07 november 2019

2019-11-07=14.30: Israelische en Palestijnse studenten gaan gezamenlijk Palestijnse boeren helpen - Israeli and Palestinian students will jointly help Palestinian farmers

Ter illustartie. Screenshot Facebook

Nederlands -English

NEDERLANDS:

Ontziltingstechnologie ontwikkeld door de Universiteit van Birmingham in samenwerking met academici en studenten uit Israël, Jordanië en de Palestijnse Autoriteit gaat Palestijnse boeren helpen om watertekorten te bestrijden , meldde de Britse instelling donderdag in een verklaring.

Bron: Joods.nl

Volgens de verklaring zal de apparatuur vooral handig zijn om te gebruiken omdat het is opgebouwd uit kant-en-klare onderdelen en gemakkelijk en goedkoop kan worden ingezet.

Het prototype is getest in Israël en het VK en de veldtests in de Palestijnse gebieden gaan binnenkort van start.

“Ons werk toont een succesvol voorbeeld van onderzoekers en studenten die grensoverschrijdend werken om gemakkelijk inzetbare technologie te ontwikkelen die op zonne-energie werkt en helpt kostbaar grondwater te behouden,” zei projectleider Philip Davies van de Universiteit van Birmingham.

“Dit onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma toont een waardevolle aanpak in regio’s met grensoverschrijdende wateruitdagingen. De resultaten van dit project waren mogelijk vanwege gecoördineerde inspanningen van wetenschappers uit het VK, Israël, Jordanië en Palestina, “voegde hij eraan toe.

Volgens gegevens gepubliceerd van NASA’s GRACE satellietmissie verloor het Midden-Oosten een overschot van 144 cu.km. van zoet water tussen 2006 en 2013, gelijk aan het volume van de Dode Zee .

“Het Midden-Oosten is een regio die sneller uitdroogt en water verliest dan bijna elke plaats ter wereld. Dat zou op zichzelf al reden tot bezorgdheid moeten zijn, ”vertelde hydroloog prof. Jay Famiglietti, directeur van het Global Institute for Water Security aan de Universiteit van Saskatchewan in Saskatoon, Canada.

“Als we nadenken over wat het betekent voor internationale relaties, complexe relaties in het Midden-Oosten en voor het verbouwen van voedsel, is dit een enorm probleem waar niet genoeg mensen over praten,” voegde Famiglietti, die eerder als senior waterwetenschapper werkte bij Jet Propulsion van NASA Laboratorium, daaraan toe.

De universiteit van Birmingham verklaarde dat een groep studenten al in een nieuwe fase van het ontziltingsproject werkte, samen met studenten van de Aston University en lokale partners van het Arava Institute of Environmental Studies in Israël en van de Palestijnse Wastewater Engineers Group in de Westoever.

“De hier beschreven aanpak kan ook worden toegepast in andere regio’s waar grensoverschrijdende watervoorraden in toenemende mate worden uitgeput en worden beïnvloed door verzilting.”

_________________________
ENGLISH:


Desalination technology developed by the University of Birmingham in collaboration with academics and students from Israel, Jordan and the Palestinian Authority is going to help Palestinian farmers to combat water shortages, the British institution reported in a statement Thursday.

Source: Joods.nl

According to the statement, the equipment will be especially handy to use because it is made up of ready-made parts and can be used easily and cheaply.

The prototype has been tested in Israel and the UK and the field tests in the Palestinian territories will start soon.

"Our work demonstrates a successful example of researchers and students who work across borders to develop easily deployable solar-powered technology and help preserve precious groundwater," said University of Birmingham project leader Philip Davies.

“This research and development program shows a valuable approach in regions with cross-border water challenges. The results of this project were possible due to coordinated efforts from scientists from the UK, Israel, Jordan and Palestine, "he added.

According to data published from NASA's GRACE satellite mission, the Middle East lost a surplus of 144 cu.km. of fresh water between 2006 and 2013, equal to the volume of the Dead Sea.

“The Middle East is a region that dries out faster and loses water than almost every place in the world. That in itself should be a cause for concern, ”said hydrologist Prof. Jay Famiglietti, director of the Global Institute for Water Security at the University of Saskatchewan in Saskatoon, Canada.

"When we think about what it means for international relationships, complex relationships in the Middle East, and for growing food, this is a huge problem that not enough people are talking about," added Famiglietti, who previously worked as a senior water scientist at Jet Propulsion from NASA Laboratory, to that.

The University of Birmingham stated that a group of students were already in a new phase of the desalination project, along with students from Aston University and local partners from the Arava Institute of Environmental Studies in Israel and from the Palestinian Wastewater Engineers Group in the West Bank.

"The approach described here can also be applied in other regions where cross-border water resources are increasingly depleted and influenced by salinization.

(Google Translate)