07 januari 2020

2020-01-07-14.00: Akkoord over pijplijn met Israëlisch gas naar Europa - Agreement on pipeline with Israeli gas to Europe

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Na jaren van onderhandelen is donderdag in Athene een akkoord gesloten over een onderzeese pijplijn van Israël naar Europa. De lijn zal Israëlisch gas via Cyprus naar onder meer Griekenland en Italië transporteren. Met de deal zijn miljarden gemoeid. Het akkoord, dat werd ondertekend door de regeringsleiders van drie landen, wordt door de Israëlische premier Benjamin Netanyahu beschouwd als een historische stap voor zijn land. Met de lijn wordt Europa minder afhankelijk van Russisch gas. Turkije is ontevreden over het akkoord, omdat de lijn over Turks grondgebied zou lopen.

Bron: Jonet.nl Leviathan Het gaat om aardgas uit het Israëlische gasveld Leviathan, dat samen met de velden Goliath en Tamar in het oosten van de Middellandse Zee ligt. Van hieruit zal een pijp van 1.900 kilometer lang gebouwd worden die via Cyprus en Kreta naar Europa loopt. Een nieuw op te richten consortium van het Griekse staatsgasbedrijf DEPA en het Italiaanse concern Edison moet het project East Med gaan leiden. Halverwege dit decennium kan de lijn in tien procent van de jaarlijkse gasbehoefte van de EU voorzien. Op jaarbasis kan East Med zeker tien miljard kubieke meter gas verplaatsen. De aanleg van de lijn kost zes miljard euro. Voordat die begint, moet de Europese Commissie zich er nog over buigen voor wat betreft mededinging.

Netanyahu blij “Dit is een historische dag voor Israël”, zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu tijdens de ondertekeningsceremonie in Athene. “Slechts enkele dagen geleden begonnen we uit het Leviathan gasveld te pompen. We hebben daar enorme hoeveelheden. Dit betekent dat er veel geld naar onze economie zal komen. Dat is goed voor de vrede, omdat we ook overeenkomsten hebben met onze Arabische buren.” Netanyahu doelt op de gasdeals die Israël eerder sloot met buurlanden Egypte en Jordanië. Door de regio via gas met elkaar te verbinden, hoopt hij op meer politieke stabiliteit en economische vooruitgang.

Illegale pijplijn’ De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis vulde aan. “Vandaag hebben we niet alleen een gunstige overeenkomst getekend. We hebben onze vastberadenheid verzegeld voor een strategische verbinding tussen onze landen in een regio die nu meer dan ooit groei en veiligheid nodig heeft.” Ook de Cypriotische president Nicos Anastasiades ondertekende het akkoord. Hij benadrukte dat de pijplijn over Grieks en Cypriotisch grondgebied loopt en dat niemand moet twijfelen over de soevereiniteit van beide landen. Anastasiades doelt op Turkije, dat eveneens naar gas boort in het gebied. Volgens Ankara zou de lijn ook over Turks grondgebied lopen en dus illegaal zijn.

Analyse Met de pijplijn kan de EU weer minder afhankelijk worden van aardgas uit Rusland. Met name de Midden- en Oost-Europese lidstaten zitten aan het Russische gas, dat via grote lijnen vanuit Siberië naar Europa loopt. Eerder deze eeuw sloten Rusland en Duitsland een akkoord over de pijplijn North stream die gas onder de Oostzee van Rusland naar Duitsland moet brengen. Op deze lijn is kritiek van onder meer Amerika en Polen, die zeggen dat Berlijn zo de Europese veiligheidsbelangen zou ondermijnen. Eerder kneep Moskou Midden- en Oost-Europese landen af van gas omdat het een betalingsconflict had met buurland Oekraïne om gasleveranties.  Voor Israël veroorzaakt de nieuwe deal een win-win-situatie. Niet alleen profiteert het zelf van zijn onderzeese aardgasvelden, maar ook kan er veel geld aan worden verdiend. Dat gebeurt al door gas te verkopen aan buurlanden Egypte en Jordanië, maar gaat straks ook gebeuren door gasverkoop aan Griekenland en Italië. Door de gasdeal komt Israël een stapje dichterbij Europa, waardoor het voortbestaan van de staat en stabiliteit in de regio voor de Europeanen nog belangrijker worden. Tegelijkertijd zijn er de nodigde technische uitdagingen, zoals de lengte en diepte van de pijplijn. Ook moet de pijp onder een trog door en is het gebied aardbevingsgevoelig.

Lees ook: Turkse en Israëlische marine botsen in Middellandse zee bij Cyprus Turkije heeft een onderzoeksschip van de Israëlische marine aangehouden. Volgens Ankara voerde het schip gasboringen uit op het Turkse continentale plat van de Middellandse Zee.Dat zou zijn gebeurd met Cypriotische wetenschappers aan boord.


************************ ENGLISH:

After years of negotiation, an agreement was reached on Thursday in Athens on an undersea pipeline from Israel to Europe. The line will transport Israeli gas via Cyprus to Greece and Italy, among others. Billions are involved in the deal. The agreement, signed by the government leaders of three countries, is considered by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu as a historic step for his country. With the line, Europe is becoming less dependent on Russian gas. Turkey is dissatisfied with the agreement, because the line runs across Turkish territory.

Source: Jonet.nl

Leviathan This is natural gas from the Israeli gas field Leviathan, which lies together with the Goliath and Tamar fields in the east of the Mediterranean Sea. From here a pipe of 1,900 kilometers will be built that runs through Cyprus and Crete to Europe. A new consortium of the Greek state gas company DEPA and the Italian group Edison is to be set up to lead the East Med project. Halfway through this decade, the line can meet ten percent of the EU's annual gas needs. East Med can transport at least ten billion cubic meters of gas on an annual basis. The construction of the line costs six billion euros. Before that starts, the European Commission still needs to consider competition.

Netanyahu happy "This is an historic day for Israel," said Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu during the signing ceremony in Athens. “Only a few days ago we started pumping out of the Leviathan gas field. We have huge quantities there. This means that a lot of money will come to our economy. That is good for peace, because we also have agreements with our Arab neighbors. ”Netanyahu refers to the gas deals that Israel previously concluded with neighboring countries Egypt and Jordan. By connecting the region via gas, he hopes for more political stability and economic progress.

"Illegal pipeline" The Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis supplemented. “Today we not only signed a favorable agreement. We have sealed our determination for a strategic connection between our countries in a region that now more than ever needs growth and security. ”Cypriot president Nicos Anastasiades also signed the agreement. He emphasized that the pipeline runs through Greek and Cypriot territory and that no one should doubt the sovereignty of both countries. Anastasiades refers to Turkey, which is also drilling for gas in the area. According to Ankara, the line also runs over Turkish territory and is therefore illegal.

Analysis With the pipeline, the EU can again become less dependent on natural gas from Russia. The Central and Eastern European member states in particular are involved in Russian gas, which runs via broad lines from Siberia to Europe. Earlier this century, Russia and Germany reached an agreement on the North Stream pipeline that will bring gas from Russia to Germany under the Baltic Sea. There is criticism on this line from, among others, America and Poland, who say that Berlin would undermine European security interests. Previously, Moscow Central and Eastern European countries were squeezing gas because it had a payment conflict with neighboring Ukraine for gas supplies.

For Israel, the new deal is causing a win-win situation. Not only does it itself benefit from its submarine natural gas fields, but it can also earn a lot of money. That is already happening by selling gas to neighboring countries Egypt and Jordan, but will soon also be happening through gas sales to Greece and Italy. The gas deal is bringing Israel a step closer to Europe, making the continued existence of the state and stability in the region even more important for Europeans. At the same time there are the technical challenges, such as the length and depth of the pipeline. The pipe must also pass through a trough and the area is earthquake sensitive.

Also read: Turkish and Israeli navies collide in Mediterranean sea near Cyprus Turkey has detained an Israeli Navy research vessel. According to Ankara, the ship carried out gas drilling on the Turkish continental shelf of the Mediterranean Sea, which would have happened with Cypriot scientists on board. Google Translate