01 december 2019

2019-12-01- 14.30: Haaien voor de kust van Israel bij Hadera - Israel: sharks off the coast of Hadera

Foto Morris Kahn. Marine Research Station

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Je kan niet zeggen dat de op kolengestookte elektriciteitscentrale bij Hadera, ten noorden van Netanya, een symbool is van milieubehoud, maar voor tientallen haaien zorgen de jacuzzi-achtige omstandigheden in de Middellandse Zee voor een warm en gastvrij winterverblijf.

Door: Joop Soesan

Eerder deze maand keerden de haaien terug naar de kust van Israël, waar ze zullen blijven tot de lente, waardoor Israëlische wetenschappers een unieke kans krijgen om de school haaien te bestuderen, met extra aandacht voor de requiemhaaien (Carcharhinidae).

Afgelopen maandag begonnen wetenschappers van het Morris Kahn Marine Research Station van de Universiteit van Haifa in Kibbutz Sdot Yam hun jaarlijkse tagging van de haaien.

De eerste haai die een tag kreeg was een 2,5-meter lang exemplaar, die ze ‘Hamsa’ noemden, het Hebreeuwse woord voor een vijfvingerig symbool voor geluk.

Foto Morris Kahn , Marine Research Station

In de afgelopen jaren zijn ongeveer 50 haaien, waaronder de “sandbar” haai en “dusty” haaien, en “hammerheads” haaien van een tag voorzien om onderzoekers te helpen het aantal, het gedrag en de migratieroutes van de deze haaien beter te begrijpen.

Door overbevissing, waardoor hun voedsel steeds meer verdwijnt, en door het jagen op haaien vanwege de vin die in de soep wordt gebruikt, is het aantal haaien in de Middellandse zee de afgelopen jaren sterk gedaald.

In de Israëlische wateren zijn haaien een beschermde diersoort.

Vanwege gemakkelijk toegang tot het strand voor het publiek, zijn een reeks organisaties samengekomen om een ethische code samen te stellen, voor diegenen die de haaien vanaf het land of vanaf de zee willen bekijken.

Foto Morris Kahn, Marine Research Station

De code verbiedt het voeden van de haaien om ze niet afhankelijk te maken, en roept duikers op om weg te blijven wanneer er slechte zeeomstandigheden zijn met sterke stromingen of slecht zicht, met name tijdens zonsopgang en zonsondergang wanneer de haaien zich voeden.

Er zijn richtlijnen voor duikers die erop staan om daar te duiken en voor mensen op bootjes en andere schepen. Er zijn geen reddingsdiensten op de plek aanwezig.


____________________
ENGLISH:

Photo Morris Kahn. Marine Research Station

You can't say that the coal-fired power plant at Hadera, north of Netanya, is a symbol of conservation, but for dozens of sharks, the Jacuzzi-like conditions in the Mediterranean ensure a warm and welcoming winter retreat.

By: Joop Soesan

Earlier this month, the sharks returned to the coast of Israel, where they will stay until spring, giving Israeli scientists a unique opportunity to study the school of sharks, with extra attention to the requiem sharks (Carcharhinidae).

Last Monday, scientists from the Morris Kahn Marine Research Station of the University of Haifa in Kibbutz Sdot Yam started their annual shark tagging.

The first shark that got a tag was a 2.5-meter long specimen, which they called "Hamsa", the Hebrew word for a five-finger symbol for luck.

Photo Morris Kahn, Marine Research Station

In recent years, around 50 sharks, including the "sandbar" and "dusty" sharks, and "hammerheads" sharks have been tagged to help researchers better understand the number, behavior and migration routes of these sharks.

Overfishing, which means that their food is disappearing more and more, and by hunting sharks because of the fin used in the soup, the number of sharks in the Mediterranean has fallen sharply in recent years.

Sharks are a protected species in Israeli waters.

Due to easy access to the beach for the public, a series of organizations have come together to compile an ethical code for those who want to view the sharks from land or sea.

Photo Morris Kahn, Marine Research Station

The code prohibits feeding the sharks so as not to make them dependent, and calls on divers to stay away when there are poor sea conditions with strong currents or poor visibility, especially during sunrise and sunset when the sharks feed.

There are guidelines for divers who insist on diving there and for people on boats and other ships. There are no rescue services on site.

(Google Translate)