05 maart 2021

2021-03-05: ‘SGP gefrustreerd over uitblijven benoeming antisemitismecoordinator’ - 'SGP (Dutch Christian Party) frustrated over failure to appoint anti-Semitism coordinator'

Foto Nu.nl

Nederlands - English

NEDERLANDS 

Demissionair minister Grapperhaus (CDA) komt de belofte voor een Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding niet na. Deze zou in januari benoemd worden, maar dit is nog steeds niet gebeurd. Het is onduidelijk waarom dit proces zo traag verloopt. De SGP vindt het ‘heel frustrerend’ dat hier al sinds 2019 over gesproken wordt, en niets concreets gebeurt. De partij wil dat de benoeming van de coördinator nog onder dit demissionaire kabinet plaatsvindt. Deze oproep doet SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij vanavond in een gezamenlijk online-avond programma over antisemitisme van Christenen voor Israël, CIDI en de SGP.

Door: SGP - C.van Beek

Er is geen tijd te verliezen, vindt de SGP. Joden zijn de enigen die stelselmatig beveiligd moeten worden; synagogen, begraafplaatsen en zelfs hun eigen restaurants zijn niet veilig. Wanneer er onrust of dreiging is, dreigt er voor Joden extra gevaar. Dat wordt ook nu tijdens de coronapandemie zichtbaar. Niet voor niets brengt de Joodse gemeenschap jaarlijks een dreigingsrapport uit.

SGP-lijsttrekker Van der Staaij: “We moeten ervoor waken dat antisemitisme op één hoop wordt geveegd met allerlei andere vormen van discriminatie, zoals sommigen doen. Dan sneeuwt dit hardnekkige probleem weer onder, en dat wil de SGP voorkomen. Zo zijn er partijen in de Kamer die een IHRA-definitie voor antisemitisme te ver vinden gaan. Geef Joden daarom wat hen beloofd is en kom eindelijk met een aparte antisemitismecoördinator, juist nu! Minister Grapperhaus moet nu echt doorpakken, en zijn oude belofte alsnog nakomen. Een volgend kabinet kan anders zo weer roet in het eten gooien.”******************************
ENGLISH:

Photo Nu.nl

Outgoing Minister Grapperhaus (CDA) is not fulfilling the promise for a National Coordinator for Anti-Semitism. This would be appointed in January, but this has still not happened. It is unclear why this process is so slow. The SGP finds it "very frustrating" that this has been discussed since 2019, and nothing concrete is happening. The party wants the appointment of the coordinator to still take place under this caretaker government. This call is made by SGP list leader Kees van der Staaij tonight in a joint online evening program on anti-Semitism by Christians for Israel, CIDI and the SGP.

By: SGP - C.van Beek

There is no time to lose, says the SGP. Jews are the only ones who need systematic security; synagogues, cemeteries and even their own restaurants are not safe. When there is unrest or threat, Jews face additional danger. This is also evident now during the corona pandemic. Not for nothing does the Jewish community issue an annual threat report.

SGP party leader Van der Staaij: "We have to be careful that anti-Semitism is not lumped together with all sorts of other forms of discrimination, as some people do. Then this persistent problem will be snowed under again, and that's what the SGP wants to prevent. There are parties in the House of Representatives, for example, that consider an IHRA definition of anti-Semitism to be going too far. Therefore, give Jews what they have been promised and finally come up with a separate anti-Semitism coordinator, right now! Minister Grapperhaus must now really take action, and fulfill his old promise. The next cabinet could otherwise throw a spanner in the works again."