02 februari 2020

2020-02-02-12.00: Israëlische technologie beschermt gevoelige gegevens met optische 'onzichtbaarheidsmantel' - Israeli Technology Protects Sensitive Data with Optical ‘Invisibility Cloak’

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Nieuwe technologie uit Israël beschermt gevoelige informatie zo effectief dat onderzoekers zeggen dat het hackers jaren zal kosten om de encryptiesleutel te breken.

Onderzoekers van de Ben-Gurion Universiteit (BGU) presenteerden op de Cybertech Global Tel Aviv conferentie deze week de eerste volledig optische "stealth" encryptietechnologie. De innovatie maakt gebruik van glasvezel lichttransmissie om cloud computing en netwerkoverdracht van datacenters te beveiligen.

"Vandaag de dag wordt informatie nog steeds gecodeerd met behulp van digitale technieken, hoewel de meeste gegevens over afstand worden verzonden met behulp van het lichtspectrum op glasvezelnetwerken," zei Prof. Dan Sadot, voorzitter van de Afdeling voor Electro-optica bij BGU, die aan het hoofd staat van het team dat de technologie heeft ontwikkeld. "De tijd begint op te raken voor de beveiliging en privacy van de digitale encryptietechnologie, die offline kan worden gelezen als ze wordt geregistreerd en gedecodeerd met behulp van intensieve computerkracht. We hebben een end-to-end oplossing ontwikkeld die encryptie, transmissie, decodering en detectie optisch in plaats van digitaal mogelijk maakt.

De technologie maakt gebruik van standaard optische apparatuur om gegevens te verzenden op een manier die niet door hackers kan worden onderschept, in tegenstelling tot conventionele digitale methoden. Een ander aspect van het systeem is dat gegevens worden vernietigd als een hacker deze probeert te decoderen.

"In principe is de innovatieve doorbraak dat als je het niet kunt detecteren, je het niet kunt stelen", zei Prof. Sadot. "Omdat een afluisteraar de gegevens niet kan lezen of zelfs maar het bestaan van het verzonden signaal kan detecteren, biedt onze optische stealth-transmissie het hoogste niveau van privacy en veiligheid voor gevoelige gegevenstoepassingen."

De gepatenteerde technologie heeft meerdere toepassingen, waaronder snelle communicatie en gevoelige overdracht van financiële, medische of sociale media-gerelateerde informatie. Volgens Zafrir Levy, Senior Vice President, Exacte Wetenschappen & Techniek, BGN Technologies, "Een afluisteraar zal jaren nodig hebben om de encryptiesleutel te breken."

Door United by Israel***********************************************
ENGLISH

New technology from Israel protects sensitive information so effectively that researchers say it will take hackers years to break the encryption key.

Researchers from Ben-Gurion University (BGU) presented at the Cybertech Global Tel Aviv conference this week the first all-optical “stealth” encryption technology. The innovation uses fiber-optic light transmissions to secure cloud computing and data center network transmission.

“Today, information is still encrypted using digital techniques, although most data are transmitted over distance using light spectrum on fiber optic networks,” said Prof. Dan Sadot, Chairman of the Cathedra for Electro-optics at BGU who heads the team that developed the technology. “Time is running out on security and privacy of digital encryption technology, which can be read offline if recorded and code-broken using intensive computing power. We’ve developed an end-to-end solution providing encryption, transmission, decryption, and detection optically instead of digitally.”

The technology uses standard optical equipment to send data in a manner that cannot be intercepted by hackers, unlike conventional digital methods. Another aspect of the system is that data gets destroyed if a hacker tries to decode it.

“Basically, the innovative breakthrough is that if you can’t detect it, you can’t steal it,” Prof. Sadot said. “Because an eavesdropper can neither read the data or even detect the existence of the transmitted signal, our optical stealth transmission provides the highest level of privacy and security for sensitive data applications.”

The patented technology has multiple applications, including high-speed communication and sensitive transmission of financial, medical or social media-related information. According to Zafrir Levy, Senior Vice President, Exact Sciences & Engineering, BGN Technologies, “[A]n eavesdropper will require years to break the encryption key.”

By United with Israel