08 juni 2021

2021-06-08: Reactie CIDI op spuugincident met jong kind in Amsterdam - CIDI response to spitting incident in Amsterdam involving young child

CIDI-directeur Hanna Luden heeft in De Telegraaf afkeurend gereageerd op een incident afgelopen zaterdag op de Dam, waarbij demonstranten met een Israelische vlag door een jong kind werden bespuugd.

Door: CIDI

In een video is te zien hoe een kind door twee vrouwen met wie hij samen is ogenschijnlijk wordt aangemoedigd om de demonstranten uit te schelden. Ze filmen het kind terwijl hij naar de demonstranten zijn middelvinger opsteekt en ze zelfs bespuugt, waarna het gezelschap wegloopt.

De video heeft op sociale media veel ontsteltenis opgeroepen. Voor CIDI is de gebeurtenis helaas echter niet heel verrassend. Het is al langer bekend dat veel kinderen van huis uit leren om Israel en Israelische symbolen te demoniseren onder het mom van ‘solidariteit met Palestijnen’. De video is vooral uitzonderlijk doordat een veelzeggend voorbeeld bij toeval zo duidelijk is vastgelegd.

CIDI-directeur Hanna Luden reageert in De Telegraaf afkeurend op het spuugincident, en geeft aan dat het staat voor een breder probleem in de samenleving: “De beelden laten heel goed zien wat er misgaat in de opvoeding van deze kinderen. Je ziet dat er van jongs af aan haat tegen Israël wordt ingepraat. Dit is heel zorgelijk.”

Sentimenten als die in de video te zien zijn, komen ook naar boven op scholen, blijkt uit meldingen die bij CIDI zijn gedaan. Zo worden kinderen uitgemaakt voor ‘moordenaar’ vanwege niets minder dan hun Joods-zijn of een Israelische afkomst. “Dat gebeurt soms in de klas, maar ook op het schoolplein, op het voetbalveld en in whatsappgroepen. Dat is een groot probleem, wat voor de scholen ook niet makkelijk is”.

Vanzelfsprekend ligt de verantwoordelijkheid om deze haat geen ruimte te geven, in de eerste plaats bij de ouders zelf. Kritiek hebben mag uiteraard, maar demoniseren helpt niemand – in tegendeel. „We kunnen ook op een constructieve manier naar de problemen in de regio kijken, bijvoorbeeld door op te staan tegen de terreurorganisaties in Gaza die ook de lokale bevolking terroriseren”, laat Luden weten in De Telegraaf. 

Tezamen genomen laten dergelijke incidenten zien dat het sentiment vooral voortkomt uit een fixatie met Israel, en niet zozeer sympathie met het Palestijnse volk. Demonstraties zoals tijdens de afgelopen escalatie van het conflict tussen Israel en Hamas bleven uit ten tijde van aanvallen op de grote Palestijnse gemeenschap in Syrië, waaronder de belegering van het vluchtelingenkamp Yarmouk nabij Damascus door troepen van de Syrische dictator Assad. De Syrische burgeroorlog heeft bijna 4.000 Palestijnen in dat land het leven gekost.


*************************
ENGLISH:

CIDI director Hanna Luden expressed disapproval in The Telegraph for an incident last Saturday on Dam Square in which protesters carrying an Israeli flag were spat on by a young child.

By: CIDI

A video shows how a child is seemingly encouraged by two women with whom he is with to scold the protesters. They film the child as he raises his middle finger at the protesters and even spits on them, after which the party walks away.

The video has evoked much consternation on social media. For CIDI, however, the event is unfortunately not very surprising. It has long been known that many children are taught from home to demonize Israel and Israeli symbols under the guise of "solidarity with Palestinians. The video is particularly exceptional in that a telling example was captured so clearly by chance.

CIDI director Hanna Luden reacts in the newspaper De Telegraaf with disapproval to the spitting incident and indicates that it stands for a broader problem in society: "The images show very well what goes wrong in the education of these children. You see that hatred of Israel is instilled from an early age. This is very worrying."

Sentiments like those shown in the video also surface in schools, according to reports made to CIDI. For example, children are made out to be "murderers" for nothing less than being Jewish or having an Israeli heritage. "This happens sometimes in the classroom, but also in the schoolyard, on the soccer field and in whatsapp groups. That's a big problem, which is not easy for the schools either."

Of course, the responsibility for not giving this hatred any space lies first and foremost with the parents themselves. Being critical is of course allowed, but demonizing does not help anyone - on the contrary. "We can also look at the problems in the region in a constructive way, for example by standing up to the terror organizations in Gaza that are also terrorizing the local population," Luden told De Telegraaf. 

Taken together, such incidents show that the sentiment mainly stems from a fixation with Israel, rather than sympathy for the Palestinian people. Demonstrations such as during the past escalation of the conflict between Israel and Hamas were absent at the time of attacks on the large Palestinian community in Syria, including the siege of the Yarmouk refugee camp near Damascus by troops of Syrian dictator Assad. The Syrian civil war claimed the lives of nearly 4,000 Palestinians in that country.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)