14 augustus 2020

2020-08-14: Verenigde Arabische Emiraten helpen Joodse familie elkaar na 15 jaar weer te zien (video) - United Arab Emirates help Jewish family to see each other again after 15 years (video)

Ontmoeting van de Joodse familie. Foto Twitter

In wat wordt gezien als opnieuw een teken van de Verenigde Arabische Emiraten om zichzelf te positioneren als een regionaal centrum van religieuze tolerantie, organiseerde de regering van het land vorige week de hereniging van een Joods Jemenitisch gezin dat al vijftien jaar van elkaar was gescheiden.

Door Joop Soesan

Volgens een bericht van het Emirates News Agency, dat eigendom is van de staat, hebben de autoriteiten van de VAE “de reis van familieleden van Jemen naar de VAE gefaciliteerd” en er ook voor gezorgd dat andere familieleden die in Londen woonden zich bij hen konden voegen. Onder de familieleden waren meerdere jonge kinderen en tenminste één oudere vrouw die in een rolstoel zat.

Het bericht maakte jammer genoeg niet duidelijk waarom het gezin was gescheiden of welke rol Abu Dhabi precies speelde bij de hereniging.

Het persbureau plaatste ook een video waarin de familieleden, van wie sommigen zwartfluwelen keppeltjes en lange peijes (zijkrullen) droegen, elkaar bloemen en andere geschenken gaven en elkaar omhelsden op de luchthaven van Abu Dhabi.

`

De vader van het gezin zei na een ontmoeting met zijn kinderen :””Ik voel me alsof ik vandaag herboren ben. Ik ben zo blij dat ik al mijn kinderen en kleinkinderen heb ontmoet. Ik ben ook dolgelukkig in de VAE te zijn, het land van tolerantie, samenleven en goedheid.”

‘We hadden nooit gedacht dat we ons na al die lange, grimmige jaren weer zouden herenigen’, voegt een man van middelbare leeftijd toe, sprekend in het Arabisch. ‘We woonden alleen in Londen in ballingschap zonder familie en broers en zussen. Ik was verdwaald.”

In het bericht van het persbureau werden extra familieleden geciteerd die de VAE bedankten voor hun inspanningen en het land begroetten als een baken van tolerantie en coëxistentie.

De minister van Buitenlandse Zaken van de VAE, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, tweette zaterdagavond een link naar het rapport en voegde de woorden in het Arabisch toe: “Het thuisland van coëxistentie.”

Het is onduidelijk hoeveel Joden er nog in Jemen leven. In 2017 zei de minister van Informatie van het land dat zijn regering niet op de hoogte is van het lot van de enkele tientallen overgebleven Joden, van wie de meesten wonen in de door de Houthi rebellengroep gecontroleerde hoofdstad Sana’a.

De Houthi’s, die bondgenoten zijn van Iran, beschouwen de kleine overgebleven Joodse bevolking als een vijand en zijn verwikkeld in een campagne van etnische zuivering tegen joden in Jemen.

In maart 2016 werden 19 leden van de Jemenitische Joodse gemeenschap naar Israël gebracht in een geheime operatie waarbij kennelijk Houthi-functionarissen waren omgekocht.

“De Joodse inwoners van de VAE zijn getuige geweest van de aanhoudende en moedige praktijk van tolerantie en broederschap, gevolgd door de heersers van de VAE gedurende vele jaren”, zei de Joodse Raad van de Emiraten in een zondag uitgegeven verklaring. De pogingen om de Jemenitische familie te herenigen zijn “een nieuw voorbeeld hiervan”, luidde het.

“Het geluk van dit gezin kunnen we allemaal begrijpen en delen”, zei Ross Kriel, de voorzitter van de raad. “We zijn verheugd dat de liefdadigheidsinspanningen van de VAE, die zijn gebaseerd op een concept van universele menselijke waardigheid, succes hebben gehad en bekend worden bij een breder wereldwijd publiek.”


***********************
ENGLISH:

Meeting of the Jewish family. Photo Twitter

In what is seen as yet another sign for the United Arab Emirates to position itself as a regional center of religious tolerance, the country's government last week organized the reunification of a Jewish Yemeni family that had been separated for 15 years.

By Joop Soesan

According to a report from the state-owned Emirates News Agency, the UAE authorities “facilitated the travel of relatives from Yemen to the UAE” and also made sure that other relatives living in London could join them. add. Relatives included several young children and at least one elderly woman in a wheelchair.

Unfortunately, the message did not clarify why the family was separated or exactly what role Abu Dhabi played in the reunification.

The news agency also posted a video in which the family members, some of whom wore black velvet kippahs and long peijes (side curls), gave each other flowers and other gifts and hugged each other at Abu Dhabi airport.


The father of the family said after meeting his children, "" I feel like I have been reborn today. I am so happy to have met all my children and grandchildren. I am also over the moon to be in the UAE, the land of tolerance, coexistence and goodness. ”

"We never thought we would reunite after all those long, grim years," adds a middle-aged man, speaking in Arabic. "We lived alone in exile in London with no family and siblings. I was lost. ”

The news agency's report cited additional family members thanking the UAE for their efforts and hailing the country as a beacon of tolerance and coexistence.

UAE Foreign Minister Abdullah bin Zayed Al Nahyan tweeted a link to the report on Saturday night, adding the words in Arabic: "The homeland of coexistence."


It is unclear how many Jews are still living in Yemen. In 2017, the country's information minister said his government is not aware of the fate of the few dozen remaining Jews, most of whom live in the Houthi rebel group-controlled capital, Sana'a.

The Houthis, allies of Iran, regard the small remaining Jewish population as an enemy and are engaged in a campaign of ethnic cleansing against Jews in Yemen.

In March 2016, 19 members of the Yemeni Jewish community were taken to Israel in a covert operation that apparently bribed Houthi officials.

"The Jewish residents of the UAE have witnessed the continued and courageous practice of tolerance and fraternity followed by the rulers of the UAE for many years," the Emirates Jewish Council said in a statement released Sunday. The attempts to reunite the Yemeni family are "another example of this," it said.

“We can all understand and share the happiness of this family,” said Ross Kriel, the chairman of the board. "We are delighted that the UAE's charitable efforts, which are based on a concept of universal human dignity, have been successful and become known to a wider global audience."

google translate