17 januari 2020

2020-01-17-12.20: Israëlisch technologiebedrijf trekt water uit de lucht - Israeli technology company draws water from the air

Genny by Watergen, een thuisgenerator die tot 7,9 liter drinkwater per dag kan produceren door waterdamp in de lucht op te vangen en door een fysische, chemische en biologische behandeling om te voirmen tot drinkbaar water [beeldbron: The Spoon]

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Israëlisch technologiebedrijf dat water uit de lucht trekt, krijgt de hoogste eer in Las Vegas
GENNY, het door Israël geïnnoveerde huishoudapparaat dat water uit het niets genereert, werd woensdagavond uitgeroepen tot de winnaar door de Consumer Technology Association’s Energy Efficiency Product of the Year in de 2020 Smart Home Mark of Excellence Awards op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas. Dat is een reeks prijzen die jaarlijks de beste smart home-innovaties van de technologische industrie erkent.

Bron: Brabosh

Het water-van-lucht-systeem, gemaakt door het milieuvriendelijke in Rishon Lezion gevestigde technologiebedrijf Watergen, maakt gebruik van gepatenteerd warmtewisselaarstechnologie en produceert dagelijks tot 30 liter drinkwater voor thuis of op kantoor – en verbruikt aanzienlijk minder plastic door het verwijderen van afval veroorzaakt door het drinken van flessenwater.

Hoe werkt het systeem precies? Eerst trekt de ingebouwde ventilator van Watergen lucht in de atmosferische watergenerator van het systeem. Daar reinigt een inwendig filter de lucht door stof en vuil te verwijderen. Eenmaal schoon wordt de lucht door het GENius-warmtewisselings- en koelproces geleid en gecondenseerd in water.

Het water wordt vervolgens opnieuw gefilterd om onzuiverheden te verwijderen en mineralen toe te voegen, wat resulteert in vers water van drinkkwaliteit. Eenmaal geproduceerd, wordt het water continu gecirculeerd in een ingebouwd reservoir om de versheid te behouden.

Het water geproduceerd door GENNY is daarom vaak van een hogere kwaliteit dan water dat door filtratiesystemen loopt die zijn aangesloten op gemeentelijke waterleidingen. GENNY heeft ook het potentieel om te dienen als een luchtzuiveringsinstallatie, die schone lucht door huizen circuleert via een kleine tweak in het watergeneratieproces, met behulp van de reeds bestaande technologie om een multifunctioneel product te creëren.

De missie van ons bedrijf is het elimineren van de noodzaak om te vertrouwen op externe bronnen voor levensbehoeften en om mensen te helpen milieuvriendelijker te worden,” zei Dan Clifford, president van Watergen Noord-Amerika. “We zijn vooral vereerd om op de CES-show van dit jaar te worden genoemd Energy Efficiency Product van het jaar, omdat deze prijs direct een van de topwaarden ondersteunt waar Watergen voor staat.”

Het bedrijf, voorgezeten door de Israëlisch-Georgische zakenman en filantroop Mikhael Mirilashvili, heeft onlangs zijn zinnen gezet op het uitbreiden van zijn duurzame en energiezuinige oplossing voor schoon water naar de 2,1 miljard mensen wereldwijd die thuis geen toegang hebben tot veilig water – en waar dan ook nodig zijn.

Vorig jaar werd het grootschalige systeem van het bedrijf geschonken aan autoriteiten in Brazilië, Vietnam en India. Het ondersteunde ook reddings- en herstelinspanningen tijdens de bosbranden in Californië in 2018 en zorgde voor schoon water voor de inwoners van Texas en Florida in de nasleep van de verwoesting veroorzaakt door orkanen Harvey en Irma.

 Port Elizabeth, Zuid-Afrika, 14 juni 2019. De GEN-350 is de middelgrote mobiele eenheid van Watergen Israel (logo links) die zowel binnen als buiten kan worden gebruikt en die tot 900 liter water per dag kan produceren. Het systeem genereert water van de hoogste standaard, ongeacht de luchtkwaliteit [beeldbron: Mype News]

De grootschalige versie, Gen-L genaamd, kan tot 5.000 liter schoon water per dag produceren en vereist geen andere infrastructuur dan een standaard elektriciteitsvoorziening. Volgens de website van het bedrijf is het ‘perfect voor dorpen, off-grid nederzettingen en fabrieken.’

Hoewel de technologie nu stevig gericht is op het aanpakken van het wereldwijde watertekort, heeft het bedrijf de energiezuinige voorsprong van zijn vroege ontwerpers behouden En beschikt over het meest energie-efficiënte waterproductiesysteem ter wereld.

Mijn eerste prioriteit is niet hoe om geld te verdienen, maar om mensen te helpen, de planeet en [een] kiddush hashem [heiliging van Gods naam] te maken,” vertelde Mirilashvili aan de Jerusalem Post. “Wat de inkomsten betreft, bepaalt alleen God wie geld verdient en hoeveel.

Bronnen:

♦ naar een artikel van Zachary Keyser “Israeli tech company making water from air gets top honor in Las Vegas” van 9 januari 2020 op de site van The Jerusalem Post

♦ naar een artikel van Catherine Lamb “CES 2020: Watergen Wants to Replace the Water Cooler by Making H20 from Air” van 9 januari 2020 op de site van The Spoon

♦ een artikel op deze blog “Negen Israëlische uitvindingen bij de 100 beste van 2019 in Time Magazine” van 27 november 2019 en een artikelZuid-Afrika kijkt naar Israëlische watertechnologie om droogte te bestrijden” van 24 juni 2019*******************************************
ENGLISH:


Israeli technology company that draws water from the air gets the highest honor in Las Vegas
Picture above: Genny by Watergen, a home generator that can produce up to 7.9 liters of drinking water per day by collecting water vapor in the air and by converting it into drinking water through physical, chemical and biological treatment [image source: The Spoon]

Israeli technology company that draws water from the air gets the highest honor in Las Vegas
GENNY, Israel's domestic appliance that generates water from scratch, was named the winner by the Consumer Technology Association's Energy Efficiency Product of the Year at the 2020 Smart Home Mark of Excellence Awards at the Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas Vegas. That is a series of prizes that annually recognize the best smart home innovations in the technology industry.

Source: Brabosh

The water-from-air system, made by the environmentally friendly Rishon Lezion-based technology company Watergen, uses patented heat exchanger technology and produces up to 30 liters of drinking water daily for the home or office - and uses considerably less plastic by removing waste caused by drinking bottled water.

How does the system work exactly? First, the built-in Watergen fan draws air into the system's atmospheric water generator. There, an internal filter cleans the air by removing dust and dirt. Once clean, the air is passed through the GENius heat exchange and cooling process and condensed in water.

The water is then filtered again to remove impurities and add minerals, resulting in fresh water of drinking quality. Once produced, the water is continuously circulated in a built-in reservoir to maintain freshness.

The water produced by GENNY is therefore often of a higher quality than water that runs through filtration systems that are connected to municipal water pipes. GENNY also has the potential to serve as an air purifier that circulates clean air through homes through a small tweak in the water generation process, using the existing technology to create a multifunctional product.

"Our company's mission is to eliminate the need to rely on external resources for necessities of life and to help people become more environmentally friendly," said Dan Clifford, president of Watergen North America. "We are especially honored to be named Energy Efficiency Product of the year at this year's CES show, because this price directly supports one of the top values that Watergen stands for."

The company, chaired by Israeli-Georgian businessman and philanthropist Mikhael Mirilashvili, recently set out to expand its sustainable and energy-efficient clean water solution to the 2.1 billion people worldwide who have no access to safe water at home - and wherever needed.

Last year the company's large-scale system was donated to authorities in Brazil, Vietnam and India. It also supported rescue and recovery efforts during the forest fires in California in 2018 and provided clean water for the people of Texas and Florida in the wake of the devastation caused by hurricanes Harvey and Irma.


Port Elizabeth, South Africa, 14 June 2019. The GEN-350 is Watergen Israel's medium-sized mobile unit (logo left) that can be used both indoors and outdoors and that can produce up to 900 liters of water per day. The system generates water of the highest standard regardless of the air quality [image source: Mype News]

The large-scale version, called Gen-L, can produce up to 5,000 liters of clean water per day and requires no infrastructure other than a standard electricity supply. According to the company's website, it is "perfect for villages, off-grid settlements, and factories."

Although the technology is now firmly focused on tackling the global water shortage, the company has retained the energy-efficient lead of its early designers and has the most energy-efficient water production system in the world.

"My first priority is not how to make money, but to help people make the planet and [a] kiddush hashem [sanctification of God's name]," Mirilashvili told the Jerusalem Post. "Regarding income, only God determines who earns money and how much."

Sources:

♦ to an article by Zachary Keyser "Israeli tech company making water from air gets top honor in Las Vegas" from January 9, 2020 on the site of The Jerusalem Post

♦ to an article by Catherine Lamb "CES 2020: Watergen Wants to Replace the Water Cooler by Making H20 from Air" from January 9, 2020 on the site of The Spoon

♦ an article on this blog "Nine Israeli inventions among the 100 best of 2019 in Time Magazine" of November 27, 2019 and an article "South Africa looks at Israeli water technology to dry up

Google Translate