18 januari 2020

2020-01-18-12.20: Jeruzalem bedankt Iraniërs voor respecteren van vlag - Jerusalem Thanks Iranians for Respecting Israeli Flag

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Te midden van de aanhoudende protesten in Iran zijn er aanwijzingen, dat de Iraniërs de vermoeide tactiek van het regime, om Amerika en Israël tot zondebok te maken, afwijzen. 

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken sprak van ‘Een veelbelovende stap naar een betere toekomst’.

Bron IsraelToday.nl

Een Iraanse activist postte woensdag op Twitter nog een foto van zijn landgenoten die weigeren de Amerikaanse en Israëlische vlaggen te beledigen. 

De foto komt uit Ahvaz, waar een lokale moskee Amerikaanse en Israëlische vlaggen op de grond plaatste naast de ingang, zodat moslimaanbidders hun schoenen konden zetten op de symbolen van de 'Grote en Kleine Satans'.

In plaats daarvan, op één persoon na (wedden dat het de imam was) plaatsten ze hun schoenen respectvol rond de twee vlaggen.

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Israel Katz reageerde onmiddellijk in het Perzisch: 'Een beeld van optimisme. Het Iraanse volk verwerpt de haat en weigert op de Israëlische en Amerikaanse vlaggen te stappen die door de ayatollahs bij de ingang van de moskee zijn geplaatst. Dit is een veelbelovende stap in de richting van een betere toekomst'.

Iraanse protesten genegeerd
Wist u dat er tot nu toe meer dan 1500 mensen zijn gedood en bijna 5000 gewond zijn geraakt bij de lopende demonstraties tegen het regime in Iran? Als u dat niet wist, bent u niet de enige.

De internationale media-aandacht is jammerlijk onvoldoende geweest. Net als de meeste andere dictaturen in het Midden-Oosten weet het Iraanse regime de wereldpers te bespelen.

Hetzelfde wordt vaak gezien in de door de Palestijnse Autoriteit gecontroleerde gebieden en de door Hamas bestuurde Gazastrook. Om hun eigen agenda te promoten, maken deze despoten aan de buitenlandse pers duidelijk dat ze alleen welkom zijn zolang de reportages die in het buitenland worden uitgezonden in overeenstemming zijn met de partijlijn

Het is dus geen wonder, dat er niet meer zendtijd wordt besteed aande omvang van de protesten en de aantallen slachtoffers. Immers, CNN en dergelijke willen hun mogelijkheden om vanuit Iran te berichten niet riskeren, ook niet als dat betekent dat ze de werkelijkheid verkeerd weergeven of weglaten om hun eigen 'relevantie' te beschermen. 

Een eerlijke verslaggever, met enige vertraging...
Het is niet alleen de buitenlandse pers die door de ayatollahs wordt bedreigd. Natuurlijk kunnen de lokale Iraanse media niet vrijelijk over de waarheid berichten, en moeten alles uitzenden, wat het regime eist. Maar sommigen vonden het niet meer mogelijk om deel te hebben aan wat er gebeurt.

Een Iraanse televisie-presentator heeft deze week ontslag genomen, maar niet voordat ze zich publiekelijk heeft verontschuldigd bij haar publiek: 'Het was erg moeilijk voor mij om de moord op mijn landgenoten te geloven. Ik verontschuldig me dat ik 13 jaar lang tegen jullie heb gelogen op tv.' 

Khamenei's dagen zijn geteld
Hoewel de wereld misschien niet zo goed oplet, heeft de verbannen kroonprins van Iran er alle vertrouwen in, dat de huidige Iraanse protesten zullen leiden tot de ondergang van de Islamitische Republiek.

'Dit zijn weken of maanden voor de uiteindelijke ineenstorting, niet verschillend van de laatste drie maanden in 1978 voor de revolutie,' vertelde Reza Pahlavi op een persconferentie in Washington. Hij verwees naar de Islamitische revolutie die zijn vader, Sjah Mohammad Reza Pahlavi, ten val bracht.

Terwijl Iran door de jaren heen verschillende bewegingen tegen het regime heeft gekend, zei Pahlavi dat het volk deze keer 'voor het eerst in 40 jaar de gelegenheid kan gebruiken. (…) Het is slechts een kwestie van tijd voor de laatste climax wordt bereikt.'


*******************************
ENGLISH:


Amid the ongoing Iran protests, evidence is trickling out that Iranians are rejecting the regime’s tired tactic of scapegoating America and Israel.

“A promising move towards a better future,” says Israel’s foreign minister, as media largely sidesteps Iran protests

Source: IsraelToday.co.il

On Wednesday, an Iranian activist posted to Twitter another photo of his countrymen refusing to disrespect the US and Israeli flags

The picture comes from Ahvaz, where a local mosque placed US and Israeli flags on the ground next to the entrance so that Muslim worshippers could put their shoes on the symbols of the “Great and Little satans.” Instead, all but one person (bet it was the imam) respectfully placed their shoes around the two flags.Israel Foreign Minister Israel Katz responded immediately in Persian:

“An image of optimism. The Iranian people reject hatred and refuse to step on the Israeli and American flags placed by the Ayatollahs at the entrance to the mosque. This is a promising move towards a better future.”

Iran protests ignored
Did you know that over 1,500 people have been killed and nearly 5,000 injured so far in the ongoing anti-regime demonstrations in Iran?

If you didn’t, you’re not alone.

Mainstream international media coverage has been woefully inadequate. Like most other Middle East dictatorships, the Iranian regime knows how to play the world press.

The same is often seen in the Palestinian Authority-controlled territories and Hamas-ruled Gaza. In order to promote their own agenda, these despots make it clear to the foreign press that they are only welcome so long as the reports being broadcast abroad toe the party line

So, it’s little wonder that the scale of the protests and the casualty figures aren’t getting more airtime. After all, CNN and the like don’t want to risk their ability to report from Iran, even if it means misrepresenting or omitting the reality in order to protect their own “relevance.” 

A belatedly-honest reporter
It’s not only the foreign press that the ayatollahs are strong-arming. 

Naturally, local Iranian media is unable to freely report the truth, and must air whatever the regime demands. But for some, being party to what’s happening is no longer an option.

One Iranian television anchor resigned this week, but not before publicly apologizing to her audience:

“It was very hard for me to believe the killing of my countrymen. I apologize for lying to you on TV for 13 years.”

 Khamenei’s days are numbered
While the world might not be paying as much attention as it should, Iran’s exiled crown prince is confident that the present Iran protests will lead to the downfall of the Islamic Republic.

“This is weeks or months preceding the ultimate collapse, not dissimilar to the last three months in 1978 before the revolution,” Reza Pahlavi told a press conference in Washington, DC. He was referring to the Islamic revolution that overthrew his father, Shah Mohammad Reza Pahlavi.

While Iran has known several anti-regime movements over the years, Pahlavi said that this time the people can “smell the opportunity for the first time in 40 years. …It’s just a matter of time for it to reach its final climax.”