16 december 2019

2019-12-16-19.30: Joods gebed op de Tempelberg en eerste fase in de bouw van de Derde Tempel - Recently Revealed Jewish Prayer on Temple Mount: First Stage in Third Temple Construction

Nederlands - English

NEDERLANDS:

“Hem breng ik naar mijn heilige berg, hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed; zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’. ” Jesaja 56: 7 (NBV)

Op donderdagochtend, voor het eerst sinds de tempel in Jeruzalem stond, stond een ‘minyan’ (quorum) van tien joden op de tempelberg en zeiden hun gebeden. 

Door Adam Eliyahu Berkowitz 15 cember 2019, 13:04 uur

Bij beslissing van de rechtbank van Jeruzalem in 2015 was het joodse gebed op de Tempelberg  wettelijk verplicht, maar een clausule in de uitspraak stond de politie toe de wet wel of niet te handhaven op basis van veiligheidsoverwegingen.  De Israëlische politie heeft in de afgelopen vier jaar het Palestijns-Islamitisch geweld de reden genoemd dat de Joden daar niet mochten bidden.

Een hint dat dit zou kunnen veranderen, werd afgelopen augustus door minister van Volksveiligheid Gilad Erdan gegeven in een interview met Israëls radio 90. 

"Ik denk dat er een onrechtvaardigheid bestaat in de status-quo die sinds '67 bestaat", zei hij tegen Israel's Radio 90. "We moeten eraan werken om het in de toekomst te veranderen zodat Joden met de hulp van God op de tempelberg kunnen bidden.”

Rabbi Jehoeda Glick, een voormalig Likoed-lid van Knesset, die al vele jaren pleit voor universeel gebed op de Tempelberg, was de aanklager in die rechtszaak. Maar zijn toewijding aan de zaak was niet alleen in de rechtszaal. Zes jaar geleden werd rabbijn Glick gearresteerd en kreeg hij een gerechtelijk bevel uit de buurt van de Tempelberg te blijven, nadat hij het gebed עלינו לשבח reciteerde (Aleinu l'shabeach; het is onze plicht om God te prijzen). Hij voerde een hongerstaking uit en was betrokken bij een langdurig juridisch proces dat er uiteindelijk toe leidde dat hij mocht terugkeren naar de heilige plaats waar hij zoveel van houdt.

Rabbi Glick werd gemotiveerd door een visioen van de Tempelberg als een Huis van Gebed voor Alle Naties. Hij had er geen bezwaar tegen dat moslims op die plek baden en werd zelfs gefilmd terwijl hij samen met moslims op die plek bad. In zijn visie waren alle naties besloten.

Rabbi Glick was optimistisch met betrekking tot het joods gebed.

"We hebben de afgelopen maanden aan de mogelijkheid van joods gebed op de Tempelberg gewerkt, maar we geven er de voorkeur aan het rustig aan te doen", vertelde Rabbi Glick aan Breaking Israel News . “Maar nu is het tijd om ermee naar buiten te komen. Dit is een grote verandering. "

“Ik geloof in evolutie, niet in revolutie. Gezonde verandering gebeurt langzaam, organisch. We moeten meer mensen laten komen, joden en niet-joden. Het zal, als God het wil, een echt gebedshuis zijn voor alle naties. De verandering gebeurt voor onze ogen. Wanneer mensen laten zien dat ze het willen, zullen zij ook komen. Maar we willen het een huis van gebed maken en geen plaats van conflict. De verandering moet langzaam en geleidelijk plaatsvinden om blijvend te kunnen zijn. "

Joden bidden al enkele maanden op die plek, maar de politie staat niet toe dat Joden op hun plaats blijven staan of de gebeden hardop zeggen. Responsief gebed, een centraal aspect van gemeenschappelijk gebed was uitdrukkelijk verboden. Door de speciale rabbijnse dispensatie konden joden in de tempel bidden terwijl ze liepen.

Een activist op de Tempelberg die regelmatig stil gebeden reciteert wanneer hij naar die plek opklimt, merkte het opvallende manco op in de video.

“Hoewel het waar is dat de politie Joden al een tijdje stil laat bidden, reciteert een Jood de ochtendgebeden niet zonder een ‘tallit’ (gebedsmantel) en ‘tefillin’ (phylacteries). We moeten kunnen lezen van een Torah-rol, 'zei de activist. “De politie heeft officieel geen beleid dat joden toestaat om te bidden. Het is alsof we midden in de nacht naar onze heiligste plaats gaan en bidden als dieven. '

Maar hij zag het positief in.

“Als een natie moeten we doorgaan. Zodra er genoeg Joden zijn die het willen, zal het gebeuren. En in de afgelopen jaren hebben we in dit opzicht wonderen gezien. "

Het toegenomen joodse bezoek heeft tot gevolg gehad dat men begonnen is daar te aanbidden. Elishama Sanderman leidt Yera'eh, een organisatie die het aantal Joden volgt dat opklimt naar de Tempelberg.

"Vorig (Hebreeuws) jaar gingen 29.420 Joden op naar de Tempelberg," zei Sanderman. “In de eerste twee maanden van dit jaar gingen 7.700 Joden op. Als de verandering, die dit jaar joodse gebeden opleverde, het gevolg was van joden die vorig jaar naar de Tempelberg kwamen, dan kunnen we volgend jaar nog meer veranderingen verwachten. "

Sanderman legde uit dat het bidden op de Tempelberg eigenlijk was begonnen op de Rosh Hashanna toen sommige Joden een verkorte versie van het Rosh Hashanna-gebed baden terwijl ze op de Tempelberg liepen. Deze praktijk werd geleidelijk steeds gangbaarder.

"Er is nu elke dag Shacharit (ochtendgebed) en Mincha (middaggebed) op de Tempelberg," meldde Sanderman. “Natuurlijk wordt dit uitgevoerd zonder ‘tallit’ en ‘tefillin’ en zonder een Torah-lezing. De gebeden zijn erg stil en zonder gedoe. Zoveel mogelijk wordt het stil gedaan. '

"Zolang de gebeden niet op een opzettelijk confronterende of demonstratieve manier worden uitgevoerd, laat de politie het gebeuren."

Er zijn bepaalde elementen van het Joodse gebed die alleen in een quorum (tiental) kunnen worden gedaan en deze worden in feite uitgevoerd in deze dagelijkse gebeden op de Tempelberg. 

De nieuwe ontwikkeling heeft zijn gevaren. In hun rapport over de gebeurtenis citeerde de Jerusalem Post een Wakf (moslimautoriteit) functionaris die zei dat hij "zich niet bewust was van enige verandering in de status-quo op de Tempelberg, maar waarschuwde dat elke verandering zou leiden tot hernieuwde protesten en een sterke reactie van Arabieren en moslims. "

Yaakov Hayman , voorzitter van de United Temple Movements, merkte op dat deze recente gebedsessies een zich voortzettende trend blijkt te zijn.

"Joden zijn steeds meer gaan bidden op de Tempelberg," zei Hayman. “Naarmate meer Joden naar boven gaan, zal de politie hen niet kunnen weerhouden om te bidden, en ze moeten ook niet proberen het Joodse bidden te stoppen. De godsdienstvrijheid bepaalt dat we dat moeten kunnen doen. '

Hayman merkte op dat het niet-moslims momenteel verboden is om de waterfonteinen te gebruiken. Dit doet denken aan het tijdperk van segregatie in de VS toen negers geen waterfonteinen mochten gebruiken die uitsluitend bestemd waren voor gebruik door blanken.

"De volgende stap is de Derde Tempel," zei Hayman. "Maar er zijn een paar stappen daarvoor. Joden moeten vrije toegang hebben tot de Tempelberg zoals de moslims dat hebben, elke dag en de hele dag. Net zoals bij de Kotel (Westelijke Muur). ”

Hayman merkte ook op dat joden slechts een paar uur in de ochtend het terrein mogen betreden, maar joden bidden drie keer per dag. Het is joden momenteel verboden om het terrein op de sabbat te betreden.

“Er moet ook een permanente plaats zijn voor het joodse gebed. Dit zou helpen om Joden en moslims gescheiden te houden tijdens gebedstijden en zo de spanning te verlagen. ”

Hayman vertelde ook over de fouten die in het verleden gemaakt zijn en dit dilemma hebben veroorzaakt. Hij verwees naar de overwinning van een parachutist op de Tempelberg 52 jaar geleden, een gebeurtenis die eerder deze maand op die plek werd herdacht door een bijeenkomst van de oorspronkelijke soldaten  . In een nooit eerder geziene beweging ontvouwden de voormalige parachutisten een Israëlische vlag. 

"Ze kregen de opdracht om af te dalen en de Kotel te veroveren," zei Hayman. "Waarom? De Kotel is alleen heilig vanwege de nabijheid van de Tempelberg. Als ze op de Tempelberg waren gebleven, zouden we al een Derde Tempel hebben gehad. Maar het Joodse volk was hun nationale recht op onze heiligste plaats zo lang ontzegd, dat we alleen de schaduw van heiligheid konden zien. Toen we geconfronteerd werden met de werkelijke bron van heiligheid, onze eeuwige droom, konden we zelfs de schaduw niet eens zien. '

Niet iedereen is het erover eens dat de Joden naar de Tempelberg moeten opgaan en moeten bidden. Rabbi Dov Begon, het hoofd van Machon Meir Yeshiva, was een van de soldaten die Jeruzalem in 1967 veroverden. 

“Omwille van de nationale eenheid geef ik er de voorkeur aan me te houden aan de uitspraak van het Opperrabbinaat dat de Joden niet toestaat om  op te gaan. Het Opperrabbinaat is het orgaan dat verantwoordelijk is voor religieuze zaken in de staat Israël. ”

 OVER DE AUTEUR

 Adam Eliyahu Berkowitz is een schrijver van artikelen voor Breaking Israel News. Hij maakte Aliya in 1991 naar Israël en diende in de IDF als een hospik. Berkowitz studeerde Joodse wet en werd als rabbi gewijd in Israël. Hij heeft gewerkt als freelance schrijver en schreef twee fictieve werken:  The Hope Merchant en Dolphins on the Moon. ( zijn beschikbaar op Amazon) Hij woont op de Golanhoogte met zijn vrouw en hun vier kinderen.

 

 _________________________
ENGLISH


“I will bring them to My sacred mount And let them rejoice in My house of prayer. Their burnt offerings and sacrifices Shall be welcome on My mizbayach; For My House shall be called A house of prayer for all peoples.” 
Isaiah 56:7 (The Israel Bible™)

On Thursday morning, for the first time since the Temple stood in Jerusalem, a minyan (quorum) of ten Jews stood and prayed on the Temple Mount. 

By Adam Eliyahu Berkowitz

Jewish prayer on the Temple Mount was legally mandated in a 2015 Jerusalem magistrate court decision but a clause in the ruling permitted the police to enforce the law based on security considerations. For the last four years, the Israeli police have cited Palestinian Islamic violence as a reason to prevent Jews from praying at the site.

A hint that this might change was given by Public Security Minister Gilad Erdan last August in an interview with Israel’s Radio 90. 

“I think there is an injustice in the status quo that has existed since ’67,” he told Israel’s Radio 90. “We need to work to change it so in the future Jews, with the help of God, can pray at the Temple Mount.”

Rabbi Yehudah Glick a former Likud Member of Knesset who has been advocating for universal prayer on the Temple Mount for many years was the complainant in that lawsuit. But his devotion to the cause was not limited to the courtroom. Six years ago Rabbi Glick was arrested and issued a court order distancing him from the Temple Mount after he recited the prayer עלינו לשבח (Aleinu l’shabeach; it is our duty to praise God). He carried out a hunger strike and was involved in a drawn-out legal process which finally resulted in him being allowed to return to the holy site he loves so much.

Rabbi Glick was motivated by a vision of the Temple Mount as a House of Prayer for All Nations. He did not object to Muslims praying on the site and was even filmed praying alongside Muslims at the site. His vision necessarily requires all nations.

Rabbi Glick was optimistic about the recent phenomenon of Jewish prayer.

“We’ve been working to have Jewish prayer n the Temple Mount for the last few months but we prefer to have it done quietly,” Rabbi Glick told Breaking Israel News. “But now it is time to come out with it. This is a major change.”

“I believe in evolution, not revolution. Healthy change happens slowly, organically. We need to get more people to come, Jews and non-Jews. It will be, God willing, a true House of Prayer for all nations. The change is happening in front of our eyes. It will happen when people come, when they show they want it. But we want to make a House of prayer and not a place of conflict. The change has to be slow and gradual for it to be permanent.”

Jews have been praying at the site for several months but the police do not allow Jews to stand in place or say the prayers out loud. Responsive prayer, a central aspect of communal prayer was expressly forbidden. Special rabbinic dispensation allowed Jews on the Temple to pray while walking.

One Temple Mount activist who regularly silently recites prayers when he ascends to the site noted the glaring deficit in the video.

“Though it is true that for some time the police have allowed Jews to pray silently, a Jew does not recite the morning prayers without a tallit (prayer shawl) and tefillin (phylacteries). We need to be able to read from a Torah scroll,” the activist stated. “The police do not officially have a policy that allows Jews to pray. It is as if we are going to our holiest site and praying like thieves in the middle of the night.”

But he preferred to see the cup half full.

“We have to keep moving forward as a nation. As soon as there are enough Jews who want it, it will happen. And in recent years we have seen wonders in this regard.”

The beginning of Jewish prayer at the site is clearly a result of increased Jewish visitation. Elishama Sanderman heads Yera’eh, an organization that tracks the number of Jews who ascend to the Temple Mount.

“Last (Hebrew) year, 29,420 Jews ascended to the Temple Mount,” Sanderman said. “In the first two months of this year, 7,700 Jews ascended. If the change which brought about Jewish prayer this year was the result of Jews coming to the Temple Mount last year, then we can expect even more changes next year.”

Sanderman explained that prayer had actually begun on the Rosh Hashanna when some Jews prayed a shortened version of the holiday prayer while walking on the Temple Mount. This practice gradually became more prevalent.

“There is now Shacharit (morning prayer) and Mincha (afternoon prayer) every day on the Temple Mount,” Sanderman reported. “Of course, this is carried out without tallit and tefillin and without a Torah reading. The prayers are very quiet and without fuss. As much as possible, it is done quietly.”

“As long as the prayers are not carried out in an intentionally confrontational or demonstrative manner, the police allow it to happen.”

There are certain elements of Jewish prayer that can only be performed in a quorum and these are in fact being carried out in these daily prayers on the Temple Mount. 

The new development does have its dangers. In their report on the event, the Jerusalem Post cited a Wakf (Muslim authority) official who said  he was “unaware of any change in the status quo on the Temple Mount, but warned that any change would lead to renewed protests and spark a strong response from Arabs and Muslims.”

Yaakov Hayman, chairman of the United Temple Movements, noted that this recent prayer session was the result of an ongoing trend.

“Jews have been praying more and more on the Temple Mount,” Hayman said. “As more Jews go up, the police will not be able to stop them from praying, and neither should they try to stop Jewish praying. It is the law establishing freedom and equality of religion that determined that we should be able to.”

Hayman noted that non-Muslims are currently prohibited from using the water fountains, in a manner reminiscent of the era of segregation in the U.S. when negroes were not permitted to use water fountains designated exclusively designated for use by whites.

“The next step is the Third Temple,” Hayman said “But there are a few steps before that.Jews need to have free access to the Temple Mount like the Muslims do, all day every day. Just like at the Kotel (Western Wall).”

Hayman noted that Jews are only permitted to enter the compound for a few hours in the morning and Jews pray three times a day. Jews are currently prohibited from entering on the Sabbath.

“There also needs to be a permanent place for Jewish prayer. This will also help to keep Jews and Muslims separated at prayer times and lower the tension.”

Hayman also noted the historic mistakes made that generated this dilemma. He referenced the paratrooper’s victory on the Temple Mount 52 years ago, an event that was commemorated earlier this month by a gathering of the original soldiers on the site. In an unprecedented move, the former paratroopers unfurled an Israeli flag. 

“They were ordered to descend and conquer the Kotel,” Hayman said. “Why? The Kotel is only holy because of its proximity to the Temple Mount. If they had stayed on the Temple Mount, we would already have a Third Temple. But the Jewish people had been denied their national right to our holiest site for so long, we could only allow ourselves to see the periphery of holiness. When faced with the actual source of holiness, our eternal dream, we couldn’t even see it.”

Not everyone agrees that the Jews should be ascending to the Temple Mount and praying. Rabbi Dov Begon, the head of Machon Meir Yeshiva, was one of the soldiers that captured Jerusalem in 1967. 

“For the sake of national unity, I prefer to adhere to the ruling of the Chief Rabbinate which does not permit Jews to ascend. That is the body responsible for religious matters in the State of Israel.”

 

ABOUT THE AUTHOR

 Adam Eliyahu Berkowitz is a features writer for Breaking Israel News. He made Aliyah to Israel in 1991 and served in the IDF as a combat medic. Berkowitz studied Jewish law and received rabbinical ordination in Israel. He has worked as a freelance writer and two works of fiction, The Hope Merchant and Dolphins on the Moon, are available on Amazon. He lives in the Golan Heights with his wife and their four children.