24 januari 2020

2020-01-24-12.50: Koning Willem-Alexander onder de indruk van overlevenden in Beth Juliana - King Willem-Alexander impressed by survivors in Beth Juliana

Nederlands -English

NEDERLANDS:

Koning Willem-Alexander heeft vanuit Israël een statement gemaakt over de Sjoa. “We moeten de Holocaust altijd blijven herinneren,” zei hij in Herzliya tegen een verslaggever. De koning was daar om bewoners en medewerkers van het Joods-Nederlandse verzorgingstehuis Beth Juliana te bezoeken. Daarvan was hij erg onder de indruk, zo liet hij na afloop weten. Later ging hij naar het World Holocaust Forum in Jeruzalem om zich te voegen bij andere staatshoofden en regeringsleiders.

Passievol
De vorst benadrukte dat het belangrijk is om stil te blijven staan bij de Sjoa, ook na 75 jaar. “Ik hoop nu 52, bijna 53 jaar op deze aardbol rond en iedere keer vraag ik me weer af hoe het überhaupt mogelijk is dat de mensheid tot zoiets verschrikkelijks in staat is,” aldus Willem-Alexander in de royalty-tv-show Blauw Bloed. We moeten doorgaan met het blijven herinneren en laten zien dat dit nooit meer mag gebeuren, zei het staatshoofd, die snel en passievol sprak.

Klein steentje bijdragen
Het antisemitisme begint weer op te kruipen, stelde de koning. Hij doelde ook op mensen die twijfelen over de echtheid van de Sjoa. “Er zijn altijd nog mensen die zich beginnen af te vragen of het toch zo erg is geweest en het relativeren. Dan moeten we iedere keer weer keihard zeggen: nee, nee, dit mag nooit, nooit meer gebeuren.” Hij is blij dat hij ‘een klein steentje bij kan dragen vanuit Nederland’. Deze week is hij in Israël en volgende week in Nederland en Polen om stil te staan bij de Sjoa.

Drie kinderen
In Beth Juliana sprak koning Willem-Alexander met Nederlandse overlevenden. “Hun verhalen zijn echt monumenten in de tijd. Hoe klein of hoe groot ze ook zijn, want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen manier om een bijdrage te leveren.” Hij stond had het even over het doorgeven van de herinnering, onder meer aan zijn drie kinderen. “Ik weet het van mijn eigen kinderen. Als ze een overlever hebben van de Holocaust, in de klas en die het verhaal vertelt, blijft het oneindig veel beter hangen dan dat het een overlevering is.”

Onder de indruk
De koning was onder de indruk van de bewoners van Beth Juliana. “Zolang mensen het nog kunnen vertellen, moet het verteld blijven worden door de overlevenden, diegenen die deze ellende nog hebben meegemaakt,” zei hij in Herzliya. “En als je dan deze mensen spreekt die dat hebben meegemaakt, de Holocaust, en dan toch weer vertrouwen krijgen in de mensheid, en toch weer in staat zijn om op deze manier een mensenleven op te bouwen; dat heeft bij mij vandaag veel indruk gemaakt hier in Beth Juliana.”

Geen staatsbezoek
Blauw Bloed-verslaggever Jeroen Snel vulde de koning aan. “Het is een goede reden om een keer terug te keren,” zei hij, doelend op een staatsbezoek aan Israël. “We wachten op een staatsbezoek, majesteit.” Willem-Alexander zeilde daar omheen door te zeggen dat er ‘altijd goede redenen zijn om terug te keren’ en dat de agenda erg vol is. In 2013 kreeg de toen nog kersverse koning een persoonlijke uitnodiging van toenmalig president Shimon Peres om op staatsbezoek naar Israël te komen. Voorlopig blijft het dus onduidelijk of er een staatsbezoek zal komen.

Bron: Jonet


********************************
ENGLISH:

King Willem-Alexander made a statement from Israel about the Shoah. "We must always remember the Holocaust," he told a reporter in Herzliya. The king was there to visit residents and staff of the Jewish-Dutch care home Beth Juliana. He was very impressed by that, he said afterwards. He later went to the World Holocaust Forum in Jerusalem to join other heads of state and government.

Passionate
The frost emphasized that it is important to stand still at the Sjoa, even after 75 years. "I now hope to have been around this globe for 52, almost 53 years and every time I wonder how it is possible that humanity is capable of something so horrible," said Willem-Alexander in the blue-blood television show Blue Blood . We must continue to remember and show that this should never happen again, said the head of state, who spoke quickly and passionately.

Make a small contribution
Anti-Semitism is starting to rise again, the king said. He also referred to people who doubt the authenticity of the Shoah. “There are always people who start to wonder if it has been that bad and put it into perspective. Then we have to say hard every time: no, no, this should never happen, never again. "He is happy that he can" contribute a small amount from the Netherlands ". This week he is in Israel and next week in the Netherlands and Poland to reflect on the Shoah.

Three children
In Beth Juliana, King Willem-Alexander spoke to Dutch survivors. “Their stories are truly monuments in time. No matter how small or how large they are, because of course everyone has their own way of making a contribution. ”He was briefly talking about passing on the memory, including to his three children. “I know about my own children. If they have a survivor of the Holocaust, in the classroom and who tells the story, it lingers infinitely better than it is a tradition. ”

Impressed
The king was impressed by the residents of Beth Juliana. "As long as people can still tell, it must continue to be told by the survivors, those who have experienced this misery," he said in Herzliya. “And then when you speak to those people who have experienced that, the Holocaust, and yet again gaining confidence in humanity, and yet again being able to build a human life in this way; that made a big impression on me today in Beth Juliana. ”

No state visit
Blue Blood reporter Jeroen Snel supplemented the king. "It's a good reason to return someday," he said, referring to a state visit to Israel. "We are waiting for a state visit, Your Majesty." Willem-Alexander sailed around by saying that "there are always good reasons to return" and that the agenda is very full. In 2013, the newly branded king received a personal invitation from the then president Shimon Peres to come to Israel on a state visit. So for the time being it remains unclear whether there will be a state visit

Source: Jonet

Google Translation