05 januari 2020

2020-01-05-13.40: Netflix zendt serie uit over vermoorde Argentijnse officier van justitie Alberto Nisman - Netflix broadcasts series of murdered Argentinian prosecutor Alberto Nisman

Een Joodse man stapt over het puin na de aanslag op het Joodse centrum Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) in Buenos Aires op 18 juli 1994 waarbij 85 mensen omkwamen en honderden gewonde vielen [beeld: AFP/Ali Burafi]

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Netflix zendt momenteel een nieuwe documentaireserie uit over de dood van Alberto Nisman (1963-2015), een joodse officier van justitie in Argentinië, die in 2015 werd vermoord in afwachting van zijn getuigenis over de Iraanse activiteiten daar.

De documentaire “De officier van justitie, de president en de spion” (The Prosecutor, the President and the Spy), die vorige week online ging, verkent het werk van Nisman om banden te onderzoeken tussen Iran en Argentijnse politici in de aanslag op het Joodse centrum AMIA in Buenos Aires in 1994 waarbij 85 mensen omkwamen en honderden gewonden.

Die vreselijke bomaanslag is de dodelijkste terroristische aanslag in Argentinië tot nu toe. Argentinië is de thuisbasis van een Joodse gemeenschap van 230.000 mensen, de grootste in Latijns-Amerika en de zesde in de wereld buiten Israël.

In een interview met Agencia Judía de Noticias – of AJN, een Spaanstalig Joods nieuwsagentschap – onthulde Yitzhak Aviran, de Israëlische ambassadeur in Argentinië van 1993-2000, dat veel van de betrokkenen doorheen de jaren door Israël werden geliquideerd. “De grote meerderheid van de verantwoordelijken zijn niet langer op deze wereld, en we hebben het zelf gedaan”, zei aldus Aviran exact 6 jaar geleden.


In de eerste van zes afleveringen dient Nisman als een biografie van de man die wordt beschreven als een ‘spraakzaam’ en ‘obsessief’, een pitbull van een officier van justitie die opgroeide in een arme Joodse gemeenschap in Buenos Aires en zich ijverig opwerkte doorheen het juridische systeem van het land. Anderen noemen hem natuurlijk narcistisch en ‘gedreven door ambitie’.

De serie fungeert ook als een gedetailleerde presentatie van gerechtelijke procedures, beginnend met het onderzoek van 1997 naar de grote vragen achter het bombardement.

Regisseur Justin Webster interviewt sleutelfiguren en journalisten die het verhaal diepgaand contextualiseren, de chasmische politieke kloof beschrijven onder Fernandez de Kirchner, optreden als getuige van personages, vertroebelen of het verhaal verduidelijken van een man wiens dood niet kan voorkomen dat hij gepolitiseerd wordt.

Nisman zei dat Hezbollah verantwoordelijk was voor de aanval. Later beschuldigde hij voormalig president Cristina Fernández de Kirchner, die nu vice-president is, en andere ambtenaren van het illegaal helpen verdoezelen van de betrokkenheid van Iran in ruil voor commerciële voordelen voor Argentinië, volgens Reuters.

Het lichaam van Nisman werd gevonden op 18 januari 2015, uren voordat hij bewijs moest overleggen ter ondersteuning van zijn claim. Zijn dood werd veroordeeld als een waarschijnlijke zelfmoord, maar een Argentijns federaal hof van beroep ontdekte later dat hij werd vermoord. Kirchner, die in 2017 werd aangeklaagd in verband met de vermeende verdoezeling van de betrokkenheid van Iran bij de bomaanslag, ontkent enig wangedrag.

De nieuwe serie, die Nismans dood onderzoekt zonder zijn eigen conclusies te trekken, bevat interviews met tal van sleutelfiguren, waaronder de overleden minister van Buitenlandse Zaken Hector Timerman, die joods was, en de huidige president, Alberto Fernández.

TRAILER:*********************************

ENGLISH:


A Jewish man steps over the rubble after the attack on the Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) Jewish Center in Buenos Aires on July 18, 1994, in which 85 people died and hundreds were injured [image source: AFP / Ali Burafi]

Netflix is currently broadcasting a new documentary series about the death of Alberto Nisman (1963-2015), a Jewish prosecutor in Argentina, who was murdered in 2015 pending his testimony about Iranian activities there.

The documentary "The Prosecutor, the President and the Spy" (The Prosecutor, the President and the Spy), which went online last week, explores the work of Nisman to investigate ties between Iran and Argentinian politicians in the attack on the Jewish center AMIA in Buenos Aires in 1994 where 85 people died and hundreds wounded.

That terrible bomb attack is the deadliest terrorist attack in Argentina so far. Argentina is home to a Jewish community of 230,000 people, the largest in Latin America and the sixth in the world outside of Israel.

In an interview with Agencia Judía de Noticias - or AJN, a Spanish-language Jewish news agency - Yitzhak Aviran, the Israeli ambassador to Argentina from 1993-2000, revealed that many of those involved were liquidated by Israel over the years. "The vast majority of those in charge are no longer in this world, and we did it ourselves," said Aviran exactly 6 years ago.


In the first of six episodes, Nisman serves as a biography of the man described as a "talkative" and "obsessive," a pit bull of a prosecutor who grew up in a poor Jewish community in Buenos Aires and worked his way diligently through it legal system of the country. Others of course call him narcissistic and "driven by ambition."

The series also serves as a detailed presentation of legal proceedings, starting with the 1997 investigation into the major questions behind the bombing.

Director Justin Webster interviews key figures and journalists who deeply contextualize the story, describe the chasmic political gap under Fernandez de Kirchner, act as a witness to characters, blur or clarify the story of a man whose death cannot prevent him from being politicized.

Nisman said Hezbollah was responsible for the attack. He later accused former President Cristina Fernández de Kirchner, who is now vice-president, and other officials of illegally covering up the involvement of Iran in exchange for commercial benefits for Argentina, according to Reuters.

Nisman's body was found on January 18, 2015, hours before he had to provide evidence to support his claim. His death was condemned as a probable suicide, but an Argentinian Federal Court of Appeal later discovered that he was murdered. Kirchner, who was indicted in 2017 for allegedly covering up Iran's involvement in the bombing, denies any misconduct.

The new series, which examines Nisman's death without drawing his own conclusions, includes interviews with numerous key figures, including the late Foreign Minister Hector Timerman, who was Jewish, and current president, Alberto Fernández.

(Google Translate)

TRAILER: