27 oktober 2019

2019-10-27-13.40: Joodse vruchtbaarheidscijfer op recordhoogte - Jewish fertility rate at record level

Nederlands - English

De demografische verschuiving in Israël, gekenmerkt door een toename van de vruchtbaarheidscijfers onder Joden en een daling onder moslims, zette zich vorig jaar voort, aangezien het totale vruchtbaarheidscijfer voor Joodse vrouwen een hoogste punt bereikte in 45 jaar

Bron: Israël Nat.News 5 oktober 2019 en Out of Zion

Volgens gegevens van het Israëlische Centrale Bureau voor de Statistiek steeg het totale vruchtbaarheidscijfer voor Joodse vrouwen in Israël in 2018 tot 3,17, het hoogste niveau sinds de vroege jaren 1970, toen de Joodse TFR gemiddeld 3,28 bedroeg. 

In de jaren 1990 daalde de Joodse TFR tot het laagste niveau, met een gemiddelde van 2,62, zowel tussen 1990 tot 1994 en 1995 tot 1999.     


Jewish family Christelijke en Druze-vrouwen zagen ook een toename van hun totale vruchtbaarheidscijfers, hoewel beide ver onder het Joodse cijfer blijven. 

Christelijke vrouwen, waaronder zowel Arabische christenen als christelijke immigranten die met joodse familieleden naar Israël zijn verhuisd, zagen hun TFR stijgen van 1,93 in 2017 naar 2,06 in 2018. 

Het totale vruchtbaarheidscijfer van de Druzen steeg van 2,10 naar 2,16, maar het geboortecijfer daalde voor zowel moslimvrouwen in Israël als vrouwen die niet bij een religieuze groep waren geregistreerd, waarbij het totale vruchtbaarheidscijfer van deze laatste groep daalde van 1,58 tot 1,54. 

Uitgesplitst naar regio wordt het hoogste totale vruchtbaarheidscijfer in Israël gerapporteerd bij vrouwen die in Judea en Samaria (Westbank) wonen op 4,89  Joodse moeders.


In ruwe cijfers is het aantal kinderen van joodse moeders in 2018 gestegen tot 135.809, of 73,7% van de 184.370 totale levendgeborenen in Israël. In 2017 baarden joodse moeders 134.630 kinderen, of 73,3% van het totale aantal levendgeborenen. 

In 2010 waren Joodse vrouwen goed voor 72,6% van alle levendgeborenen, met 120.673 geboren kinderen. 

In 2000 maakten geboorten bij joodse vrouwen slechts 67,4% uit van alle levendgeborenen in Israël, met 91.936 kinderen van joodse moeders.  

_____________________________
ENGLISH:

The demographic shift in Israel, marked by an increase in fertility rates among Jews and a decline among Muslims, continued last year as the total fertility rate for Jewish women reached a high point in 45 years.

Source: Israel Nat.News 5 October 2019 and Out of Zion

According to data from the Israeli Central Bureau of Statistics, the total fertility rate for Jewish women in Israel rose to 3.17 in 2018, the highest level since the early 1970s, when the Jewish TFR averaged 3.28.

In the 1990s, the Jewish TFR fell to its lowest level, with an average of 2.62, both between 1990 to 1994 and 1995 to 1999.


Jewish family Christian and Druze women also saw an increase in their total fertility rates, although both remain well below the Jewish figure.

Christian women, including both Arab Christians and Christian immigrants who moved to Israel with Jewish relatives, saw their TFR rise from 1.93 in 2017 to 2.06 in 2018.

The total fertility rate of the Druze increased from 2.10 to 2.16, but the birth rate fell for both Muslim women in Israel and women who were not registered with a religious group, with the total fertility rate of the latter falling from 1.58 to 1.54.

Broken down by region, the highest total fertility rate in Israel is reported among women living in Judea and Samaria (West Bank) on 4.89 Jewish mothers.

In rough figures, the number of children of Jewish mothers rose to 135,809 in 2018, or 73.7% of the 184,370 total live births in Israel. In 2017, Jewish mothers gave birth to 134,630 children, or 73.3% of the total number of live births.

In 2010, Jewish women accounted for 72.6% of all live births, with 120,673 born children.

In 2000, births to Jewish women represented only 67.4% of all live births in Israel, with 91,936 children of Jewish mothers.

(Google Translate)