04 juni 2020

2020-06-04-18.30: Israel Electric Corporation gaat vloeibaar aardgas aan particuliere bedrijven verkopen - Israel Electric Corporation is going to sell liquefied natural gas to private Corp.

Het LNG opslagschip voor de kust van Hadera. Screenshot YouTube

Voor het eerst in de geschiedenis van Israël kunnen particuliere bedrijven goedkoop vloeibaar gas (LNG) aankopen. Het ministerie van Nationale Infrastructuur, Energie en Watervoorraden staat fabrieken in Israël toe om geïmporteerd vloeibaar aardgas (LNG) te kopen, voor $ 3,5 per Btu, wat vergelijkbaar is met een prijs van $ 6 of meer die ze momenteel betalen voor gas geleverd door de pijpleidingen vanuit Israëls aardgasreservoirs.

Door: Joop Soesan

De Israel Electric Corporation (IEC) koopt het gas nu het op een historisch dieptepunt staat, in voor haar elektriciteitscentrales.

Dat de prijs voor LNG zo laag staat is het gevolg van de afname van de vraag door de pandemie van het coronavirus. Het ministerie van Nationale Infrastructuur, Energie en Watervoorraden is van mening dat overschotten van dit gas door veel industriële fabrieken kunnen worden gebruikt die overeenkomsten hebben gesloten voor de levering van gas via pijpleidingen tegen veel hogere prijzen, en die momenteel gedwongen worden om vervuilende stookolie te gebruiken, die recentelijk ook veel goedkoper geworden is.

Gisteren heeft de Aardgasautoriteit een oproep tot het indienen van voorstellen gedaan om de entiteit te kiezen die het door IEC gekochte LNG overschot zal kopen en het zal doorverkopen aan industriële consumenten en distributeurs.

De afgelopen maanden heeft IEC zes ladingen gas gekocht tegen veel lagere prijzen dan die van het aardgas in Israël. De hoeveelheid gas is voldoende om de komende drie maanden te voorzien in een derde van het industriële verbruik in Israël.

Aangezien het ministerie van Nationale Infrastructuur, Energie en Watervoorraden schat dat ongeveer 25% van het door IEC gekochte gas niet zal worden gebruikt voor elektriciteitsproductie, kan het overschot worden verkocht aan industriële installaties die zijn aangesloten op het aardgasdistributienet, waardoor ze kunnen profiteren van de goedkopere prijzen.

Bijkomend voordeel is dat LNG minder vervuilend is dan olie wat door veel bedrijven in Israël als energiebron wordt gebruikt.


********************
ENGLISH:

For the first time in Israel's history, private companies can purchase cheap liquefied gas (LNG). The Ministry of National Infrastructure, Energy and Water Resources allows factories in Israel to purchase imported liquefied natural gas (LNG) for $ 3.5 per Btu, which is comparable to a price of $ 6 or more they currently pay for gas supplied through the pipelines from Israel's natural gas reservoirs.

By: Joop Soesan

The Israel Electric Corporation (IEC) is now buying the gas, now at an all-time low, for its power plants.

The fact that the price for LNG is so low is due to the fall in demand due to the coronavirus pandemic. The Ministry of National Infrastructure, Energy and Water Resources believes that surpluses of this gas can be used by many industrial plants that have signed contracts for pipeline gas supply at much higher prices and are currently forced to use polluting fuel oil , which has also recently become much cheaper.

Yesterday, the Natural Gas Authority issued a call for proposals to choose the entity that will buy the LNG surplus purchased by IEC and resell it to industrial consumers and distributors.

In recent months, IEC has purchased six loads of gas at much lower prices than those of Israel's natural gas. The amount of gas is sufficient to supply a third of Israel's industrial consumption in the next three months.

Since the Ministry of National Infrastructure, Energy and Water Resources estimates that approximately 25% of the gas purchased by IEC will not be used for electricity production, the surplus can be sold to industrial plants connected to the natural gas distribution network, allowing them to take advantage of the cheaper Prices.

An additional advantage is that LNG is less polluting than oil, which is used as an energy source by many companies in Israel.

google translate