10 februari 2020

2020-02-10- 18.00: Economisch contrast Israel en omliggende Arabische landen - Economic contrast Israel and surrounding Arab countries

Nederlands -English

NEDERLANDS:

Start Up Building Tel Aviv. Het economische contrast tusen Israël en de omliggende Arabische landen is sterker dan ooit  tevoren. Israël bezit het vermogen en innovaties die veel van de problemen, die haar Arabische buren teisteren, kunnen oplossen. Als er vrede kan worden bereikt tussen Israël en de Arabische wereld, is het potentieel voor wederzijds voordelige praktische en economische relaties astronomisch.
 
Israël is een parlementaire democratie met een gevorderde vrijemarkteconomie. De groei is grotendeels te danken aan de zeer hoge investeringen in technologisch onderzoek en ontwikkeling, waardoor Israël de Silicon Valley van het Midden-Oosten is geworden. 

De toonaangevende industrieën van Israël zijn onder meer hightechproducten (waaronder luchtvaart, communicatie, computerondersteund ontwerp- en fabricage, medische elektronica, glasvezel en meer), farmaceutische producten, geslepen diamanten en aardgas. Om zijn hightech concurrentievoordeel te behouden,  besteedt Israël 4,5% van zijn BBP aan onderzoek en ontwikkeling, het hoogste percentage ter wereld.

Daarom is de BDS oorlog van Brussel tegen Israël producten een lachertje. Als je als BDS-er geen hypocriet wil zijn, dan moet je ook niet de producten van deze bedrijven kopen.
ALs je dat wel doet dan ben je gewoon een hypocriete. Wij verwijzen naar het boek "BDS voor Dummies" van Barry Shaw of kijk hier.

 
Israël is een van de weinige landen die erin geslaagd zijn de maan te bereiken. De USSR en de VS deden dit in 1966. China in 2013. In januari 2019 probeerde SpaceIL, een Israëlische non-profit organisatie, de eerste Israëlische entiteit te worden die met een ruimtevaartuig op het maanoppervlak landde. Het kwam heel dichtbij  maar slaagde er niet in om de landing te voltooien.
 
Bron: Frank Musmar - Midden Oosten anders bekeken - Israelcnn


************************************
ENGLISH:

Start Up Building Tel Aviv. The economic contrast between Israel and the surrounding Arab countries is stronger than ever before. Israel has the capacity and innovations that can solve many of the problems that plague its Arab neighbors. If peace can be achieved between Israel and the Arab world, it is possible for mutually beneficial practical and economic relations to be astronomical.

Israel is a parliamentary democracy with an advanced free-market economy.
The growth is considerably due to the high high investments in technological research and development, making Israel the Silicon Valley of the Middle East.

Israel's devices involved include high-tech products (associated aviation, communications, computer-aided design and manufacture, medical electronics, fiber optics and more), pharmaceutical products, polished diamonds and natural gas. To maintain its high-tech competitive advantage, Israel spends 4.5% of its GDP on research and development, the highest percentage in the world.

That is why the BDS war of Brussels against Israel products is a joke. As a BDS member, if you don't want to be a hypocrite, then you shouldn't buy the products from these companies either. If you do, then you are just a hypocrite. We refer to the book "BDS for Dummies" by Barry Shaw or Watch Here.

Israel is one of the few countries that has managed to reach the moon. The USSR and the US did this in 1966. China in 2013. In January 2019, SpaceIL, an Israeli non-profit organization, attempted to become the first Israeli entity with a spacecraft landed on the lunar surface. It came very close but failed to complete the landing.

Source: Frank Musmar - Middle East viewed differently - Israelcnn