30 maart 2020

2020-03-30-12.50: De natuur herstelt dankzij het Covid-19 virus. Laten we luisteren naar de wake-up call - Nature is being restored thanks to COVID-19. Let’s heed the wake-up call


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Iedereen spreekt erover, dat de wereld schoon begint te worden omdat we opgesloten zitten. De luchtvervuiling is verminderd, het water wordt schoner en de lucht wordt beter geschikt om te ademen. De natuur herstelt zichzelf. Zo is het Corona virus een zegen voor de natuur geweest.

Bron: IsraelToday.nl

Er wordt gezegd dat de mensheid niet lang genoeg kan stoppen met het bederven van de planeet om onszelf te redden. We hebben van de natuur geprofiteerd, totdat de natuur zelf om hulp schreeuwt. Nu zeggen ze dat Corona, met al haar angsten, de aarde goed doet.

Als een plaag in Egypte

Ik vergelijk het met de plagen in Egypte. Het idee dat we alleen kunnen ontsnappen aan rampen door te luisteren. De farao luisterde niet naar Mozes en Aäron, die hem kwamen smeken om 'Laat mijn volk gaan'. Hij luisterde niet naar het geschreeuw van de Israëlieten, die het harde werk niet meer konden verdragen. Ook luisterde hij niet naar zijn eigen volk of adviseurs, die hem smeekten om de Israëlieten vrij te laten, voordat er iets ergs zou gebeuren.

Uit vele hoeken kwamen oproepen tot Farao, maar hij luisterde niet. Integendeel, zijn hart werd harder en zijn uitbuiting van Israël ondraaglijk.

Mijn conclusie? Een kreet die van zoveel plaatsen komt en op zoveel manieren, en toch luistert niemand, wordt ernstig en wordt een kwelling en een plaag. Deze 'kreten' zijn signalen tot ons om aandacht te geven aan iets dat veel groter is dan wijzelf, onze persoonlijke behoeften of egoïsme.

De farao wilde niet luisteren en zo kwamen de plagen en ziekten op hem, zijn volk en zijn rijk. En hoe meer hij zijn oren sloot, hoe harder de klap werd, totdat het een grote ramp werd.

Corona is als een plaag, een aandoening waar we naar moeten luisteren en begrijpen dat de aarde het misbruik niet langer kan verdragen. Onze wereld staat op de rand van de vernietiging. Als dit eng en intimiderend klinkt, dan moet dat maar.

Maar tegelijkertijd is er ook goed nieuws dat bij het alarm behoort. De natuur herstelt zich snel. Na slechts een maand Corona, die ons dwingt om te stoppen met het misbruiken van onze planeet, is de vervuiling verminderd, de lucht helderder en het water schoner. De natuur herstelt zich met ongelooflijke snelheid.

Ook wij maken deel uit van deze natuur. Dus als we ermee instemmen om te luisteren, als we leren en de nodige conclusies trekken uit de alarmkreten, zullen ook wij herstellen, en wel snel.


Net als de natuur, als we minder vervuiling in ons lichaam stoppen (we weten allemaal wat we zouden moeten eten); als we erop letten dat we onszelf niet te veel belasten (we kennen allemaal onze grenzen); dan zullen we er gezonder uitzien, helderder klinken en de mist, die ons van onszelf en van elkaar scheidt, zal verdwijnen. We zullen ons weer verbinden met de natuur, met onszelf als Gods kinderen en de Geest van God zal in ons wonen.

De foto hierboven is genomen vanuit mijn huis in Bar Giora, dat 80 km van de zee verwijderd is. Op normale dagen is het zicht slecht, er hangt een waas in de lucht die het landschap verbergt. Plotseling konden we gisteren de Middellandse Zee en zelfs haar golven zien.

Nu kunnen we zelfs zeggen: 'We hebben een huis aan zee.' 

**********************************
ENGLISH:


Everyone is talking about the fact that because we are in lockdown the world is beginning to clean itself up. Air pollution has diminished, the water is getting cleaner and the air becoming easier to breath. Nature is restoring herself.

Source: IsraelToday.co.il

It is said that humankind could not stop from spoiling the planet long enough to save ourselves. We have taken advantage of nature, until nature herself is crying out for help. Now they say that Corona, with all its fear, does good to the earth. 

Like a plague in Egypt

I compare it to the plagues in Egypt. The idea that sometimes just listening can save us from calamities. Pharaoh didn’t listen to Moses and Aaron who came begging him to “Let my people go.” He did not listen to the screams of the Israelites who could no longer endure the hard work. Nor did he listen to his own people or advisors begging him to release the Israelites before anything bad happened.

Cries came to Pharaoh from many corners, but he would not listen. On the contrary, his heart became harder and his exploitation of Israel unbearable.

My conclusion? A cry that comes from so many places and in so many ways, and yet no one is listening, turns bad and becomes an affliction and a blight. These “cries” are signals to us to be attentive to something that is much greater than us, our personal needs or egoism.

Pharaoh would not listen and so came the plagues and diseases upon him, his people and his empire. And the more he closed his ears the harder the hit until it became a major disaster.

Corona is like a plague, an affliction that we should listen to and understand that the earth can no longer endure the abuse. Our world is on the verge of destruction. If this sounds scary and intimidating, it should. But at the same time there is also some good news that goes with the alarm.

Nature recovers quickly. After just a month of Corona forcing us to stop abusing our planet, pollution has been reduced, the air clearer and water cleaner. Nature is recovering at incredible speed.

We too are an integral part of this nature. Hence if we agree to listen, if we learn and apply the necessary conclusions from the cries, we too will be restored, and quickly.


Just like nature, if we put less pollution into our bodies (we all know what we should be eating); if we pay attention not to burden ourselves beyond our abilities (we all know our limits); then we will look healthier, sound more lucid and the fogs that separate us from ourselves and from one another will dissipate. We will reconnect to nature, to ourselves as God’s children and the Spirit of God will dwell within us.

The photo above was taken from my home, which is 50 miles from the sea. On normal days visibility is poor, there is a haze in the air that hides the landscape. Suddenly, yesterday we could see the Mediterranean Sea and even her waves.

Now we can even say, “We have a house by the sea.”