18 juli 2019

2019-07-18-11.19: Israëli’s demonstreren voor familie, dat wil zeggen: één moeder en één vader - Israelis demonstrate for family, that is: one mother and one father.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De tegenbeweging tegen de LGBT-agenda in Israël wint aan kracht. Honderden mensen gingen de straten van Haifa op om te demonstreren voor gezinnen - één moeder en één vader. Volgens de organisatoren van het evenement is de mars een initiatief van zowel religieuze als seculiere burgers.
Afbeelding: de demonstratie in Haifa. De tekst op de posters luidt 'Abba we'ima = mishpoche, Vader en moeder = familie'.

De familiemars, waaraan ook verscheidene Messiaans-Joodse families deelnamen, was een gelegenheid voor Israëliërs om hun geloof in het belang van de traditionele gezinswaarden te uiten. ‘We kregen van iedereen massale steun,’ zei een van de organisatoren van het evenement. ‘Religieuze, seculiere, nieuwe immigranten en oude burgers steunden ons allemaal. Een burger die aliyah uit Rusland maakte, vertaalde het pamflet naar het Russisch en verspreidde het onder zijn vrienden, de steun was enorm.’
 
Volgens advocaat Na'ama Sela, een andere organisator van het evenement, sloot Facebook hun pagina af waar de oproep werd gedaan om mee te doen aan de mars. ‘We worden op alle mogelijke fronten bestreden. We hebben geleerd dat Freud het wellicht mis heeft, de sterkste impuls in de mens is niet de seksuele drang, maar het verlangen om de ander het zwijgen op te leggen,’ zei ze.
 
LGBT-organisaties zijn erin geslaagd hun homofamilie-agenda al vanaf de kleuterschool op te leggen aan het onderwijssysteem in Israël. ‘Er is een open debat over seksualiteit op school en op straat, terwijl het gewone gezin van de publieke agenda verdween,’ zei Sela. ‘Onze organisatie begon ongeveer zes maanden geleden met een informele bijeenkomst, en we begonnen te praten en van gedachten te wisselen over maatschappelijke en morele kwesties, en geleidelijk aan realiseerden we ons dat iedereen het gevoel had dat er iets aan het gebeuren was in de Staat Israël,legde ze uit.

Bron: woensdag 3 juli 2019  Redactie Israel Today

________________________________
ENGLISH

The counter-movement against the LGBT agenda in Israel is gaining strength. Hundreds of people took to the streets of Haifa to demonstrate for families - one mother and one father. According to the organizers of the event, the march is an initiative of both religious and secular citizens.
Image: the demonstration in Haifa. The text on the posters is 'Abba we'ima = mishpoche, Father and mother = family'.

 The family march, in which several Messianic Jewish families participated, was an opportunity for Israelis to express their belief in the importance of traditional family values. "We received massive support from everyone," said one of the event's organizers. "Religious, secular, new immigrants and old citizens supported us all. A citizen who made aliyah from Russia translated the pamphlet into Russian and distributed it to his friends, the support was huge. "
 
According to lawyer Na'ama Sela, another organizer of the event, Facebook closed their page where the call was made to participate in the march. "We are being fought on all fronts. We have learned that Freud may be wrong, the strongest impulse in humans is not the sexual urge, but the desire to silence the other, "she said.
 
LGBT organizations have succeeded in imposing their gay family agenda from kindergarten on the education system in Israel. "There is an open debate about sexuality at school and on the street, while the regular family disappeared from the public agenda," Sela said. "Our organization started an informal meeting about six months ago, and we started talking and exchanging views on social and moral issues, and gradually we realized that everyone felt that something was happening in the State Israel, she explained.

Source: Wednesday, July 3, 2019 Editorial staff Israel Today

(Google Translate)