19 maart 2020

2020-03-19-12.55: Kunstmatige bestuiving, als de bijen zijn verdwenen - How do we feed the world after all the bees have gone?

Edete’s artificial pollination system at work in an almond grove. Photo: courtesy

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Israëlische startup Edete heeft een kunstmatige bestuivings­technologie ontwikkeld, die binnenkort zal worden getest op Californische amandelen. De drastische daling van het aantal bijen is een wereldwijd probleem, en nu al een echt probleem voor boeren.

Bron: IsraelToday.nl

Ongeveer 75% van de gewassen in de wereld is afhankelijk van bestuiving door dieren - en honingbijen zijn verreweg de belangrijkste bestuivers voor de landbouw. Maar het aaantal bijenvolken is de afgelopen 15 jaar sterk gedaald, volgens National Geographic is in sommige regio's tot 90 procent verdwenen.

In de Verenigde Staten daalde de populatie beheerde bijen tussen 1 april 2018 en 1 april 2019 met 40%, volgens het Bee Informed Partnership verbonden aan de University of Maryland, bericht israel21c.

'Het zijn niet alleen bijen die verdwijnen, ook insecten verdwijnen over de hele wereld, alleen bij bijen is het belangrijker omdat we ze gebruiken in de landbouw’, zegt Eylam Ran, CEO en medeoprichter van de Israëlische startup Edete Precision Technologies for Agriculture.

Bestuiving - de overdracht van stuifmeel van de helmknop, het mannelijke deel van de bloem, naar het vrouwelijke deel waar het ontkiemt, waardoor bevruchting kan plaatsvinden - is cruciaal bij het produceren van zaden, fruit en groenten. Edete heeft technologie ontwikkeld die volgens hem de bestuivers van de natuur, zoals honingbijen, kan vervangen en zelfs kan helpen om meer voedsel te produceren. De kunstmatige bestuiving in twee fasen weerspiegelt het werk van honingbijen, het verzamelen en verspreiden van stuifmeel.

Het systeem scheidt levensvatbaar stuifmeel van mechanisch geoogste bloemen en bewaart het meer dan een jaar, waardoor het probleem van desynchronisatie van de bloei van verschillende cultivars wordt opgelost. Tijdens de bloei wordt het opgeslagen stuifmeel in een kunstmatige bestuiver geladen, die droog stuifmeel over de bomen verspreidt met behulp van LIDAR-detectie (een variant op radar), en elektrostatische afzetting gebruikt om het stuifmeel naar de beoogde bomen en afzonderlijke bloemen te brengen.

Nog een voordeel is, dat de mechanische bestuivers van Edete dag en nacht en bij lage temperaturen kunnen werken, terwijl honingbijen alleen bij daglicht kunnen werken, bij optimale weersomstandigheden boven de 15 graden Celsius, zonder regen.

Testen uitvoeren bij grote amandelkwekerijen

Na veldproeven in Israëlische amandelboomgaarden, die een aanzienlijk hogere opbrengst opleverden, testte Edete onlangs zijn technologie in Australië en bewees hij zijn vermogen om levensvatbaar stuifmeel van hoge kwaliteit te produceren. Nu staat voor 2022 een grootschalig proefprogramma gepland in Californië, 's werelds grootste amandel groeiende regio. 'Dit is niet alleen een proef, het is een moeilijke uitdaging die zichzelf binnen twee seizoenen kan terugbetalen', zegt Ran.

De wereldwijde amandelmarkt wordt geschat op meer dan 7 miljard dollar per jaar. Ongeveer 80% daarvan bevindt zich in de Verenigde Staten, voornamelijk in Californië. De kosten stijgen, waarbij telers al meer dan $ 400 miljoen per seizoen uitgeven aan bestuivingsdiensten voor bijenkorven.  

Edete CEO and cofounder Eylam Ran. Photo: courtesy

Ran legt uit dat, moderne landbouwmethodes hebben geresulteerd in bijen ‘die opgegroeid zijn in enorme monoculturen, plantages waarin een gewas zoals katoen of amandel groeit. Eén gewas is alles wat de bijen in hun leven zien. Dit beïnvloedt hun DNA en het is ook een serieus probleem wat betreft de bijenvoeding. Het betekent minder diversiteit. We moeten dit probleem aanpakken.'

Natuurlijke bestuivers nemen wereldwijd in aantal en diversiteit af; naar schatting zijn er 75% minder vliegende insecten vergeleken met 25 jaar geleden, en 30% van de insectensoorten worden met uitsterven bedreigd. Zonder een alternatieve oplossing voor de bestuiving, om de afhankelijkheid van honingbijen in de komende jaren te verminderen, zouden de voedselprijzen sterk kunnen stijgen omdat het aanbod moeite heeft om aan de groeiende vraag te voldoen.


**************************
ENGLISH:
Israeli agritech startup Edete has developed artificial pollination technology that will soon be tested on Californian almonds.

Source: IsraelToday.co.il

About 75% of the world’s crops rely on animal pollination – and honeybees are, by far, the main agricultural pollinators. But bee populations have been plummeting for the past 15 years in a phenomenon known as colony collapse disorder. According to National Geographic, some regions have seen losses of up to 90 percent.

In the United States, the managed bee population decreased by 40.7% between April 1, 2018 and April 1, 2019, according to the Bee Informed Partnership associated with the University of Maryland.

“The drastic fall in the number of bees is a worldwide problem, and already a real issue facing farmers,” says Eylam Ran, CEO and cofounder of Israeli agritech startup Edete Precision Technologies for Agriculture.

“It’s not only bees – insects are disappearing all over the world, only with bees it’s more critical because we use them in agriculture.”

Pollination– the transfer of pollen from the anther, or male part of the flower, to the female part where it germinates allowing fertilization to occur – is crucial in producing seeds, fruits and vegetables.

Edete has developed technology that it says can replace nature’s pollinators like honeybees and actually help produce more food. Its two-stage artificial pollination service mirrors the action of honeybees – that is, collecting and distributing pollen.

The system separates viable pollen from mechanically harvested flowers and stores it for over a year, which overcomes the problem of desynchronization of different cultivars’ blooms.

During blooming, the stored pollen is loaded into an artificial pollinator, which disperses dry pollen on the trees using LIDAR sensing and use electrostatic deposition to get the pollen to the targeted trees and individual flowers.

Another advantage: Edete’s mechanical pollinators can operate day or night and at low temperatures, while honeybees can only work in daylight, in optimal weather conditions of above 15 degrees Celsius, with no rain.

Testing large almond growers

Following field trials in Israeli almond orchards that registered substantially increased yields, Edete recently tested its technology in Australia and proved its ability to produce high-quality viable pollen.

Now a large-scale pilot program is planned to begin in 2022 in California, the world’s largest almond-growing region.

“This is not just a trial – it’s a difficult challenge and one that can itself pay back in two seasons,” says Ran.

The global almond market is estimated at over $7 billion annually. Some 80% of it is in the United States, mainly in California. Costs are rising, with growers already spending over $400 million per season on beehive pollination services.

Edete CEO and cofounder Eylam Ran. Photo: courtesy

“We will be targeting top-tier producers in California,” says Ran.“We are initially focusing our efforts on almonds, but our game-changing technology has huge potential for a wide range of other crops as well.”

Ran explains that modern farming methods have resulted in bees “bred in monoculture environments to serve huge swathes single-crop plantations such as cotton or almond. One crop is all the bees see in their lives. This affects their DNA and is also a serious issue in terms of the bees’ nutrition. It means less diversity. We have to address this issue.”

Natural pollinators are declining in numbers and diversity worldwide, with an estimated 75% fewer flying insects compared to 25 years ago, and 30% of insect species in danger of extinction. Without an alternative pollination solution to reduce the dependency on honeybees in the coming years, food prices might climb sharply as supply struggles to meet growing demand.

$4.8 million raised

Established in 2016 and based in the rural Galilee town of Bosmat Tivon, the company numbers 10 handpicked employees.

“It’s not a young, trendy Tel Aviv startup – we’re all grown-up and experienced people who can take on a task without being told what to do,” Ran tells ISRAEL21c. “There are two teams – botanic R&D and the mechanical engineers creating the machines. We’ve made amazing progress in three years.”

Edete’s business model is based on supplying pollination services – like the current contracting of beehives, only expected to result in 10%-20% increase in yields and far less volatility from one growing season to the next.

Edete has already raised around $4.8 million in pre-seed and seed funding, including $1 million from the Israel Innovation Authority. The company plans a Series A round during 2020, to support its growth plans and entry into the US market.

“Once we’ve cracked the problem of almonds,” Ran says, the company will turn its attention to cherries, pears, apples, blueberries and plums. Edete also has received requests from growers of cannabis and tomatoes.

“Crops like sunflowers, rapeseed, cotton and alfalfa would be easier to solve, but wouldn’t pay back enough to cover the initial effort, unlike almonds,” he says.

Ori Inbar, Edete’s chairman, cofounder and one of the seed investors believes that “the transformation that Edete hopes to bring about in the world of plant pollination will be no less revolutionary than what artificial insemination using frozen semen brought to dairy farming.”

For now, Edete has no direct competitors. “Once we succeed in this huge task we will monopolize the market, but we won’t be able to cover the whole globe so others will appear,” Ran forecasts. “Other companies are using existing machinery and trying to be opportunistic, but we’re talking about complicated engineering and this challenge demands a focused effort.”