07 januari 2020

2020-01-07-13.45: De dierentuin van Jeruzalem helpt Australische dieren te redden die door brand zijn verwond - Jerusalem Zoo Helps Save Wildfire-Ravaged Australian Animals

Foto: Shutterstock

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Een Israëlische dierentuin stuurt hulp voor koala's en andere inheemse dieren, aangezien Australië te maken heeft met apocalyptische branden die tot nu toe naar schatting 480 miljoen dieren hebben gedood.

Door Tsivya Fox-Dobuler - United with Israel

De Bijbelse Zoo in Jeruzalem schenkt medische diergeneeskundige benodigdheden aan Australië in het licht van de apocalyptische bosbranden die het land sinds september teisteren. In de hulppakketten zitten brandwondencrèmes, melkvervangers, wondsprays en hydratatieconcentraten, volgens een verklaring die op zondag is vrijgegeven.

"Australiërs zijn zeer dankbaar voor de hulp van Israël," vertelde Tania Hammer, een Australische inwoner die in Jeruzalem woont, United with Israël (UWI).

"Terwijl de Australische ziekenhuizen zeer geavanceerd zijn in bush fire care, onderneemt de Jerusalem Biblical Zoo actie om onze dieren en dieren in het wild te helpen redden. Deze hulp zal een reusachtige hulp zijn in het rehabiliteren van onze zwakste dieren die specifieke rehabilitatie nodig hebben".

Wanneer natuurrampen in de hele wereld toeslaan, is Israël vaak het eerste land ter plaatse dat de eerste hulpverleners en directe hulp bij rampen biedt.

In Australië zijn de temperaturen tijdens de branden uiteengelopen van 45C (113F) tot 48.9C (120F), volgens het Australische Bureau of Meteorology.

De branden hebben duizenden huizen verwoest en onuitsprekelijke hoeveelheden vegetatie vernield, die vaak nodig zijn om de wilde dieren van voedsel en onderdak te voorzien.

Er werden groepen kangoeroes gefilmd die over de Monaro vlaktes in New South Wales op de vlucht waren. De koala populatie is ook hard getroffen, omdat ze zich langzaam verplaatsen.

Bovendien kan het unieke ecosysteem van Australië onherstelbaar beschadigd raken door de branden, waardoor veel soorten die alleen in het land te vinden zijn, zullen uitsterven.

"Australische dierentuinen zijn bezig om alle koala's en andere inheemse dieren te redden, omdat sommige niet kunnen overleven op andere locaties," zei Hammer. "Als de branden voorbij zijn, zullen massale campagnes nodig zijn om de enige gombomen te planten die onze koala's eten. Dit is topprioriteit. Er zijn duizenden soorten verschillende gombomen, maar koala's eten maar één soort."

De veterinaire medische goederen uit Jeruzalem zijn bestemd voor gebruik in de regio Oost-Gippsland in Victoria.

Donaties voor diergeneeskundige benodigdheden voor Australië via de Biblical Zoo kunnenhier worden gedaan.

************************************
ENGLISH:

An Israeli zoo sent assistance to koalas and other indigenous animals, as Australia faces apocalyptic fires that have killed an estimated 480 million animals thus far.

By Tsivya Fox-Dobuler - United with Israel

The Biblical Zoo in Jerusalem is donating veterinary medical supplies to Australia in light of the apocalyptic wildfires that have ravaged the country since September. Included in the relief packages are burn creams, milk replacements, wound sprays and hydration concentrates, according to a statement released on Sunday.

“Australians are extremely grateful for Israel’s assistance,” Tania Hammer, an Australian native who lives in Jerusalem, told United with Israel (UWI).

“While Australian hospitals are very advanced in bush fire care,” Hammer added, “the Jerusalem Biblical Zoo is taking action to help rescue our animals and wildlife. This assistance will be a huge help in rehabilitating our weakest animals who need specific rehabilitation.”

When natural disasters strike throughout the world, Israel is often the first country on the ground providing first responders and immediate disaster relief.

In Australia during the fires, temperatures have been ranged from 45C (113F) to 48.9C (120F), according to the Australian Bureau of Meteorology.

The fires have destroyed thousands of homes and ravished unspeakable amounts of vegetation, often needed to supply wildlife with food and shelter.

Mobs of kangaroos were filmed fleeing across the Monaro plains in New South Wales. The koala population has also been hit hard, as they move slowly.

Additionally, Australia’s unique ecosystem might be irreparably damaged by the fires, causing extinction to many species only found in the country.

“Australian zoos are scrambling to save all the koalas and other indigenous animals, as some can’t survive in other locations,” Hammer said. “When the fires are over, massive campaigns to plant the only gum trees our koalas eat will be a top priority. There are thousands of types of different gum trees, but, koalas only eat one type.”

The veterinary medical supplies from Jerusalem are earmarked for use in Victoria’s East Gippsland region.

Donations towards veterinary medial supplies for Australia through the Biblical Zoo may be made here.