21 januari 2020

2020-01-21-17.00: Israël creëert natuurreservaten op West Bank - Israel creates nature reserves on West Bank

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Israëlische regering plant een aantal natuurreservaten op de betwiste Westelijke Jordaanoever. Het gaat om een aantal nieuw te creëren natuurparken en een aantal bestaande reservaten die zullen worden uitgebreid. Met het beleid worden deze landen beschermd natuurgebied, waardoor het door Israël gecontroleerde gebied nog sterker bij het land betrokken wordt. Tegelijkertijd worden de gebieden nog groener.

Demissionair minister Naftali Bennett (Nieuw Rechts) maakte de beleidsplannen bekend. Het gaat om zeven nieuwe en de uitbreiding van twaalf bestaande natuurreservaten. Het is de eerste keer sinds de Oslo-akkoorden dat de reservaten uitgebreid worden, stelt Bennett. Hij roept alle burgers op om naar de West Bank te verhuizen en ‘het zionistische initiatief te ontdekken en verder te zetten’. De natuurreservaten liggen in gebied C, dat onder Israëlische controle staat. Gebied C omvat zestig procent van de Westelijke Jordaanoever.

In 1967 viel Israël de Westelijke Jordaanoever binnen, dat tot dan toe bij Jordanië hoorde. Het gebied, dat in Israël ook wel Judea en Samaria wordt genoemd, is sindsdien betwist. Israëlische nationalisten willen het graag bij het land voegen terwijl anderen het willen geven aan de Palestijnen. Het veiligheidshek, dat door de Israëlische regering is opgebouwd, loopt deels binnen de lijnen van 1967. Ook zijn er veel nederzettingen gebouwd waar de internationale gemeenschap kritiek op heeft.

Bron: Jonet******************************
ENGLISH:

The Israeli government is planning a number of nature reserves on the disputed West Bank. This concerns a number of newly created nature parks and a number of existing reserves that will be expanded. The policy makes these countries protected nature areas, so that the Israel-controlled area is even more closely involved with the country. At the same time, the areas are becoming greener.

Outgoing Minister Naftali Bennett (New Right) announced the policy plans. It concerns seven new and the expansion of twelve existing nature reserves. It is the first time since the Oslo Accords that the reserves will be expanded, says Bennett. He calls on all citizens to move to the West Bank and "discover and continue the Zionist initiative." The nature reserves are in area C, which is under Israeli control. Area C covers sixty percent of the West Bank.

In 1967, Israel invaded the West Bank, which until then belonged to Jordan. The area, also called Judea and Samaria in Israel, has since been disputed. Israeli nationalists are eager to join it while others want to give it to the Palestinians. The security fence, which was built by the Israeli government, runs partly within the lines of 1967. Many settlements have also been built that the international community criticizes.

Source Jonet

Google Translate