23 december 2019

2019-12-23-13.30: Israël levert aardgas aan Eurline opa in Big PipeDeal met Cyprus, Griekenland - Israel to Provide Natural Gas to Europe in Big Pipeline Deal with Cyprus, Greece


Een olieplatform in het Leviathan-aardgasveld van Israël, in de Middellandse Zee voor de Israëlische kust. Israël werd op 16 december 2019 voor het eerst een belangrijke energie-exporteur en tekende een vergunning voor de export van gas naar Egypte. (Marc Israel Sellem/Pool via AP)

Nederlands - English 

NEDERLANDS:

De leiders van Cyprus, Griekenland en Israël zijn van plan om begin 2020 een overeenkomst te ondertekenen voor de aanleg van de oostelijke mediterrane aardgaspijpleiding, kondigde het Griekse kabinet van de premier zondag aan.

Door: CBN Israel

De overeenkomst zal op 2 januari in Athene worden ondertekend door de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis, de Cypriotische president Nikos Anastasiades en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Zoals nu gepland zal de pijpleiding over de Middellandse Zee lopen van de Israëlische Levantijnse gasreserves voor de kust naar het Griekse eiland Kreta en het Griekse vasteland, en vervolgens naar Italië.

De overeenkomst zal met de handtekening van Italië op een latere datum, het bovengenoemde bureau van Mitsotakis worden afgerond. In Mei, had de Italiaanse Eerste minister Giuseppe Conte verzet tegen het Poseidon-project geuit, omdat het laatste deel van de pijpleiding Griekenland met Italië zou verbinden.

Cyprus, Griekenland en Israël ondertekenden eerder dit jaar al een overeenkomst over de 1.900-kilometer (1.180 mijl) pijpleiding in aanwezigheid van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

De EastMed-pijpleiding zal naar verwachting voorzien in ongeveer 10% van de aardgasbehoeften van de Europese Unie, waardoor de energieafhankelijkheid van Rusland afneemt.

De EU heeft bijgedragen aan de kosten van technische studies ten behoeve van het project.

De drie ondertekenende landen hebben zich aangesloten bij een gemeenschappelijk verzet tegen de recente overeenkomst van Turkije met de door de VN erkende Libische regering, die de "zeegrenzen" tussen de twee landen in het Middellandse Zeegebied heeft vastgesteld. Turkije en Libië liggen geografisch ver van elkaar verwijderd, waarbij Griekenland en Egypte in de weg zitten.

De overeenkomst wordt gezien als een manier waarop Turkije druk wil uitoefenen om een aandeel in de maritieme hulpbronnen van het oostelijke Middellandse Zeegebied te verkrijgen, ook al betekent dit, dat Turkije zich in de territoriale wateren van andere landen binnendringt. Turkije van zijn kant beweert dat Griekenland en Cyprus Turkije willen beperken in zijn nauwe territoriale wateren.

Tijdens een bezoek aan Cyprus op zondag werd de Griekse minister van Buitenlandse Zaken Nikos Dendias gevraagd of de ondertekening van de EastMed-overeenkomst een antwoord was op de overeenkomst van Turkije met Libië.

"Wat we doen is geen reactie op iets," zei hij. "Het is een poging om de levenskwaliteit van de burgers van onze landen te verbeteren, om onze economieën te verbeteren en om oplossingen te bieden. EastMed is een grote energie-impuls voor de energieopties van de Europese Unie.

"Wij zien onze initiatieven niet als gericht tegen iemand", voegde hij eraan toe. "We zien ze als positieve stappen en we nodigen iedereen uit om deel te nemen, zolang ze maar akkoord gaan met het bredere beleidskader".

De Cypriotische minister van Buitenlandse Zaken, Nikos Christodoulides, zei echter dat het nodig is om de recente acties van Turkije tegen te gaan.

"Wij hebben gemeenschappelijke doelstellingen en benaderingen. Ik denk dat het juiste rechtskader wordt gecreëerd om het hoofd te bieden aan de acties van sommigen die instabiliteit in het oostelijke Middellandse-Zeegebied willen creëren door het internationale recht te schenden", aldus de heer Christodoulides.

"Alle landen die het internationaal recht als de natuurlijke gang van zaken beschouwen, zijn welkom om deel te nemen aan onze gemeenschappelijke initiatieven", voegde Denjdias eraan toe.

De Griekse minister van Buitenlandse Zaken bracht zondag ook een bezoek aan Oost-Libië en Egypte. In Benghazi, Libië, sprak hij met veldmaarschalk Khalifa Haftar, leider van het Libische Nationale Leger, dat vecht tegen de in Tripoli gevestigde, door de Verenigde Naties erkende Libische regering.

In Caïro ontmoette Denjdias zijn Egyptische tegenhanger, Sameh Shoukry. Egypte heeft ook de Turkse deal met Libië aan de kaak gesteld.

____________________
ENGLISH:

An oil platform in Israel's Leviathan natural gas field, in the Mediterranean off the Israeli coast. Israel became a major energy exporter for the first time on Dec. 16, 2019, signing a permit to export gas to Egypt. (Marc Israel Sellem/Pool via AP)

The leaders of Cyprus, Greece and Israel plan to sign an agreement early in the new year for the building of the eastern Mediterranean natural gas pipeline, the Greek prime minister's office announced Sunday.

By: CBN Israel

The agreement will be signed in Athens on Jan. 2 by Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, Cypriot President Nikos Anastasiades and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu.

As now planned, the pipeline will run across the Mediterranean from Israel's Levantine Basin offshore gas reserves to the Greek island of Crete and the Greek mainland, and then to Italy.

The deal will be finalized with Italy's signature at a subsequent date, Mitsotakis' office said. In May, Italian Prime Minister Giuseppe Conte had expressed opposition to the Poseidon project, which is the last section of the pipeline that would connect Greece with Italy.

Cyprus, Greece and Israel already signed an agreement on the 1,900-kilometer (1,180-mile) pipeline earlier this year in the presence of U.S. Secretary of State Mike Pompeo.

The EastMed pipeline is expected to satisfy about 10% of the European Union's natural gas needs, decreasing energy dependence on Russia.

The EU has contributed to the cost of technical studies for the project.

The three signatory countries are joined in a common opposition to Turkey's recent deal with the U.N.-recognized Libyan government delineating "maritime borders" between the two countries in the Mediterranean. Turkey and Libya are geographically far from each other, with Greece and Egypt being in the way.

The deal is seen as Turkey's way to pressure for a share in the maritime resources of the eastern Mediterranean, even if this means encroaching into other countries' space. Turkey, for its part, contends that Greece and Cyprus aim to confine Turkey it its narrow territorial waters.

On a visit Sunday to Cyprus, Greek Foreign Minister Nikos Dendias was asked if the EastMed deal signing was an answer to Turkey's deal with Libya.

"What we're doing is not in reaction to anything," he said. "It's an effort to improve the quality of life of our countries' citizens, to improve our economies and to offer solutions, and EastMed is a great energy boost to the European Union's energy options.

"We don't see our initiatives as being directed against anyone," he added. "We see them as positive steps, and we invite whomever to take part as long as they agree with the wider framework."

Cypriot Foreign Minister Nikos Christodoulides, however, said there is a need to counter Turkey's recent actions.

"We have common goals and approaches and I believe that the proper framework is being created to counter the actions of some who wish to create conditions of instability in the eastern Mediterranean by violating international law," he said.

"All countries which perceive international law as the natural state of things are welcome to take part in our common initiatives," Denjdias added.

The Greek foreign minister also visited eastern Libya and Egypt on Sunday. In Benghazi, Libya, he conferred with Field Marshal Khalifa Haftar, leader of the Libyan National Army, which is fighting the Tripoli-based Libyan government recognized by the United Nations.

In Cairo, Denjdias met with his Egyptian counterpart, Sameh Shoukry. Egypt has also denounced the Turkish deal with Libya.