03 juli 2020

2020-07-03; Bol.com: haatzaaiende boeken uit schappen - Bol.com: hate speech from shelves

 Foto; CIDI

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Webwinkel Bol.com besluit sommige haatzaaiende literatuur uit de schappen te halen. Dat meldde het AD gisteren. Hoewel de beslissing aan de late kant is, is CIDI blij met het nieuws. CIDI kaart als sinds lange tijd het probleem van haatzaaiende artikelen op Bol.com aan, en heeft het bedrijf opnieuw hulp geboden bij het beoordelen van bezwaarlijke literatuur. 

Bron: CIDI

Volgens een woordvoerder kan de webwinkel nu “bij hoge uitzondering” besluiten bepaalde literatuur niet meer te koop aan te bieden. 

In feite heeft Bol.com dit al eerder gedaan: precies een jaar geleden liet het bedrijf weten sommige boeken voor ‘conversietherapie’ te schrappen. Conversietherapie gaat uit van het idee dat homoseksualiteit een ziekte of afwijking zou zijn die genezen kan worden. 

Met de nieuwste stap wordt gereageerd op hernieuwde ophef nadat bleek dat fervent nazistische literatuur op Bol.com te koop is, zoals het kinderboek Der Giftpilz (“De giftige paddenstoel”). Dit leverde zelfs een oproep op van het Auschwitzmuseum in Polen, dat zich zelden uitspreekt over aangelegenheden in het buitenland, maar in dit geval een risico zag in zijn missie om de herinnering aan Holocuastslachtoffers levende te houden. Momenteel onderzoekt het Openbaar Ministerie of Bol.com de wet heeft overschreden door het boek te verkopen. 

Richtlijn verkoop haatliteratuur 

Die wet leek voor het bedrijf vrijwel de enige richtlijn om haatzaaiende literatuur al dan niet aan te bieden. “We vinden het niet aan ons om te bepalen wat goed en fout is en om te selecteren binnen ons assortiment”, was tot nu toe steevast de reactie van Bol.com. 

Deze redenering is op zichzelf zorgwekkend. Door het strafrecht als enige leidraad te nemen, wordt in wezen alle kritische reflectie vanuit de samenleving overboord gegooid. Van censuur is overigens niet direct sprake als een bepaalde titel niet wordt aangeboden, zoals het geval in menig boekwinkel. Uitgerekend grote bedrijven die artikelen verkopen met winstoogmerk zouden aan hogere standaarden gehouden moeten worden. 

CIDI, de onafhankelijke antisemitismewaakhond van Nederland, heeft Bol.com meermaals aangeboden mee te denken met de beoordeling van antisemitische literatuur. Tot nu toe heeft het bedrijf dit afgeslagen. Naar aanleiding van bovenstaande bericht heeft CIDI weer contact opgenomen, daarbij de hoop uitsprekend dat twijfel over het al dan niet verspreiden van haatliteratuur via de winkel voortaan weggenomen kan worden. 


*************************
ENGLISH:

Webshop Bol.com decides to get some hate speech from the shelves. The AD reported this yesterday. Although the decision is late, CIDI is happy with the news. CIDI has been addressing the problem of hate speech on Bol.com for a long time and has once again provided assistance to the company to review objectionable literature.

Source: CIDI

According to a spokesperson, the webshop can now “exceptionally” decide to no longer offer certain literature for sale.

In fact, Bol.com has done this before: exactly a year ago, the company announced that it would delete some books for "conversion therapy". Conversion therapy is based on the idea that homosexuality is a disease or anomaly that can be cured.

The latest move responds to renewed fuss after it became apparent that fervent Nazi literature is available on Bol.com, such as the children's book Der Giftpilz (“The Poisonous Mushroom”). This even led to a call from the Auschwitz Museum in Poland, which rarely speaks on foreign affairs, but in this case saw a risk in its mission to keep the memory of Holocuast victims alive. The prosecution is currently investigating whether Bol.com has violated the law by selling the book.
Hate Literature Sales Directive

That law seemed to be the only guideline for the company whether or not to offer hate speech. "We do not think it is up to us to determine what is right and wrong and to select within our range," has always been the reaction of Bol.com.

This reasoning in itself is worrying. By taking criminal law as the only guideline, essentially all critical reflection from society is thrown overboard. Censorship is not immediately the case if a certain title is not offered, as is the case in many bookstores. Especially large companies that sell articles for profit should be kept to higher standards.

CIDI, the independent anti-Semitism watchdog of the Netherlands, has offered Bol.com several times to contribute to the assessment of anti-Semitic literature. So far, the company has declined this. In response to the above message, CIDI has contacted again, expressing the hope that doubts about whether or not to spread hate literature through the store can now be removed.


google translate