01 oktober 2020

2020-10-01: ‘Allocetra’, nieuw medicijn tegen het coronavirus lijkt te werken - "Allocetra", new drug against the coronavirus appears to be working

Ter illustratie. Screenshot YouTube

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Vijf patiënten zijn onlangs gezond en coronavirusvrij uit het Hadassah Medical Center ontslagen, nadat ze hadden deelgenomen aan de eerste klinische proef van een innovatieve behandeling die door het ziekenhuis was ontwikkeld. Deze patiënten verkeerden eerder in een kritieke toestand vanwege het coronavirus.

Door Joop Soesan

Allocetra, het medicijn dat wordt gebruikt in de klinische proef, is ontwikkeld in samenwerking met de Enlivex Company uit Nes Ziona op basis van onderzoek uitgevoerd door professor Dror Mevorach, directeur van de afdelingen interne geneeskunde en coronavirus in Hadassah. Eerder was het al met succes getest op tien andere viruspatiënten.

“Allocetra is bedoeld om een breed scala aan gevallen te behandelen waarin er een overreactie van het immuunsysteem is, wat leidt tot een toename van de afscheiding van eiwitten door cellen van het immuunsysteem, cytokines genaamd, en een cytokinestorm veroorzaakt”, legt Mevorach uit. “De activiteit wordt uitgevoerd door cellen van een gezonde donor te behandelen en ze in het laboratorium zo te modelleren dat, wanneer ze in het lichaam van de patiënt worden geïnjecteerd, de ontsteking of storm van cytokines, die zeer schadelijk zijn voor patiënten, onder controle te houden.”

De klinische test werd uitgevoerd met toestemming van het zogenaamde Helsinki Comité van het Ministerie van Volksgezondheid door een team onder leiding van prof. Vernon Van Heerden, de directeur van de Algemene Intensive Care afdeling van Hadassah Medical Center.

“We zijn blij dat de patiënten, die in ernstige en kritieke toestand waren, herstelden na de Allocetra-behandeling”, zei een woordvoerder van Enlivex.“Ondanks de oorlog rond en naast intensieve voorbereidingen om het groeiende aantal ernstig zieke patiënten op te vangen, blijft Hadassah innoveren en de doorbraken leiden in de behandeling van deze coronapatiënten.”

“We zijn verheugd dat een medicijn ontwikkeld is in onderzoek binnen de muren van ons ziekenhuis, dat inderdaad het therapeutisch potentieel laat zien bij deze patiënten ”, aldus prof. Zeev Rotstein, directeur-generaal van Hadassah Medical Center.


***************************
ENGLISH:

As an example. Screenshot YouTube

Five patients were recently released from Hadassah Medical Center healthy and coronavirus-free after participating in the first clinical trial of an innovative treatment developed by the hospital. These patients were previously in a critical condition because of the coronavirus.

By: Joop Soesan

Allocetra, the drug used in the clinical trial, was developed in collaboration with the Enlivex Company of Nes Ziona based on research conducted by Professor Dror Mevorach, director of internal medicine and coronavirus departments in Hadassah. It had previously been successfully tested on ten other virus patients.

"Allocetra is intended to treat a wide variety of cases where there is an overreaction of the immune system, which leads to an increase in the secretion of proteins by cells of the immune system called cytokines and triggers a cytokine storm," explains Mevorach from. “The activity is performed by treating cells from a healthy donor and modeling them in the laboratory so that when injected into the patient's body, the inflammation or storm of cytokines, which are very harmful to patients, will be controlled. hold."

The clinical trial was performed with the permission of the so-called Helsinki Committee of the Ministry of Health by a team led by Prof. Vernon Van Heerden, the director of the General Intensive Care Unit of Hadassah Medical Center.

“We are pleased that the patients, who were in severe and critical condition, recovered after the Allocetra treatment,” said an Enlivex spokesperson.


"Despite the war surrounding and in addition to intensive preparations to accommodate the growing number of critically ill patients, Hadassah continues to innovate and lead breakthroughs in the treatment of these corona patients."

“We are delighted that a drug has been developed in research within the walls of our hospital that indeed shows its therapeutic potential in these patients,” said Prof. Zeev Rotstein, director general of Hadassah Medical Center.