07 juli 2020

2020-07-07: The Ongoing Jewish Reclamation of Jesus - Joodse houding ten opzichte van Jezus verandert

Foto: Issam Rimamwv Flash90

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Al bijna 2000 jaar lang hebben de Joden, als volk, Jezus standvastig afgewezen als hun Messias, vaak met een diepe afkeer. Maar sinds de Zesdaagse Oorlog in 1967, en het herstel van Jeruzalem, is de houding van Israël en het Joodse volk ten opzichte van Jezus drastisch veranderd.

Bron:
David Lazarus - IsraelToday.nl

Veel belangrijke Israëlische geleerden, regerings­leiders en media-persoonlijkheden, zowel seculiere als religieuze, spreken in het openbaar hun bewondering uit voor de Messias Yeshua (Jezus). Velen proberen het Joodse volk actief te overtuigen dat zij moeten stoppen met het afwijzen van Yeshua en met een andere, positieve instelling naar zijn Messiaanse aanspraken moeten kijken. Hier zijn slechts twee voorbeelden van invloedrijke Israëli’s die een grote impact hebben op de Joodse houding ten opzichte van Jezus.

Yochi Brandes, haar achtergrond Yochi Brandes werd in 1959 in Haifa geboren, als dochter van de beroemde Chassidische rabbijn Yitzchak Rabinovitz. Brandes' stamboom is bezaaid met eminente rabbijnen, en ze was zelf een topstudente in ultra­orthodoxe scholen. Ze behaalde een BA in Bijbelse Studies en een MA in Joodse Studies. Ze geeft al vele jaren les in de Bijbel en het Jodendom en heeft cursussen geschreven en geproduceerd over het Joodse gedachte­goed, die op scholen in heel Israël worden onderwezen. Haar romans zijn bestsellers in Israël en ze heeft de Platinum Book Publishers Association Prize gekregen voor zeven van haar op de Bijbel gebaseerde werken.

Yochi Brandes. YouTube screenshot

Yochi Brandes over Jezus ‘Ik houd van Yeshua [Jezus]. Mijn studie over de oorsprong van het christendom in de eerste eeuw heeft mij doen inzien dat Hij niet verantwoordelijk is voor de vervolgingen en het antisemitisme die de christenen in Zijn naam tegen de Joden hebben gepleegd. Yeshua leefde als Jood en stierf als Jood. Een goede Jood. Een trouwe Jood. Een rechtvaardige Jood Die Gods wetten volgde.

‘Toen ik opgroeide in de Joods-orthodoxe wereld, leerde ik dat Yeshua ‘Yeshu’ is, een afkorting voor 'Moge Zijn naam en herinnering worden uitgewist.’ Daarom vind ik het tegenwoordig belangrijk om Hem Yeshua te noemen [‘verlossing’ in het Hebreeuws]. Op deze manier geef ik uiting aan mijn liefde en bewondering voor deze grote Jood.’

Zie ons Engelstalige interview uit 2018 met Yochi Brandes, om meer te lezen over haar visie op Jezus (‘Ik moet mijn geloof en liefde voor Jezus als een Jood uitspreken’).

Amnon Rubinstein, zijn achtergrond Amnon Rubinstein werd in 1931 in Tel Aviv geboren en was van 1961 tot 1975 decaan van de rechten­faculteit van de universiteit van Tel Aviv. Hij is schrijver voor het grootste dagblad van Israël, Ha'aretz. Na de Yom Kippoer oorlog in 1973, kwam Rubinstein in de wereld van de Israëlische politiek terecht en richtte hij de centristische Shinui-partij op. Hij diende 35 jaar lang in de regering in verschillende functies, waaronder die van minister van Onderwijs.

In 2006 werd Rubinstein bekroond met de Israël Prijs. Tijdens de ceremonie zei de jury over Rubinstein: ‘Weinig mensen kunnen de bijdrage evenaren van prof. Amnon Rubinstein aan de Staat Israël, als een publiek figuur en een lid van de wetgevende en uitvoerende takken van de regering,.’

Amnon Rubinstein. (Foto: Miriam Alster/Flash90)

Rubinstein over Jezus ‘Yeshua zei: ‘Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet (…) af te schaffen’. De historische Yeshua heeft niet één ding van het Jodendom weggenomen; Hij heeft alleen Zijn visie op het koninkrijk der hemelen aan het Jodendom toegevoegd. Als Hij in onze tijd zou opstaan, zou Yeshua liever bidden in een kleine synagoge en niet in een van de prachtige kathedralen die in Zijn naam zijn gebouwd. Hij stierf voordat het christendom een kruistocht werd tegen Zijn eigen volk, Zijn moeder, Zijn broers en Zijn discipelen.

‘Maar de tijd is nu gekomen om vrede te sluiten met het christendom, zonder het anti-Joodse verleden te vergeten. Allereerst moeten we de geschriften van het christendom overnemen in onze nationale school­systemen. Een interessant voorbeeld van hoe dit kan worden gedaan, is het Yigal Alon Centrum (aan het Meer van Galilea) waar men een gezamenlijk pre-militair trainingsprogramma voor christelijke en Joodse rekruten van het leger uitvoert. We moeten ook de lokale Arabische christenen in Israël erkennen als een vervolg op de historische Jezus, hun gebeds­plaatsen beschermen, een christelijke legerpredikant voor hun soldaten aanstellen en toestaan dat hun diensten op zondag via de ether worden uitgezonden.

‘Dit zijn enkele van de manieren waarop de ware multiculturele aard van Israël kan worden uitgevoerd – maar het moet beginnen met het sluiten van vrede met Yeshua de Jood.’


*************************
ENGLISH:

Foto: Issam Rimamwv Flash90

For nearly 2,000 years, as a people, the Jews have unwaveringly rejected Jesus as their Messiah, often with deep loathing. But since the Six-Day War in 1967, and the restoration of Jerusalem, Israel and the Jewish people’s attitudes toward Jesus are changing dramatically.

By: David Lazarus - IsraelToday.n

Many top Israeli scholars, government leaders and media personalities, both secular and religious, express publicly their admiration for the Messiah Yeshua (Jesus). Many are actively trying to make the case to the Jewish people that they should stop rejecting Yeshua and take another, positive look at his Messianic claims.

Here are just two examples of influential Israelis who are having a major impact on Jewish attitudes toward Jesus. 

Yochi Brandes: Background

Yochi Brandes was born in Haifa in 1959, the daughter of the famous Hassidic Rabbi Yitzhak Rabinovitz. Brandes’ family tree is littered with eminent rabbis, and she herself was a star student in ultra-Orthodox schools, obtaining a BA in Biblical Studies and an MA in Judaic Studies. She has been teaching Bible and Judaism for many years and has written and produced courses on Jewish thought that are taught in schools throughout Israel. Her novels are bestsellers in Israel, and she has been awarded the Book Publishers Association Platinum Book Prize for seven of her Bible-based works.

Yochi Brandes. YouTube screenshot

Brandes on Jesus

“I love Yeshua [Jesus]. My study on the 1st century origins of Christianity led me to understand that he is not responsible for the persecutions and anti-Semitism Christians committed in his name against the Jews. Yeshua lived as a Jew and died a Jew. A good Jew. A faithful Jew. A righteous Jew who followed God’s laws.

“Growing up in the Orthodox Jewish world, I was taught that Yeshua is ‘Yeshu,’ an acronym for ‘May his name and memory be blotted out.’ Therefore, I make it a point today to call him Yeshua [“salvation” in Hebrew]. In this way I express my love and adoration for this great Jew.”

To read more of Yochi Brandes’ views on Jesus, see our 2018 interview with her, entitled “I must express my faith and love for Jesus as a Jew”. Amnon Rubinstein: Background

Amnon Rubinstein was born in Tel Aviv in 1931 and served as Dean of the Law Faculty of Tel Aviv University from 1961-75. He is a writer for Israel’s largest daily newspaper, Ha’aretz. After the Yom Kippur War in 1973, Rubinstein entered the world of Israeli politics and founded the centristShinui party. He served for 35 years in the government in a variety of capacities, including Minister of Education.

In 2006, Rubinstein was awarded the Israel Prize. At the ceremony, the panel of judges said of Rubinstein, “Few can equal Prof. Amnon Rubinstein’s contribution to the State of Israel, as a public figure and a member of the legislative and executive branches of government.”

Amnon Rubinstein. Flash90

Rubenstein on Jesus

“Yeshua said, ‘Do not think that I have come to abolish the law.’ The historical Yeshua did not take one thing away from Judaism; he only added to Judaism his vision concerning the Kingdom of Heaven. If he would be resurrected in our days, Yeshua would prefer to pray in a small synagogue and not in one of the magnificent cathedrals built in his name. He died before Christianity became a crusade against his own people, his mother, his brothers, and his disciples.

“But the time has now come to make our peace with Christianity, without forgetting its anti-Jewish past. First of all, we must adopt the writings of Christianity into our national school systems. An interesting example of how this can be done is the Yigal Alon Center [on the Sea of Galilee] where they run a joint pre-military training program for Christian and Jewish army recruits. We also need to recognize the local Arab Christians in Israel as a continuation of the historical Jesus, protect their places of worship, appoint a Christian chaplain for their soldiers and allow their services to be broadcast over the airwaves on Sundays.

“These are some of the ways the true multi-cultural nature of Israel can be implemented—but it must begin by making our peace with Yeshua the Jew.”