29 januari 2021

2021-01-29: Nederland: Antisemitisme tijdens avondklokrellen in Amsterdam en Rotterdam - :Netherlands: Anti-Semitism during curfew riots in Amsterdam and Rotterdam

“Antisemitisme zoals we nu meemaken is terug van (nooit) weggeweest. Kennelijk is er weer behoefte aan”
Herman Meijer, oud-wethouder in Rotterdam [bron]

Tijdens de rellen die uitbraken na het invoeren van de avondklok zijn er op verschillende plekken antisemitische leuzen geroepen. Op sociale media gaan er verschillende filmpjes rond waarop te horen is dat personen ‘Joden, Joden’ en ‘kanker-Joden’ naar de politie roepen. De leuzen werden onder andere in Amsterdam Oost en Rotterdam geschreeuwd.

‘Niet wegkijken’
ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers en VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz kwamen vorig jaar met een initiatiefnota om antisemitisme aan te pakken. En met succes.

Eind vorig jaar maakte minister van Veiligheid & Justitie Fred Grapperhaus bekend dat er een nationaal coördinator antisemitismebestrijding aangesteld wordt. Vanaf dit jaar moet deze “de aanpak van bedreiging, discriminatie en intimidatie versterken”. In Goedemorgen Nederland zegt Segers dat antisemitisme ‘door de ziel snijdt’.

Ook tijdens de rellen van afgelopen dagen werd er regelmatig ‘kankerjoden’ gescandeerd. “Waarom moet je ze ter sprake brengen als ze er niets mee te maken hebben? Weerzinwekkend.” Yesilgöz: “De politie uitschelden met woorden die ik niet wil benoemen… Het zit diep, daar mag je niet van wegkijken.”

‘Jodenbuurten’
Tijdens de rellen doken er screenshots uit een groep van berichtendienst Telegram genaamd ‘FuckAvondKlok’ op met de oproep om in Amsterdam Zuid te gaan rellen omdat hier veel Joden zouden wonen:

Amsterdam zuid as waar alle grote bedrijven zitten Amsterdam zuid Apollo laan daar alles aanpakken daar worden ze het hardst geraakt en ook in joden buurten daar alles aanpakken waar het geld zit (sic).

Bronnen: Brabosh: 
♦ naar een artikel “Antisemitisme bij avondklokrellen” van 27 januari 2021 op de site van het Nieuw Israëlitisch Weekblad (NIW)
♦ naar een artikel van Herman Meijer “Antisemitisme bewijst dat racisme altijd politieke wortels heeft” van 16 maart 2019 op de site van het dagblad Trouw
♦ naar een artikel van Thom Edinger “Antisemitisme is altijd aanwezig: ‘We hebben een heel dun laagje beschaving’” van 27 januari 2021 en een artikel “CIDI telt fors meer gevallen van antisemitisme” van 17 februari 2020 op de site van WNL.tv**************************
ENGLISH

“Anti-Semitism as we are now experiencing is back (never) gone. Apparently there is a need for it again ” Herman Meijer, former alderman in Rotterdam [source] 

During the riots that broke out after the introduction of the curfew, anti-Semitic slogans were shouted in various places. On social media there are various videos circulating in which people can be heard calling "Jews, Jews" and "cancer Jews" to the police. The slogans were shouted in Amsterdam East and Rotterdam, among others.

 "Don't look away" ChristenUnie party leader Gert-Jan Segers and VVD MP Dilan Yesilgöz last year came up with an initiative note to tackle anti-Semitism. And with success. At the end of last year, Minister of Security & Justice Fred Grapperhaus announced that a national anti-Semitism coordinator will be appointed. 

From this year onwards, it should “strengthen the approach to threats, discrimination and intimidation”. In Goedemorgen Nederland, Segers says that anti-Semitism "cuts through the soul". During the riots of recent days, "Jews of cancer" were regularly chanted. “Why should you bring them up if they have nothing to do with it? 

Disgusted. ” Yesilgöz: "Scolding the police with words I don't want to name ... It's deep, you shouldn't look away from that." "Jewish neighborhoods" During the riots, screenshots from a group of the Telegram messaging service called "FuckAvondKlok" surfaced with the call to riot in Amsterdam South because many Jews would live here:

Amsterdam zuidas where all the big companies are located Amsterdam zuid Apollo laan tackling everything there they are hit hardest and also in Jewish neighborhoods tackling everything where the money is (sic). 

Sources: ♦ to an article “Anti-Semitism in curfews” of January 27, 2021 on the site of the Nieuw Israëlitisch Weekblad (NIW) ♦ to an article by Herman Meijer “Anti-Semitism proves that racism always has political roots” of 16 March 2019 on the site of the newspaper Trouw ♦ to an article by Thom Edinger “Anti-Semitism is always present: 'We have a very thin layer of civilization'” of January 27, 2021 and an article “CIDI counts a lot more cases of anti-Semitism” of February 17, 2020 on the site of WNL.tv