01 december 2020

2020-12-01: Nieuw duurzaam Microsoft kantoor in Herzliya - New sustainable Microsoft office in Herzliya

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Honderden van de 2000 werknemers van Microsoft Israël zijn de afgelopen dagen begonnen met hun verhuizing naar het nieuwe 46.000 vierkante meter grote Herzliya-campus van het technologiebedrijf. Verkoop- en marketingmedewerkers zijn al verhuisd en spoedig zullen de medewerkers van het ontwikkelingscentrum van het bedrijf volgen. 

Door Joods.nl - Joop Soesan

Bronnen in de industrie schatten dat het 18 maanden duurde om kantoorgebouw te bouwen en ongeveer NIS 350 miljoen (€ 88 miljoen) kostte.

Microsoft opereert in Israël via twee divisies: Microsoft Israël onder leiding van algemeen directeur Ronit Atad en Microsoft Israël R&D onder leiding van CVP en algemeen directeur Michal Braverman-Blumenstyk, aldus het financiële dagblad Globes.

Microsoft Israel R&D werd opgericht in 1991 en was een van de allereerste ontwikkelingscentra van het bedrijf buiten de VS. Het R & D-centrum heeft zich de afgelopen jaren gericht op cybersecurity en kunstmatige intelligentie. De overgrote meerderheid van de werknemers van Microsoft Israël werkt in ontwikkeling en de helft van hen in cyberbeveiliging.

Microsoft Israël zegt dat de nieuwe campus een innovatiecentrum omvat om de technologieën van het bedrijf aan klanten en partners te demonstreren, een centrum voor het ontmoeten van klanten en geavanceerde laboratoria voor het ontwikkelingspersoneel van het innovatiecentrum.

Het innovatielaboratorium van Microsoft Israël heet The Garage en is ontworpen om creativiteit te stimuleren in informatiebeveiliging, augmented reality en kunstmatige intelligentie. Het biedt medewerkers gratis toegang tot geavanceerde technologische apparatuur om prototypes te maken van hun nieuwe ondernemingen en technologische creaties. Het innovatielab zal een demonstratiecentrum bevatten om de technologieën van het bedrijf aan bezoekers te demonstreren, waardoor Microsoft dichter bij het lokale ecosysteem, de gemeenschap van ontwikkelaars, lokale partners en klanten komt. M12, het Venture Fund van Microsoft – zal ook op de campus worden gevestigd.

De huiskamer in de Microsoftcampus. 

De werkplekken in de gebouwen zijn onderverdeeld in “buurten”, wat teamwork bevordert en de mogelijkheid creëert voor medewerkers om mensen van buiten hun groep te ontmoeten. Een overvloed aan natuurlijk licht, ergonomische meubels en natuurlijke vegetatie is geïntegreerd in de binnenruimtes.

Het gebouw heeft speelkamers, verpleegkamers, werkende balkons, een basketbal- en volleybalveld, een yogaruimte, een fitnessruimte van 1.000 vierkante meter, een muziekkamer en een hondenpark. Extra voorzieningen zijn onder meer postdiensten, was-service en een supermarkt. De Feed Your Mind-groep van Haim Cohen is verantwoordelijk voor de catering in de zes eetzones en de twee cafés, met maaltijdbezorging en afhaalservice.

Microsoft is de campus ontworpen met behulp van verschillende innovatieve groene technologieën, waaronder WaterGen, dat water genereert uit luchtvochtigheid, tweeëndertig test- en controlepunten van Wint-waterlekdetectietechnologie, een GreenWall-platform dat de groei van vegetatie bevordert.

Het gebouw is ontworpen met het oog op energie-efficiëntie, gebruikmakend van enVerid, een luchtfiltratie en energiebesparend patent. De 800 vierkante meter fotovoltaïsche cellen zullen het gebouw van stroom voorzien.

Yashar Architects ontwierp de nieuwe campus, Vered Gindi Architects en Ami Szmelcman waren verantwoordelijk voor het interieur van het gebouw en Tidhar Group was verantwoordelijk voor de constructie. Campuskunstwerken zijn van Israëlische kunstenaars, samengesteld door de Gordon-galerij met een installatie van ontwerper Ron Arad.


***************************
ENGLISH:

The new Microsoft campus in Herzlyia. Foto Microsoft

Hundreds of Microsoft Israel's 2,000 employees have begun their move to the tech company's new 46,000-square-foot Herzliya campus in recent days. Sales and marketing staff have already relocated, and staff at the company's development center will soon follow.

By Joods.nl - Joop Soesan

Industry sources estimate that office building took 18 months to construct and cost approximately NIS 350 million (€ 88 million).

Microsoft operates in Israel through two divisions: Microsoft Israel led by CEO Ronit Atad and Microsoft Israel R&D led by CVP and CEO Michal Braverman-Blumenstyk, according to financial daily Globes.

Founded in 1991, Microsoft Israel R&D was one of the company's very first development centers outside the US. The R&D center has focused on cybersecurity and artificial intelligence in recent years. The vast majority of Microsoft Israel employees work in development and half of them in cybersecurity.

Microsoft Israel says the new campus will include an innovation center to showcase the company's technologies to customers and partners, a customer meeting center, and advanced laboratories for the innovation center's development staff.

Microsoft Israel's innovation lab is called The Garage and is designed to stimulate creativity in information security, augmented reality and artificial intelligence. It provides employees with free access to advanced technology equipment to prototype their new ventures and technological creations. The innovation lab will include a demonstration center to showcase the company's technologies to visitors, bringing Microsoft closer to the local ecosystem, the community of developers, local partners and customers. M12, Microsoft's Venture Fund - will also be located on campus.

The living room in the Microsoft campus.

The workplaces in the buildings are divided into “neighborhoods”, which promotes teamwork and creates the opportunity for employees to meet people from outside their group. An abundance of natural light, ergonomic furniture and natural vegetation is integrated into the interior spaces.

The building has game rooms, nursing rooms, working balconies, a basketball and volleyball court, a yoga room, a 1,000-square-foot gym, music room, and dog park. Additional amenities include postal services, laundry service and a supermarket. Haim Cohen's Feed Your Mind group is responsible for catering in the six dining zones and the two cafes, with meal delivery and take-out service.

Microsoft designed the campus using several innovative green technologies, including WaterGen, which generates water from humidity, thirty-two test and control points of Wint water leak detection technology, a GreenWall platform that promotes vegetation growth.

The building was designed with energy efficiency in mind, using enVerid, an air filtration and energy-saving patent. The 800 square meters of photovoltaic cells will power the building.

Yashar Architects designed the new campus, Vered Gindi Architects and Ami Szmelcman were responsible for the interior of the building and Tidhar Group was responsible for the construction. Campus artworks are by Israeli artists, curated by the Gordon Gallery with an installation by designer Ron Arad.