02 juni 2021

2021-06-02: Actiesucces: Rotterdam bezorgd over Israël-boycot posters - Action success: Rotterdam concerned about Israel-boycott posters.


Actie van Likoed Nederland, 1 juni 2021. 
Racistische uitingen horen niet in de openbare ruimte.

In Rotterdam heeft de BDS (Israël boycot) beweging posters opgehangen met de tekst: “Israëlische medjoel = foute boel; koop geen apartheid”. 

Door: Likoed Nederland

Likoed Nederland en een aantal anderen hebben de gemeente Rotterdam erop gewezen dat de apartheid-beschuldiging antisemitisch is en dat deze posters een kopie zijn van de nazi-leus uit de jaren dertig: “Koop niet bij Joden”.

Zie hieronder onze volledige tekst, gericht aan burgemeester Aboutaleb.

Hierop heeft wethouder Wijbenga-van Nieuwenhuizen (VVD) – met portefeuille Handhaving, Buitenruimte, Integratie en Samenleven – het volgende verklaard aan de betreffende commissie van de gemeenteraad van Rotterdam:

“Als stadsbestuur spreken wij expliciet onze zorg uit over de posters, want het uitsluiten van bewoners gaat rechtstreeks in tegen onze visie op hoe we in de stad willen samenleven en omgaan met diversiteit en verschil in opvattingen. ….
De posteractie betoogt economische sancties tegen een staat. Achter de oproep tot boycotten van producten uit Israël kan grote onverdraagzaamheid schuilgaan richting het Joodse volk. Dit kan antisemitisme in de hand werken.”

Helaas zien de gemeente Rotterdam en het Openbaar Ministerie de posters jammer genoeg niet als strafbaar feit.

Maar het is positief van het gemeentebestuur dat het in ieder geval duidelijk publiekelijk afstand neemt van dit haatzaaien in hun stad.

Onze tekst aan burgemeester Aboutaleb van Rotterdam:

Op maar liefst 100 afficheplaatsen in Rotterdam heeft de BDS-beweging affiches mogen plaatsen, waarin zij oproept om geen Israëlische producten te kopen.
Letterlijk staat er: “Koop geen apartheid”.
Wij zijn geschokt dat dit antisemitisme geuit mag worden in de openbare ruimte van de Gemeente Rotterdam.
Het is een hernieuwde “koop niet bij Joden”, overgenomen van de nazi’s.
Wat denkt u dat dit doet met Joodse Nederlanders? En al helemaal met de generatie die de oorlog heeft overleefd? Dit herlevend antisemitisme is precies de reden dat de laatste jaren tienduizenden Europese Joden naar Israël vertrekken.
Daarbij geldt vanwege het buitenproportionele aspect het afschilderen van Israël als apartheidsnatie als antisemitisch. Dit staat expliciet vermeld in de internationale definitie die hierover gaat. Deze wordt onderschreven door vele organisaties en landen, ook door de Nederlandse regering en ons parlement. (Vertaling hier.)
Een nadere uitwerking van de definitie met praktijkvoorbeelden is te vinden in het afgelopen januari verschenen EU Handboek voor het herkennen van antisemitisme. Deze apartheid-beschuldiging staat daarin vermeld als voorbeeld 7 van uitlatingen die antisemitisch zijn. (Vertaling hier.)
Europese en Nederlandse overheid spannen zich serieus in om antisemitisme te bestrijden en besteden daar momenteel miljoenen euro’s aan. Maar wat heeft dat voor zin, als een gemeente als Rotterdam antisemitisme de ruimte geeft?
Wij nemen aan dat zoals gebruikelijk deze afficheplaatsen eigendom zijn van de Gemeente Rotterdam. Hoe het ook zij, wij vragen u met klem hiertegen op te treden. Racistische uitingen horen niet in de openbare ruimte.
Zeker niet in een gemeente waar meer dan zesduizend burgers tijdens de oorlog werden vermoord door de Duitse bezetter, alleen omdat ze Joods waren******************************

ENGLISH:

Action by Likoed Netherlands, June 1, 2021
Racist expressions do not belong in public spaces.

In Rotterdam, the BDS (Israel boycott) movement has put up posters that read, "Israeli medjule = wrong place; don't buy apartheid."

By: Likoed Nederland

Likoed Nederland and several others have pointed out to the Rotterdam municipality that the apartheid accusation is anti-Semitic and that these posters are a copy of the Nazi slogan from the 1930s, "Don't buy from Jews."

See below our full text, addressed to Mayor Aboutaleb.

In response, Alderman Wijbenga-van Nieuwenhuizen (VVD) - with portfolio Enforcement, Outdoor Space, Integration and Living Together - stated the following to the relevant committee of the Rotterdam City Council:

"As city council we explicitly express our concern about the posters, because excluding residents goes directly against our vision of how we want to live together in the city and deal with diversity and difference in opinions. ....
The poster campaign argues economic sanctions against a state. Behind the call to boycott products from Israel may be great intolerance towards the Jewish people. This may encourage anti-Semitism."
Unfortunately, the municipality of Rotterdam and the Public Prosecutor's Office do not consider the posters a criminal offense.

But it is positive from the city council that it at least clearly distances itself publicly from this hate speech in their city.

Our text to Mayor Aboutaleb of Rotterdam:

At no less than 100 poster sites in Rotterdam, the BDS movement has been allowed to place posters calling for people not to buy Israeli products.
Literally it says: "Don't buy apartheid".
We are shocked that this anti-Semitism is allowed to be expressed in the public space of the Municipality of Rotterdam.
It is a renewed "don't buy from Jews" taken from the Nazis.
What do you think this does to Jewish Dutch people? And especially with the generation that survived the war? This resurgent anti-Semitism is precisely the reason why tens of thousands of European Jews have been leaving for Israel in recent years.
Because of the disproportionate aspect, the portrayal of Israel as an apartheid nation is considered anti-Semitic. This is explicitly stated in the international definition that deals with this. This is endorsed by many organizations and countries, including the Dutch government and our parliament. (Translation here.)
A more detailed elaboration of the definition with practical examples can be found in the EU Handbook for recognizing anti-Semitism published last January. This apartheid accusation is listed therein as example 7 of statements that are anti-Semitic. (Translation here.)
European and Dutch governments are making serious efforts to combat anti-Semitism and are currently spending millions of euros on it. But what good is that, if a municipality like Rotterdam gives anti-Semitism space?
We assume that, as usual, these poster sites are the property of the Municipality of Rotterdam. Be that as it may, we urge you to take action against this. Racist statements have no place in public space.
Certainly not in a municipality where more than six thousand citizens were murdered by the German occupiers during the war just because they were Jewish.