28 maart 2021

2021-03-28: Nederland wil een wapenembargo tegen Israël - Netherlands wants an arms embargo against Israel.


Nederlands + English

NEDERLANDS:
 
Ja, u leest het goed, Nederland was een van de 32 landen die in UNHCR voor een motie stemden om een wapenembargo tegen Israël in te stellen. Nederland stemde samen met vier andere Europese landen voor deze motie.

Door Joods.nl - Joop Soesan

De als anti-Israël bekend staande Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, heeft dinsdag een resolutie goedgekeurd waarin wordt opgeroepen tot een wapenembargo tegen Israël, dat de steun had van veel Europese landen.

Nederland stemde voor ondanks dat er in een Tweede Kamer het afgelopen jaar een motie werd aangenomen waarmee de regering werd opgeroepen dit niet meer te doen.

De aangenomen motie, die de verantwoordingsresolutie wordt genoemd, werd met 32-6, met acht onthoudingen, aangenomen. Bahrein was een van de landen die zich van stemming onthielden, voor het eerst dat dit land dat deed. 

De motie bevatte een aantal van de hardste bewoordingen tegen Israël van de vier resoluties die de 47 leden tellende UNHRC naar verwachting zal goedkeuren, aangezien de 46e sessie deze week eindigt.

Zes landen stemden tegen de resolutie, Oostenrijk, Brazilië, Bulgarije, Kameroen, Malawi en Togo.

De acht landen die zich van stemming onthielden waren Bahama’s, Tsjechië, India, Marshalleilanden, Nepal, de Filippijnen, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk.

Onder de 32 landen die de tekst goedkeurden, waren er vijf Europese, waaronder landen die zich doorgaans onthouden van stemmingen als blijk van steun voor Israël. Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en Polen hebben allemaal voor de resolutie gestemd.

Zoals Hillel Neuer het in een tweet verwoorde, “Nederland moet zich schamen”.

De tekst van de resolutie riep de VN-lidstaten op om “af te zien van het overdragen van wapens aan Israël wanneer zij, in overeenstemming met de toepasselijke nationale procedures en internationale verplichtingen en normen, oordelen dat er een duidelijk risico bestaat dat dergelijke wapens kunnen worden gebruikt voor ernstige schendingen of misbruik van de internationale mensenrechtenwetgeving of ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht.”

Het feit dat Nederland voor deze motie heeft gestemd, toont opnieuw aan dat de Nederlandse regering zich niets aantrekt van de wil van de Tweede Kamer.

Ook toont de Nederlandse regering hiermee aan dat zij een duidelijk anti-Israël beleid voeren, wat de reden hiervan is blijft onduidelijk.

Wel is duidelijk dat er een pro-Palestijns beleid door de Nederlandse regering wordt gevoerd, in overeenstemming met dat van andere EU landen.

Dit bleek ook uit de verklaring van de Oostenrijkse gezant Elisabeth Tichy-Fisslberger die de Palestijnse Autoriteit voor haar flexibiliteit bedankte in een korte toespraak die ze namens de Europese Unie hield.

“We willen de missie van Palestina bedanken voor haar inzet en inspanningen met betrekking tot deze en andere resoluties. We verwelkomen de keuze om deze samengevoegde tekst onder punt 2 te presenteren, waardoor het totale aantal resoluties wordt verminderd en rekening wordt gehouden met ons principiële standpunt over punt 7. We erkennen de aanzienlijke inspanningen van de Palestijnse missie en kijken ernaar uit om met hen samen te blijven werken in een positieve geest, ‘zei ze.

Wij zijn benieuwd welke politieke partij de regering hierover ter verantwoording gaat roepen.*********************************
ENGLISH:


Yes, you read it correctly, the Netherlands was one of 32 countries that voted in favor of a motion in UNHCR to impose an arms embargo against Israel. The Netherlands voted in favor of this motion along with four other European countries.

By Joods.nl - Joop Soesan 

The United Nations Human Rights Council, known as anti-Israel, on Tuesday approved a resolution calling for an arms embargo against Israel, which had the support of many European countries.

The Netherlands voted in favor despite a motion passed in a House of Representatives last year calling on the government to stop doing so.

The adopted motion, called the accountability resolution, passed 32-6, with eight abstentions. Bahrain was one of the countries that abstained, the first time that country has done so. 

The motion contained some of the harshest language against Israel of the four resolutions the 47-member UNHRC is expected to adopt as the 46th session ends this week.

Six countries voted against the resolution, Austria, Brazil, Bulgaria, Cameroon, Malawi and Togo.

The eight countries that abstained were Bahamas, Czech Republic, India, Marshall Islands, Nepal, Philippines, Ukraine and the United Kingdom.

Among the 32 countries that approved the text, five were European, including countries that usually abstain from voting as a show of support for Israel. Denmark, France, Germany, Italy, the Netherlands and Poland all voted in favor of the resolution.

As Hillel Neuer put it in a tweet, "The Netherlands should be ashamed."

The text of the resolution called on UN member states to "refrain from transferring arms to Israel when they judge, in accordance with applicable national procedures and international obligations and standards, that there is a clear risk that such arms could be used for serious violations or abuses of international human rights law or serious violations of international humanitarian law."

The fact that the Netherlands voted in favor of this motion shows once again that the Dutch government does not care about the will of the House of Representatives.

It also shows the Dutch government that they have a clear anti-Israel policy, what the reason for this is remains unclear.

However, it is clear that a pro-Palestinian policy is being pursued by the Dutch government, in line with that of other EU countries.

This was also evident in the statement of Austrian envoy Elisabeth Tichy-Fisslberger who thanked the Palestinian Authority for its flexibility in a short speech she made on behalf of the European Union.

"We would like to thank the Mission of Palestine for its commitment and efforts on this and other resolutions. We welcome the choice to present this merged text under item 2, which reduces the total number of resolutions and takes into account our principled position on item 7. We recognize the considerable efforts of the Palestinian mission and look forward to continuing to work with them in a positive spirit, 'she said.

We at Joods.nl are curious to see which political party will hold the government accountable on this issue.