07 januari 2021

2021-01-07: Minister Kaag wacht op een rapport uit Duitsland: Joods.nl heeft het haar toegestuurd - Minister Kaag is waiting for a report from Germany: Joods.nl has sent it to her

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Naar aanleiding van ons op 23 december geplaatste artikelover de plannen van minister Kaag om een subsidie toe te kennen aan Islamic Relief ontvingen wij een email van haar woordvoerder, waarin hij ons ondermeer schreef: “Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken checkt daarnaast bij de Duitse autoriteiten op grond waarvan Duitsland heeft besloten de financiering aan de Duitse afdeling van Islamic Relief Worldwide stop te zetten.”

Door Joods.nl -  Joop Soesan

De tekst van deze email is als volgt:

Via deze weg willen we graag reageren op uw artikel op joods.nl over Islamic Relief. De minister verwerpt elke suggestie dat, zoals u schrijft, het erop lijkt dat ze organisaties zou willen subsidiëren die banden hebben met terroristische groeperingen.

Daarnaast is er over eventuele financiering aan Islamic Relief Worldwide nog geen besluit genomen. De organisatie maakt deel uit van een alliantie van maatschappelijke organisaties die een aanvraag heeft ingediend voor subsidie. Juist vanwege eerdere zorgelijke berichten over Islamic Relief Worldwide waarnaar u ook verwijst in uw artikel, laat de minister een en ander uitzoeken. We nemen dit heel serieus. We wachten daarom de uitkomsten van Brits onderzoek naar Islamic Relief Worldwide af en we winnen ook informatie in bij Duitsland over de organisatie alvorens een besluit te nemen over de aanvraag van de alliantie.

Ter infomatie: de onafhankelijke toezichthouder op de goede doelensector in het Verenigd Koninkrijk onderzoekt berichten over antisemitische uitingen van bestuurders van Islamic Relief Worldwide. Ook doet een onafhankelijke Britse commissie onderzoek naar de manier waarop bestuurders worden gescreend en naar de cultuur binnen de organisatie. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken checkt daarnaast bij de Duitse autoriteiten op grond waarvan Duitsland heeft besloten de financiering aan de Duitse afdeling van Islamic Relief Worldwide stop te zetten.

Op basis van alle informatie neemt de minister begin volgend jaar een besluit over de subsidieaanvraag aan de alliantie die de subsidieaanvraag heeft gedaan. In die alliantie, onder aanvoering van de organisatie Mensen met een missie, zitten ook de organisaties Faith to Action Network, Tearfund, Search for Common Ground ASBL en TEAR. Hopelijk kunt u deze reactie verwerken in uw artikel, bij wijze van wederhoor. Dat zouden wij zeer waarderen.

In overleg met de Israëlische NGO Monitor, hebben wij de woordvoerder als volgt geantwoord, waarbij wij tevens het Duitse onderzoek en (als extra service) het onderzoek van de Zwitserse regering hebben toegezonden, opdat de minister niet langer hoeft te wachten to na de verkiezingen en weet waarom Duitsland én Zwitserland Islamic Relief geen subsidie (meer) verlenen.

Dit stuurde ik de woordvoerder van Kaag toe:

Alvorens uw reactie in een artikel te verwerken, wil ik wijzen op een aantal onjuistheden in de mail met uw reactie. Allereerst wil ik u er op wijzen dat IRW in Israël is verboden vanwege haar banden met terroristische organisaties, waaronder Hamas, aan welke organisatie IRW geld doorsluisde:  https://www.ngo-monitor.org/reports/islamic_relief

Waar u schrijft dat de minister eerst informatie wil inwinnen in o.a. Duitsland, zend ik u hierbij het Duitse onderzoek, waaruit blijkt dat Duitsland geen subsidie meer verleent aan IRW. Voor het gemak zend ik u ook het Zwitserse onderzoek, waarbij de Zwitserse regering tot een soortgelijke conclusie kwam als haar Duitse collega’s. (zie bijlagen). Voor wat betreft antisemitisme binnen IRW, zijn de links in ons artikel duidelijk genoeg, en is dat voldoende bewijs dat er wel degelijk sprake is van antisemitisme binnen deze organisatie.

Nogmaals, alvorens wij overgaan tot het publiceren van uw reactie wachten wij gaarne op uw antwoord op deze mail, aangezien duidelijk blijkt dat de informatie uit Duitsland bekend is, zo ook de bewijzen voor antisemitisme, indien u de moeite neemt de links in het artikel te bekijken.

Tot op vandaag hebben wij geen reactie mogen ontvangen, maar vonden het belangrijk genoeg om onze lezers deze update te geven.***********************
ENGLISH:

Following our article on the plans of Minister Kaag to award a subsidy to Islamic Relief on December 23, we received an email from her spokesperson, in which he wrote to us, among other things: “The Dutch Ministry of Foreign Affairs also checks with the German authorities. on the basis of which Germany has decided to stop funding the German branch of Islamic Relief Worldwide. ”

By Joods.nl - Joop Soesan -

The text of this email is as follows:

We would like to respond to your article on joods.nl about Islamic Relief in this way. The minister rejects any suggestion that, as you write, it appears that she would like to subsidize organizations linked to terrorist groups.

In addition, no decision has yet been taken on possible financing to Islamic Relief Worldwide. The organization is part of an alliance of civil society organizations that has applied for a subsidy. Precisely because of previous worrisome reports about Islamic Relief Worldwide that you also refer to in your article, let the minister sort things out. We take this very seriously. We are therefore awaiting the results of the British investigation into Islamic Relief Worldwide and we are also seeking information from Germany about the organization before making a decision on the application for the alliance.

For your information, the independent UK charity regulator is investigating reports of anti-Semitic expressions by Islamic Relief Worldwide executives. An independent British committee is also investigating the way in which directors are screened and the culture within the organization. The Dutch Ministry of Foreign Affairs is also checking with the German authorities, on the basis of which Germany has decided to stop funding the German branch of Islamic Relief Worldwide.

On the basis of all the information, the Minister will make a decision on the subsidy application to the alliance that submitted the subsidy application early next year. This alliance, led by the organization People with a mission, also includes the organizations Faith to Action Network, Tearfund, Search for Common Ground ASBL and TEAR. Hopefully you can process this response in your article, by way of rebuttal. We would appreciate that.

In consultation with the Israeli NGO Monitor, we replied to the spokesperson as follows, including the German investigation and (as an extra service) the Swiss government investigation, so that the minister no longer has to wait until after the elections and knows why Germany and Switzerland no longer grant Islamic Relief subsidies.

I sent this to the spokesperson of Kaag:

Before processing your response in an article, I would like to point out a number of inaccuracies in the email with your response. First of all, I would like to point out that IRW has been banned in Israel due to its links with terrorist organizations, including Hamas, to which organization IRW channeled money: https://www.ngo-monitor.org/re...

Where you write that the minister first wants to obtain information in Germany, among others, I hereby send you the German investigation, which shows that Germany no longer grants subsidy to IRW. For the sake of convenience, I am also sending you the Swiss inquiry, where the Swiss government came to a similar conclusion to its German counterparts. (see attachments). As far as anti-Semitism within IRW is concerned, the links in our article are clear enough, and that is sufficient proof that there is indeed anti-Semitism within this organization.

Again, before we publish your response, we will be happy to receive your reply to this email, as it clearly shows that the information is known from Germany, as well as the evidence for anti-Semitism, if you take the trouble to follow the links in the article. see.

Until today we have not received a response, but thought it was important enough to give our readers this update