch citizens. Writer Ies Vuijsje: "The silence of the government and Wilhelmina probably cost many victims"

Loe de Jong
Even after the Second War, in the view of the Jewish community, uncomfortable and painful incidents occurred, such as the more or less mandatory establishment of a Jewish gratitude monument in Amsterdam and the pardon by Queen Juliana to a group of German war criminals who opposed the death penalty. demanded. In addition, there is also criticism of the role of the NIOD and in particular the role of historian Loe de Jong. He wrote her speeches for Radio Oranje and in his historiography is very positive about King Wilhelmina. Writer Ies Vuijsje states in "De Joden & de Oranjes" that De Jong deliberately weakened sources and tampered with the facts when writing his standard work on the Second World War.

The diptych "de Joden & de Oranjes" was made in collaboration with Blauw Bloed. Narrator is singer Shirma Rouse.

The Jews & the Oranges, "The fairytale of mutual love" Saturday 19 at 7.45 pm and "Forgive but cannot forget" on Saturday 26 December at 7.30 pm on NPO 2.