22 december 2019

2019-12-22-13.00: Grote menora onthuld in Sderot - Large menorah revealed in Sderot


Nederlands - English

NEDERLANDS: 

Ruim 500 mensen verzamelden zich aan het einde van de dinsdagmiddag op een rotonde in een nieuwbouwwijk van Sderot. Daar werd een twaalf meter hoge menora onthuld, die daarmee meteen de grootste menora in het Midden-Oosten werd.

Bron: CvI

Hoewel de menora officieel werd ingewijd op Israëlische bodem, was het imposante bouwwerk voor veel bezoekers niet helemaal nieuw. Ruim 150 mensen waren meegekomen met een reis van Christenen voor Israël en velen hadden de menora al eens gezien in Nederland. Daar stond hij sinds 2013 in achtereenvolgens Nijkerk, Urk, Maastricht, Den Haag, Lelystad en Leeuwarden tijdens publieke Chanoekavieringen die Christenen voor Israël samen met de Joodse gemeenschap mocht organiseren. Na zes jaar door Nederland gezworven te hebben, kwam de menora nu ‘thuis’ in Israel.

“Vandaag, na zes jaar het licht verspreid te hebben in Nederland, willen we het licht brengen naar waar het hoort. In Israël dus.”

Er was bewust gekozen voor Sderot, een stad die op slechts een kilometer afstand van de Gazastrook ligt. De inwoners hebben zwaar te lijden onder de rakettenterreur van Hamas. De menora is bedoeld als een zichtbaar teken van de vriendschap tussen Nederlandse christenen en Israël.

Daniëlle Mor van het Joods Agentschap opende de bijeenkomst: “Het is de plicht van ieder mens om licht te verspreiden. Daarom zijn we hier.”

Burgemeester Alon Davidi van Sderot spreekt de aanwezigen toe.

Burgemeester Alon Davidi van Sderot was blij om zoveel vrienden van Israël te zien in zijn stad. “Het is belangrijk dat we hier zijn en blijven, ook al wil Hamas ons hier weg hebben. Zij proberen onze stad te verwoesten, maar wij bouwen deze op.”

Voorzitter Pim van der Hoff van Christenen voor Israël refereerde aan Israël als licht voor de volken. “De profeet Jesaja schreef dat al, en de menora is daar een tastbaar voorbeeld van.” Van Der Hoff bedankte ook de Friese ondernemers Arjen Lont en Klaas Zijlstra die zes jaar geleden de bouw van de menora op zich namen. “Vandaag, na zes jaar het licht verspreid te hebben in Nederland, willen we het licht brengen naar waar het hoort. In Israël dus.”

Opperrabbijn Jacobs haakte op dat verhaal in: “Een jaar of zes geleden grapte ik tegen wat mensen van Christenen voor Israël dat als ze echt iets bijzonders wilden doen, ze maar eens de grootste menora ter wereld moesten bouwen. Blijkbaar wisten ze toen nog niet dat rabbijnen ook af en toe grapjes maken, want kijk maar eens achter mij”, zei hij wijzend naar de menora. Voor Jacobs was het de zevende keer dat hij bij het aansteken van de menora aanwezig was. De zes voorgaande keren moest hij met een hoogwerker de lucht in, maar nu was een druk op de knop voldoende om de lichten aan te zetten.

De plaquette bij de Menora.

Isac Herzog (directeur Joods Agentschap) vroeg zich af hoe je in Sderot een normaal leven kunt leiden, als je wordt omgeven door zoveel duisternis. Hij gaf ook zelf het antwoord: “We drijven de duisternis weg door het licht te verspreiden.”

De menora staat nu permanent op een prominente plek in Sderot. De onthulling vond plaats een week voordat het Joodse volk Chanoeka viert, het lichtfeest waarbij ook een negenarmige kandelaar wordt gebruikt.


____________________
ENGLISH:

More than 500 people gathered at the end of Tuesday afternoon on a roundabout in a new-build district of Sderot. A twelve-meter-high menorah was revealed there, making it the largest menorah in the Middle East.

 By:CvI

Although the menorah was officially inaugurated on Israeli soil, the imposing structure was not entirely new to many visitors. More than 150 people had come with Christians for Israel and many had already seen the menorah in the Netherlands. Since 2013 he has been in successive Nijkerk, Urk, Maastricht, The Hague, Lelystad and Leeuwarden during public Hanukkah celebrations that Christians were allowed to organize for Israel together with the Jewish community. After roaming the Netherlands for six years, the menorah now "came home" to Israel.

“Today, after having spread the light in the Netherlands for six years, we want to bring the light to where it belongs. So in Israel. "

Sderot was deliberately chosen, a city that is only one kilometer away from the Gaza Strip. The inhabitants suffer badly from the Hamas missile terror. The menorah is intended as a visible sign of the friendship between Dutch Christians and Israel.

Daniëlle Mor of the Jewish Agency opened the meeting: “It is the duty of every person to spread light. That is why we are here. "

Mayor Alon Davidi van Sderot addresses those present.

Mayor Alon Davidi of Sderot was happy to see so many Israeli friends in his city. “It is important that we are and stay here, even though Hamas wants us to get away from it. They try to destroy our city, but we build it up. "

Pim van der Hoff of Christians for Israel referred to Israel as a light for the nations. "The prophet Isaiah already wrote that, and the menorah is a tangible example of that." Van Der Hoff also thanked the Frisian entrepreneurs Arjen Lont and Klaas Zijlstra who took on the construction of the menora six years ago. “Today, after having spread the light in the Netherlands for six years, we want to bring the light to where it belongs. So in Israel. "

Chief Rabbi Jacobs responded to that story: “About six years ago I joked to some people of Christians for Israel that if they really wanted to do something special, they would have to build the world's largest menorah. Apparently they did not yet know that rabbis occasionally make jokes, because just look behind me, ”he said, pointing to the menora. For Jacobs it was the seventh time that he was present when lighting the menorah. The previous six times he had to go up with a platform, but now a push of a button was enough to turn on the lights.

The plaque at the Menora.

Isac Herzog (director of the Jewish Agency) wondered how you can lead a normal life in Sderot, if you are surrounded by so much darkness. He also gave the answer himself: "We drive away the darkness by spreading the light."

The menora is now permanently on a prominent place in Sderot. The unveiling took place a week before the Jewish people celebrate Hanukkah, the light festival in which a nine-armed candlestick is also used.