08 september 2020

2020-09-08: Judea-dadels gekweekt uit pitten van 2000 jaar oud - Judea dates grown from 2000 year old seeds

Deze dadels van een voorheen uitgestorven Judeaans dadelras zijn van groot wetenschappelijk, landbouwkundig en culinair belang. (Foto: Dan Bality/New York Times)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het Arava Institute for Environmental Studies heeft de eerste dadels geplukt van palmbomen gekweekt uit circa 2000 jaar oude zaden. De dadelpitten werden gevonden in de vesting van Herodus bij Masada en in een grot bij Jericho, en dateren van tussen 155 vóór en 300 na de gewone jaartelling.

Het landbouwkundig onderzoekscentrum van kibboets Ketura in de Negev-woestijn haalde al in 2005 het nieuws, toen zij de eerste palmboom wisten te kweken uit de pitten van dadels gegeten in de Tweede Tempelperiode. Het gaat om een voorheen uitgestorven dadelsoort, de Judea-dadel. De pitten werden gevonden bij Masada, waar 960 Joodse opstandelingen in het jaar 74 van onze jaartelling massazelfmoord pleegden na een lange belegering door Romeinen. Helaas bleek de palmboom mannelijk te zijn, waardoor er geen vruchten aan groeien. Onderzoekers dr. Sarah Sallon en dr. Elaine Solowey noemden hun eerste boom Methuselah, naar de oudste figuur in de Bijbel.

Zij lieten zich niet uit het veld slaan, en hebben sindsdien een aantal meer dadelpalmen gekweekt uit oeroude pitten uit archeologische opgravingen, waaronder enkele vrouwelijke. Één daarvan wisten zij tot nu toe te bevruchten, een boom die de onderzoeksters Hannah noemden. Hannah werd gekweekt uit een pit die aangetroffen werd in een grafgrot nabij Jericho, uit circa de vierde eeuw na de gewone jaartelling. Voorzichtig bestoven zij de bloemen van Hannah met stuifmeel van Methuselah. Van de dadels die geproefd werden, bewaarde men de pitten voor nader onderzoek. Dadels werden individueel verpakt en verkoeld verzonden naar verschillende andere laboratoria.
Dadels: symbolisch en economisch belangrijk

De Judea-dadels hebben grotere pitten dan moderne varianten, en hebben een honingachtige smaak. Genetisch lijken zij op dadelsoorten uit Irak, die vermoedelijk mee werden genomen naar Israel na de Babylonische ballingschap. Dadels spelen zowel in de Joodse als Arabische cultuur een grote rol: de takken worden ritueel gebruikt in het Jodendom, de Bijbel beschrijft Israel als gezegend met tarwe, gerst, druiven, vijgen, olijven, granaatappels en dadels, en in de Islam wordt het na het vasten tijdens de Ramadan aangebeten met dadels. De Judea-dadel gold in de oudheid als symbool van het land Israel zelf, stond op munten uit het Israëlitische koninkrijk en gold als belangrijk exportproduct: Herodotus en Plinius de Oudere schreven er allebei lovend over. Door de dadelteelt werd Jericho een belangrijke handelsstad: de plaatselijke dadels waren blijkbaar lekker, goed houdbaar, en daardoor beter geschikt voor export dan die uit Egypte. Nadat de eerste Joodse opstand tegen de Romeinen werd neergeslagen, liet keizer Vespasianus munten slaan met een huilende vrouw onder een palmboom om zijn overwinning over de Joden te vieren.

De dadelsoort werd intensief gekweekt in de oudheid, maar in de vroege middeleeuwen ging de soort verloren. Klimaatverandering en schade (ook aan irrigatiesystemen) door oorlogen rondom de val van het Romeinse rijk en de kruistochten betekenden het einde van de teelt van deze ondersoort, en al gauw wist niemand meer hoe deze dadels eruit zagen of proefden, meer dan duizend jaar, tot enige dagen geleden.

“Gelukkig smaken ze goed. Ik weet niet wat we hadden moeten doen als ze vies waren,” volgens dr. Solowey. Zij overweegt al hardop om de vruchten te verkopen als “de dadels die Jezus at”.

Bronzen halve sjekel-munt met dadelpalm
uit Tweede Tempelperiode, circa 70 na gewone jaartelling (Israel Museum)


Een moderne Israelische munt van 10 sjekel, zoals veel moderne Israelische munten geïnspireerd op de oudheid (Numismatic)


Door CIDI******************************
ENGLISH:

These dates from a previously extinct Judean date race are of great scientific, agricultural and culinary importance. (Photo: Dan Bality / New York Times)

The Arava Institute for Environmental Studies has harvested the first dates from palm trees grown from approximately 2000 year old seeds. The date seeds were found in Herod's fortress at Masada and in a cave at Jericho, and date from between 155 BC and 300 AD.

Kibbutz Ketura's agricultural research center in the Negev desert made headlines as far back as 2005 when they managed to grow the first palm tree from the seeds of dates eaten in the Second Temple period. This is a previously extinct date variety, the Judea date. The pips were found at Masada, where 960 Jewish rebels committed mass suicide in AD 74 after a long siege by Romans. Unfortunately, the palm tree turned out to be male, so that no fruits grow on it. Researchers Dr. Sarah Sallon and Dr. Elaine Solowey named their first tree Methuselah, after the oldest figure in the Bible.

They were not discouraged and have since grown a number of more date palms from ancient seeds from archaeological excavations, including some female ones. Until now, they managed to fertilize one of these, a tree that the researchers called Hannah. Hannah was grown from a seed found in a burial cave near Jericho, from about the fourth century AD. Gently they dusted Hannah's flowers with Methuselah pollen. The seeds of the dates that were tasted were kept for further investigation. Dates were individually wrapped and shipped refrigerated to various other laboratories.
Dates: symbolically and economically important

Judea dates have larger kernels than modern varieties and have a honey-like taste. Genetically, they resemble dates from Iraq, presumably brought to Israel after the Babylonian exile. Dates play a major role in both Jewish and Arab culture: the branches are used ritually in Judaism, the Bible describes Israel as blessed with wheat, barley, grapes, figs, olives, pomegranates and dates, and in Islam it is called after the fast during Ramadan bitten with dates. In ancient times, the Judea date was a symbol of the land of Israel itself, was featured on coins from the Israelite kingdom, and was considered an important export product: Herodotus and Pliny the Elder both praised it. The date cultivation made Jericho an important trading city: the local dates were apparently tasty, have a good shelf life, and therefore better suited for export than those from Egypt. After the first Jewish revolt against the Romans was crushed, Emperor Vespasian had coins minted with a weeping woman under a palm tree to celebrate his victory over the Jews.

The date variety was cultivated intensively in ancient times, but the variety was lost in the early Middle Ages. Climate change and damage (including irrigation systems) from wars surrounding the fall of the Roman Empire and the Crusades spelled the end of the cultivation of this subspecies, and soon no one knew what these dates looked or tasted like or tasted for over a thousand years until a few days ago.

“Fortunately they taste good. I don't know what we should have done if they were dirty, ”said Dr. Solowey. She is already thinking aloud to sell the fruits as “the dates that Jesus ate”.
Bronze half shekel coin with date palm from the Second Temple period, circa 70 AD (Israel Museum)
A modern Israeli 10 shekel coin, like many modern Israeli coins inspired by ancient times (Numismatic)


By CIDI

google translate