21 december 2020

2020-12-21: De Nederlandse rechtbank weigert Kandinsky-schilderij van $22 miljoen terug te geven aan Joodse erfgenamen - Dutch court refuses to return $22m Kandinsky painting to Jewish heirs

'Painting with Houses' ('Bild mit Häusern'), een schilderij uit 1909 van Wassily Kandinsky. (Wikimedia Commons / PD-oud-75)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Rechters handhaven het oordeel van de Restitutiecommissie dat betwiste kunstwerken in het Stedelijk Museum blijven en niet worden teruggegeven aan familie van oorspronkelijke eigenaren

Door The Times of Israel

DEN HAAG, Nederland - Een Nederlandse rechtbank heeft woensdag een restitutiezaak afgewezen die was aangespannen door erfgenamen van een Joodse familie die oorspronkelijk een schilderij van Wassily Kandinsky bezat dat door de stad Amsterdam op een veiling in 1940 was gekocht.

Rechtbank Amsterdam bevestigde een uitspraak van de Nederlandse Restitutiecommissie uit 2018 dat het kunstwerk 'Schilderij met huizen', dat zich in de collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam bevindt, niet hoeft te worden teruggegeven aan de familie.

James Palmer, die de erfgenamen vertegenwoordigt, noemde de beslissing onaanvaardbaar. Advocaten van de erfgenamen zeiden dat ze in beroep zullen gaan.

"Als deze uitspraak van de rechtbank onbetwist blijft, zal het Nederlandse restitutiebeleid feitelijk niet bestaan en zal belangrijke roofkunst in Nederland waarschijnlijk nooit worden gerestitueerd", zei hij.

"Na vele jaren van strijd is de familie Lewenstein erg teleurgesteld dat de rechtbank in Amsterdam het recht van de familie Lewenstein op de teruggave van haar eigendommen, die tijdens de Holocaust waren verduisterd, niet erkende", aldus advocaten in een verklaring.

Toeristen staan naast een omstreden Wassily Kandinsky-schilderij in het Stedelijk Museum in Amsterdam, 10 juli 2019. (Cnaan Liphshiz / JTA)

Volgens de uitspraak van 2018 was het schilderij niet gestolen of geconfisqueerd voordat het werd geveild. Er werd ook gesteld dat de verkoop “enerzijds niet los van het naziregime kan worden beschouwd, maar anderzijds tot op zekere hoogte moet zijn veroorzaakt door de verslechterende financiële omstandigheden van de oorspronkelijke eigenaren vóórdat nazi-Duitsland Nederland binnenviel en bezette tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Advocaten van de erfgenamen voerden aan dat sommige leden van de restitutiecommissie “ blijkbaar een sterke voorkeur voor het Stedelijk Museum hebben” en andere wettelijke punten hebben genegeerd, die verband houden met de restitutie van kunst die voor en tijdens de oorlog door Joodse families is verkocht.

De rechtbank verwierp de argumenten.

In een schriftelijke reactie zei de gemeente Amsterdam, eigenaar van het Stedelijk, dat de rechtbank had geoordeeld dat het besluit van de restitutiecommissie van 2018 'aanvaardbaar is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en daarom niet terzijde moet worden geschoven'.

"We zijn ons er terdege van bewust dat dit teleurstellend is voor de eisers", voegde de gemeente eraan toe. “Dit schilderij zal voor altijd verbonden zijn met een pijnlijke geschiedenis. De relatie van onze collectie met de Tweede Wereldoorlog zal altijd belangrijk blijven, we zullen informatie hierover blijven tonen aan het publiek, online en ook in de galerie. ” ******************************
ENGLISH:

'Painting with Houses' ('Bild mit Häusern'), a 1909 painting by Wassily Kandinsky. (Wikimedia Commons/PD-old-75)

Judges uphold Restitutions Committee ruling that disputed artwork stay in Stedelijk Museum and not be returned to family of original owners

By The Times of Israel 

THE HAGUE, Netherlands — A Dutch court on Wednesday rejected a restitution case brought by heirs of a Jewish family that originally owned a painting by Wassily Kandinsky that was bought by the city of Amsterdam at an auction in 1940.

Amsterdam District Court upheld a 2018 ruling by the Netherlands’ Restitutions Committee that the artwork titled “Painting With Houses,” which is in the collection of Amsterdam’s Stedelijk Museum, does not have to be returned to the family.

James Palmer, who represents the heirs, called the decision unacceptable. Lawyers for the heirs said they will appeal.

“If this court decision is left unchallenged then Dutch restitution policy will effectively be nonexistent, and important looted art in The Netherlands will likely never be restituted,” he said.

“After many years of struggles, the Lewenstein family is very disappointed that the Amsterdam District Court did not recognize the Lewenstein family’s rights to the restitution of its property, which was misappropriated during the Holocaust,” defense lawyers said in a statement.

Tourists stand near a disputed Wassily Kandinsky painting at the Stedelijk Museum in Amsterdam, July 10, 2019. (Cnaan Liphshiz/JTA)

The 2018 ruling said the painting was not stolen or confiscated before it was auctioned, but also stated that the sale “cannot on the one hand be considered in isolation from the Nazi regime, but on the other hand has to have been caused to an extent by the deteriorating financial circumstances” of the original owners before Nazi Germany invaded and occupied the Netherlands during World War II.

Lawyers for the heirs argued that the restitution committee included members “who apparently have a strong bias in favor of the Stedelijk Museum” and ignored other legal issues linked to the restitution of art sold by Jewish families before and during the war.

The court rejected the arguments.

In a written response, the City of Amsterdam, which owns the Stedelijk, said the court had ruled that the 2018 restitution committee decision “is not unacceptable by standards or reasonableness and fairness and therefore should not be set aside.”

“We are well aware that this is disappointing for the claimants,” the municipality added. “This painting will forever be linked to a painful history. The relationship of our collection with the Second World War will always be important, we will continue to show information about this to the public, online and also in the gallery.”