22 november 2019

2019-11-22-13.15: Israëlische economie in derde kwartaal 2019 verrassend hoog. Op jaarbasis nu 4.1% - Israeli economy surprisingly high in third quarter 2019. 4.1% on an annual basis

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het Israƫlische Centraal Bureau voor de Statistiek schat de groei in het derde kwartaal op 4,1% op jaarbasis, waardoor een renteverlaging aan het einde van de maand minder waarschijnlijk is.

Door: Joop Soesan

Het gaat goed met de Israelische economische groei. Volgens een eerste schatting vandaag gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek groeide de economie in Israel op jaarbasis met 4,1% in het derde kwartaal, ver boven de 2,6-2,8% groeiverwachtingen van de markt. 

Het onverwachte goede resultaat, dat aangeeft dat de economische groei sterker is dan de meeste analisten dachten, maakt een beslissing van het Monetary Committee van de Bank of Israel om de rente aan het einde van de maand te verlagen tot 0,1%, minder waarschijnlijk.

De schatting van 4,1% van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor de groei van het derde kwartaal volgt op een groei van slechts 0,7% in het tweede kwartaal. De toename van het BBP is vooral te wijten aan particuliere uitgaven voor de joodse feestdagen en grotere bruto-investeringen in inventaris. De groei zou nog groter zijn geweest als de handelsoorlog tussen de VS en China er niet was geweest, waardoor de uitvoer van goederen en diensten naar schatting met 3,6% is gedaald.

De productie steeg in het derde kwartaal met 5%, de publieke consumptie (door de overheid en de lokale autoriteiten) met 4,2% en de particuliere consumptie met 2,8%. De investeringen in vaste activa daalden daarentegen met 6,1%, terwijl de uitvoer van goederen en diensten met 3,6% daalde. De invoer van goederen en diensten groeide met 1,9% in het derde kwartaal.

De invoer van voertuigen, die in het tweede kwartaal sterk daalde en de groei met bijna 2% onder druk zette, droeg 0,4% bij aan de groei in het derde kwartaal. Exclusief invoerrechten, waarvan de meeste zijn toe te schrijven aan voertuigen, bedroeg het groeipercentage 2,7% in het tweede kwartaal en 3,7% in het derde kwartaal.

______________________
ENGLISH:

The Israeli Central Bureau of Statistics estimates growth in the third quarter at 4.1% on an annual basis, making an interest rate cut at the end of the month less likely.

By: Joop Soesan

Israeli economic growth is going well. According to an initial estimate published today by the Central Bureau of Statistics, the economy in Israel grew by 4.1% in the third quarter on an annual basis, far above the market's 2.6-2.8% growth expectations.

The unexpectedly good result, indicating that economic growth is stronger than most analysts thought, makes a decision by the Bank of Israel's Monetary Committee to lower interest rates to 0.1% at the end of the month, less likely .

The 4.1% estimate of the Central Bureau of Statistics for the growth of the third quarter follows a growth of only 0.7% in the second quarter. The increase in GDP is mainly due to private spending on Jewish holidays and larger gross investment in inventory. The growth would have been even greater if the US-China trade war had not been there, which has led to an estimated 3.6% drop in exports of goods and services.

Production increased by 5% in the third quarter, public consumption (by the government and local authorities) by 4.2% and private consumption by 2.8%. Investments in fixed assets, on the other hand, fell by 6.1%, while exports of goods and services fell by 3.6%. Imports of goods and services grew by 1.9% in the third quarter.

Imports of vehicles, which fell sharply in the second quarter and put pressure on growth by almost 2%, contributed 0.4% to growth in the third quarter. Excluding import duties, most of which are attributable to vehicles, the growth rate was 2.7% in the second quarter and 3.7% in the third quarter.

(Google Translate)