25 september 2020

2020-09-25: Honduras is van plan de ambassade tegen het einde van het jaar naar Jeruzalem te verhuizen - Honduras to relocate embassy to Jerusalem by year’s end

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de president van Honduras Juan Orlando Hernández bij de opening van een Hondurees handelskantoor in Jeruzalem op 1 september 2019. Foto door Marc Israel Sellem / POOL.

Nederlands -English

NEDERLANDS:

 (21 september 2020 / JNS) Israël en Honduras openen voor het einde van dit jaar ambassades in elkaars hoofdsteden, volgens een verklaring die zondag is vrijgegeven door het kantoor van de Israëlische premier.

De gezamenlijke aankondiging kwam na een gesprek eerder op de dag tussen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Hondurese president Juan Orlando Hernández, aldus de verklaring. Tijdens hun toespraak bevestigden de twee leiders de nauwe banden tussen Jeruzalem en Tegucigalpa, en Hernández feliciteerde Netanyahu ook met de historische overeenkomsten met de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein, bekend als de Abraham-akkoorden.

De Hondurese leider deelde ook zijn beste wensen voor Rosh Hashanah, het Joodse Nieuwjaar.

“Vandaag, met hun vlaggen boven elkaars hoofdsteden, willen Israël en Honduras de intentie aankondigen om het actieplan voor het einde van dit jaar af te ronden met de wederzijdse opening en inhuldiging van hun ambassades in de nationale hoofdsteden, Tegucigalpa en Jeruzalem, ” luidde de verklaring.

Na een trilaterale ontmoeting in Brazilië in 2019 tussen Netanyahu, Hernández en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, kwamen de drie landen overeen hun politieke banden te versterken en de samenwerking op het gebied van ontwikkeling in Honduras te coördineren. Ook om "een actieplan na te streven, dat in hield dat zij vergaderingen in hun drie respectievelijke hoofdsteden zouden houden, om het proces, om ambassades te openen in zowel Tegucigalpa als Jeruzalem, te bevorderen. "

In maart 2019 erkende Honduras Jeruzalem als de hoofdstad van Israël en een maand later opende het zijn handelskantoor in die stad. Israël beantwoordde deze actie op 20 augustus 2020 door zijn handels- en samenwerkingskantoor in Tegucigalpa te openen.

In zijn gesprek met de Hondurese leider, sprak Netanyahu zijn waardering uit voor de "authentieke vriendschap en standvastige steun" die Israël heeft ontvangen van Honduras, en herhaalde hij de toewijding van Israël om dit partnerschap te versterken door middel van ontwikkeling, samenwerking, toerisme, investeringen, technologie, landbouw, onderwijs en handel.

Vertegenwoordigers van de VAE en Bahrein ontmoetten Netanyahu op 15 september in het Witte Huis om de Abraham-akkoorden te ondertekenen, waarmee het aantal Arabische naties dat vredesverdragen met de Joodse staat heeft gesloten op vier komt, na Egypte en Jordanië.

 

******************************

ENGLISH:

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and President of Honduras Juan Orlando Hernández at the opening of a Honduran Trade Office in Jerusalem on Sept. 1, 2019. Photo by Marc Israel Sellem/POOL.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu hails the “authentic friendship and steadfast support” that Jerusalem has received from Tegucigalpa.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and President of Honduras Juan Orlando Hernández at the opening of a Honduran Trade Office in Jerusalem on Sept. 1, 2019. Photo by Marc Israel Sellem/POOL.
 

(September 21, 2020 / JNS) Israel and Honduras will open embassies in each other’s capital cities before the end of this year, according to a statement released on Sunday by the Israeli Prime Minister’s Office.

The joint announcement came following a conversation earlier in the day between Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Honduran President Juan Orlando Hernández, said the statement. During their talk, the two leaders reaffirmed the close ties between Jerusalem and Tegucigalpa, and Hernández also congratulated Netanyahu on the historic agreements with the United Arab Emirates and Bahrain, known as the Abraham Accords.

The Honduran leader also extended his best wishes for Rosh Hashanah, the Jewish New Year.

“Today, with their flags flying over each other’s capital cities, Israel and Honduras wish to announce the intention to complete the plan of action, before the end of this year, with the reciprocal opening and inauguration of their embassies in the national capitals, Tegucigalpa and Jerusalem,” said the statement.

Following a trilateral meeting in Brazil in 2019 between Netanyahu, Hernández and U.S. Secretary of State Mike Pompeo, the three countries agreed to strengthen their political ties and to coordinate cooperation on development in Honduras, and also to “pursue a plan of action, which includes meetings in their three respective capitals, to advance the process of the decision to open embassies in both Tegucigalpa and Jerusalem.”

In March 2019, Honduras recognized Jerusalem as the capital of Israel and a month later opened its commercial office in the city. Israel reciprocated on Aug. 20, 2020, opening its trade and cooperation office in Tegucigalpa.

In his conversation with the Honduran leader, Netanyahu expressed his appreciation for the “authentic friendship and steadfast support” that Israel has received from Honduras, and reiterated Israel’s commitment to strengthening this partnership through development, cooperation, tourism, investment, technology, agriculture, education and trade.

Representatives of the UAE and Bahrain met with Netanyahu at the White House on Sept. 15 to sign the Abraham Accords, bringing the number of Arab nations to have concluded peace treaties with the Jewish state to four, after Egypt and Jordan.