04 februari 2020

2020-02-04-10.20: Israëlische technologie kan helpen tegen coronavirus - Israeli technology can help against coronavirus

Een prototype van het Bio-Block masker van Argaman Technologies. (Foto:  Argaman)
A prototype of the Bio-Block mask from Argaman Technologies. (Photo: Argaman)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Nu de uitbraak van het Wuhan coronavirus zich blijft verspreiden, leggen twee Israëlische bedrijven de laatste hand aan de ontwikkeling van revolutionaire antivirale herbruikbare gezichtsmaskers (mondkapjes).

'Israël heeft technologieën die kunnen helpen bij het beheersen van deze epidemie,' zegt Liat Goldhammer-Steinberg, CTO van   Sonoviatech in Ramat Gan, een bedrijf dat ook onderzoek doet naar het bacterievrij maken van beddengoed

Er zijn honderden mensen overleden aan complicaties van het Wuhan coronavirus, dat 2019-nCoV wordt genoemd. Het virus wordt verspreid door de lucht en door direct contact. De Wereld­gezondheids­organisatie meldt ongeveer 4.200 gevallen van besmetting sinds 31 december, waarvan de meeste in China. Daarnaast zijn in 15 andere landen ziektegevallen bevestigd. 

Omdat er geen vaccin of behandeling voor bestaat, vormen persoonlijke beschermingsmiddelen een belangrijke manier om de overdracht van het virus tegen te gaan en een pandemie te voorkomen.
 
Wegwerp-mondkapjes kunnen niet alle ziekteverwekkers blokkeren en doden die niet. Een gebruikt en afgedankt mondkapje kan zelfs een drager voor de ziekte worden, omdat de ziekteverwekkers zich in de vezels vermenigvuldigen. Daarom kunnen wasbare, herbruik­bare kapjes met anti-pathogene eigenschappen een krachtig middel zijn tegen de  verspreiding van 2019-nCoV en andere coronavirussen die zich tot ernstiger ziekten, zoals SARS en MERS, hebben ontwikkeld.
 
Ultrasone stofafwerkingstechnologie

Sonovia's ultrasone technologie voor de afwerking van stoffen, uitgevonden door twee professoren scheikunde van de Bar-Ilan Universiteit, brengt mechanisch antivirale, antimicrobiële zink- en koperoxide-nanodeeltjes aan in textiel voor gezichtsmaskers en andere beschermende producten. De behandeling blijft effectief tot 100 wasbeurten bij 75°C of 65 wasbeurten bij 92°C.

Sonovia CTO Liat Goldhammer-Steinberg in het gebouw van het bedrijf in Ramat Gan. (Foto: Sonovia)

Testen hebben aangetoond dat Sonovia's behandelde textiel werkt tegen zes soorten bacteriën, waaronder E. coli en Staph. Het geïmpregneerde polyester-katoen­weefsel is effectief gebleken tegen sommige griep­stammen. Het is niet getest op effectiviteit tegen het huidige coronavirus. Zodra een laboratorium is gevonden dat deze test kan doen, kan het proces acht weken duren, zegt Goldhammer-Steinberg.
 
'We hebben nog geen commerciële productie,' benadrukt ze. 'Maar we hebben een prototype van een machine die we in gebruik willen nemen, gebruik makend van de behandelde meters van ons R&D product - als we een partner en belangstelling hebben.

Belangstelling is geen probleem: Sonovia heeft eerder deze week bezoekers uit China ontvangen en ontvangt 'non-stop telefoontjes' naar aanleiding van media-berichten, en er zijn contacten met partners en beleggers.

Goldhammer-Steinberg zegt dat er genoeg behandelde stof beschikbaar is om ongeveer 5.000 tot 10.000 herbruikbare gezichtsmaskers te maken. Deze zouden niet te koop zijn, maar voor partners om als noodmaatregel te verspreiden. 'Op dit moment is er een tekort aan voorraden [in de getroffen landen], dus we zouden kunnen helpen die druk te verminderen. Zelfs als de kans dat het kan helpen klein is, is het de moeite waard om het te proberen,' vertelt ze aan ISRAEL21c.
 
Argaman's Bio-Block masker

Het tweede bedrijf dat zich bezig houdt met een herbruikbaar mondkapje is het in Jeruzalem gevestigde Argaman. Dat is met de commerciële productie begonnen van een herbruikbaar, afwasbaar, ademend antiviraal masker genaamd Bio-Block.
   
Volgens oprichter en CEO Jeff Gabbay, een textielingenieur met een achtergrond in pathologie en infectieziekten, is Bio-Block een gelaagd masker. Het is gemaakt van gepatenteerd katoen met versnelde koperoxide deeltjes en een nanovezel textiel dat ziekteverwekkers blokkeert.

De poriën van het nanovezelkussen zijn zo klein dat bacteriën er niet doorheen kunnen gaan, noch een druppel die een levend virus bevat - en onze door EPA goedgekeurde 100% CottonX-vezels vernietigen de ziekteverwekkers die ermee in contact komen,' zegt Gabbay. 'Het masker blokkeert niet alleen het virus, maar doodt ook de virussen, zowel die naar de drager gaan als die van de drager vandaan komen, in het geval de drager besmet is,' legt hij uit.
 
Een onafhankelijk laboratorium vond dat CottonX na 50 industriële wassingen of 100 thuiswasbeurten effectief blijft tegen Staph en E. coli bacteriën.

Een ziekenhuistest gesponsord toonde aan dat CottonX beddengoed en -jassen in de ICU de multi-drug resistente ziekteverwekkers met 50% verminderden. Net als het Sonovia textiel is CottonX niet getest op effectiviteit tegen het 2019-nCoV coronavirus.

De eerste 20.000 Bio-Block maskers zijn in productie in Argaman’s fabriek in Jeruzalem, komen over ongeveer twee maanden beschikbaar en gaan  rond de 50 dollar kosten.
*******************************************
ENGLISH:

As the outbreak of the Wuhan corona virus continues to spread, two Israeli companies are finalizing the development of revolutionary antiviral reusable face masks.

"Israel has technologies that can help control this epidemic," says Liat Goldhammer-Steinberg, CTO of Sonoviatech in Ramat Gan, a company that also conducts research on making bedding free of bacteria

Hundreds of people have died from complications from the Wuhan corona virus, which is called 2019-nCoV. The virus is spread through the air and through direct contact. The World Health Organization has reported around 4,200 cases of infection since December 31, most of them in China. In addition, cases have been confirmed in 15 other countries.

Because there is no vaccine or treatment, personal protective equipment is an important way to prevent the transmission of the virus and to prevent a pandemic.
 
Disposable mouth masks cannot block all pathogens and cannot kill them. A used and discarded mouth cap can even become a carrier for the disease, because the pathogens multiply in the fibers. Therefore, washable, reusable caps with anti-pathogenic properties can be a powerful tool against the spread of 2019-nCoV and other coronaviruses that have developed into more serious diseases, such as SARS and MERS.
 
Ultrasonic dust finishing technology

Sonovia's ultrasonic technology for finishing fabrics, invented by two chemistry professors from Bar-Ilan University, mechanically applies antiviral, antimicrobial zinc and copper oxide nanoparticles in textiles for face masks and other protective products. The treatment remains effective until 100 washes at 75 ° C or 65 washes at 92 ° C.

Sonovia CTO Liat Goldhammer-Steinberg in the building of the company in Ramat Gan. (Photo: Sonovia)

Tests have shown that Sonovia's treated textiles work against six types of bacteria, including E. coli and Staph. The impregnated polyester-cotton fabric has proven effective against some flu strains. It has not been tested for effectiveness against the current corona virus. Once a laboratory has been found that can do this test, the process can take eight weeks, Goldhammer-Steinberg says.
 
"We don't have commercial production yet," she emphasizes. "But we have a prototype of a machine that we want to put into use, using the treated meters of our R&D product - if we have a partner and interest.

Interest is not a problem: Sonovia received visitors from China earlier this week and receives 'non-stop phone calls' as a result of media reports, and there are contacts with partners and investors.

Goldhammer-Steinberg says that there is enough treated substance available to make around 5,000 to 10,000 reusable face masks. These would not be for sale, but for partners to distribute as an emergency measure. "There is currently a shortage of stocks [in the affected countries], so we could help reduce that pressure. Even if the chance that it can help is small, it is worth trying, "she tells ISRAEL21c.
 
Argaman's Bio-Block mask

The second company that deals with a reusable mouth cap is Argaman, based in Jerusalem. That started with the commercial production of a reusable, washable, breathable antiviral mask called Bio-Block.
 
According to founder and CEO Jeff Gabbay, a textile engineer with a background in pathology and infectious diseases, Bio-Block is a layered mask. It is made from patented cotton with accelerated copper oxide particles and a nanofibre textile that blocks pathogens.

The pores of the nanofibre pillow are so small that bacteria cannot get through, nor a drop containing a living virus - and our 100% CottonX fibers approved by EPA destroy the pathogens that come into contact with them, "says Gabbay. "The mask not only blocks the virus, but also kills the viruses, both going to the carrier and coming from the carrier, in case the carrier is infected," he explains.
 
An independent laboratory found that CottonX remains effective against Staph and E. coli bacteria after 50 industrial washes or 100 home washes.

A sponsored hospital test showed that CottonX bedding and coats in the ICU reduced multi-drug resistant pathogens by 50%. Just like the Sonovia textile, CottonX has not been tested for effectiveness against the 2019-nCoV corona virus.

The first 20,000 Bio-Block masks are in production at Argaman's factory in Jerusalem, will be available in about two months and will cost around $ 50.

(Google Translate)