30 juli 2020

2020-07-30: 1300 jaar oude kerk ontdekt in het dorp Kfar Kama - A 1,300-year-old church discovered in the village of Kfar Kama

Luchtfoto van de plek waar de kerk is ontdekt met op de achtergrond de berg Tabor. Foto Alex Wiegmann, Israel Antiquities Authority

Nederlands -English

NEDERLANDS:

1300 jaar oude kerk, behorend bij een klooster, ontdekt in het dorp Kfar Kama, vlakbij de berg Tabor

Door  Joop Soesan 

Een 1300 jaar oude kerk, met sierlijke mozaïekvloeren, werd onlangs ontdekt tijdens een opgraving in het Circassian-dorp Kfar Kama, nabij Kfar Tabor vlakbij de berg Tabor, die werd uitgevoerd door de Israel Antiquities Authority, in samenwerking met het Kinneret Academic College, en met hulp van lokale vrijwilligers. De katholieke aartsbisschop Dr. Youssef Matta, hoofd van de Grieks-katholieke kerk in Israël, bezocht de site persoonlijk en werd geïnspireerd door de oude overblijfselen.

Dr. Youssef Matta, hoofd van de Grieks-katholieke kerk in Israël op de site. Foto Anya Kleiner, Israel Antiquities Authority 


De opgraving, onder leiding van archeoloog Nurit Feig namens de Israel Antiquities Authority, en in samenwerking met Prof. Moti Aviam van het Kinneret Academic College, vond plaats voorafgaand aan de bouw van een speeltuin, geïnitieerd door de Kfar Kama Local Council en het Joods Nationaal Fonds.

Volgens Feig heeft de kerk een grote binnenplaats van 12 × 36 m, een narthex-foyer en een centrale hal. Bijzonder aan deze kerk is het bestaan van drie apsissen (gebedsnissen), terwijl de meeste kerken werden gekenmerkt door een enkele apsis. 

Mozaïek vloer in de kerk. Foto Alex Wiegmann, Israel Antiquities Authority


Het schip en de zijbeuken waren geplaveid met mozaïeken die gedeeltelijk de eeuwen hebben overleefd. Hun kleurrijke decoratie, met geometrische patronen en blauwe, zwarte en rode bloemenpatronen, is opvallend te noemen. Een bijzondere ontdekking was het kleine reliekschrijn, een stenen kist die werd gebruikt om heilige relikwieën in te bewaren.

Naast de kerk werd een extra reeks kamers gedeeltelijk blootgelegd. Volgens een grond-doordringende radarinspectie die Dr. Shani Libbi daar uitvoerde zijn er meer extra kamers op de site die nog moeten worden opgegraven. Volgens de onderzoekers “is het heel goed mogelijk dat dit grote complex een klooster was.”

Mozaïek vloer. Foto Alex Wiegmann, Israel Antiquities Authority


In de vroege jaren zestig werd een kleinere kerk met twee kapellen opgegraven in hetzelfde dorp Kfar Kama, die werd gedateerd uit de eerste helft van de zesde eeuw. Volgens Prof. Moti Aviam “was dit waarschijnlijk de dorpskerk, terwijl de nu ontdekte kerk waarschijnlijk deel uitmaakte van een klooster aan de rand van het dorp.”

De nieuwe ontdekking duidt op het schijnbare belang van het christelijke dorp dat zich in de Byzantijnse periode dichtbij de berg Tabor vestigde, een plaats van primair religieuze betekenis voor het christendom, geïdentificeerd als de plaats van de transfiguratie. In 1876, toen de Circassian Shapsug-stam zich voor het eerst in Kfar Kama vestigde, gebruikten ze de stenen van het oude dorp om hun huizen te bouwen.

Overzicht van de omtrek van de kerk. Screenshot


De ontdekking van de kerk in Kfar Kama zal bijdragen aan het uitgebreide onderzoeksproject over de christelijke nederzetting in Galilea dat wordt uitgevoerd door prof. Moti Aviam en dr. Jacob Ashkenazi van het Kinneret Institute of Galilean Archaeology in het Kinneret Academic College.


*************************
ENGLISH:

1300-year-old church, belonging to a monastery, discovered in the village of Kfar Kama, near Mount Tabor

By Joop Soesan

A 1,300-year-old church, with ornate mosaic floors, was recently discovered during an excavation in the Circassian village of Kfar Kama, near Kfar Tabor near Mount Tabor, conducted by the Israel Antiquities Authority, in conjunction with Kinneret Academic College, and with the help of local volunteers. The Catholic Archbishop Dr. Youssef Matta, head of the Greek Catholic Church in Israel, personally visited the site and was inspired by the ancient remains.

Dr. Youssef Matta, head of the Greek Catholic Church in Israel on the site. Photo Anya Kleiner, Israel Antiquities Authority

The excavation, led by archaeologist Nurit Feig on behalf of the Israel Antiquities Authority, and in collaboration with Prof. dr. Moti Aviam of the Kinneret Academic College, took place prior to the construction of a playground, initiated by the Kfar Kama Local Council and the Jewish National Fund.

According to Feig, the church has a large 12 × 36 m courtyard, a narthex foyer and a central hall. Special about this church is the existence of three apses (prayer niches), while most churches were characterized by a single apse.

Mosaic floor in the church. Photo Alex Wiegmann, Israel Antiquities Authority

The nave and side aisles were paved with mosaics that survived in part over the centuries. Their colorful decoration, with geometric patterns and blue, black and red floral patterns, is striking. A special discovery was the small reliquary, a stone chest that was used to hold sacred relics.

Next to the church, an additional set of rooms was partially uncovered. According to a ground-penetrating radar inspection that Dr. Shani Libbi performed there there are more additional rooms on the site that have yet to be excavated. According to the researchers, "it is quite possible that this large complex was a monastery."

Mosaic floor. Photo Alex Wiegmann, Israel Antiquities Authority

In the early 1960s, a smaller two chapel church was excavated in the same village of Kfar Kama, which was dated to the first half of the sixth century. According to Prof. Moti Aviam "this was probably the village church, while the now discovered church was probably part of a monastery on the outskirts of the village."

The new discovery points to the apparent importance of the Christian village that settled near Mount Tabor in the Byzantine period, a place of primary religious significance to Christianity, identified as the site of the transfiguration. In 1876, when the Circassian Shapsug tribe first settled in Kfar Kama, they used the stones of the old village to build their houses.

Outline of the outline of the church. Screenshot

The discovery of the church in Kfar Kama will contribute to the comprehensive research project on the Christian settlement in Galilee conducted by Prof. Moti Aviam and Dr. Jacob Ashkenazi of the Kinneret Institute of Galilean Archeology at Kinneret Academic College.


google translate