15 december 2020

2020-12-15: Christenen, Joden komen samen voor een virtueel Chanoeka-gebedsevenement - Christians, Jews to Come Together for Virtual Hanukkah Prayer Event

Chanoeka Menorah

Nederlands - English

NEDERLANDS:

JERUZALEM, Israël - Joden en Christenen van over de hele wereld bereiden zich voor om samen te komen om te bidden, contact te maken met Israël en het wonder van Chanoeka te vieren door middel van een wereldwijde virtuele gebedstijd.

Door: CBN

Het “Wereldwijde Chanoeka-gebed voor Israël, bijeen om de wonderen te vieren” zal plaatsvinden van 10 tot 19 december met als doel bruggen te bouwen tussen Joden en Christenen. Het wordt georganiseerd door de Genesis 123 Foundation, die zich richt op het opbouwen van zinvolle relaties tussen Christenen en Joden.

Deelnemers van Afrika tot Zuid-Amerika tot China zullen virtueel samenkomen om te bidden, te aanbidden en om meer te weten te komen over de geschiedenis van Chanoeka en hoe het zich verhoudt tot het moderne Israël.

“We zijn verheugd Christenen van over de hele wereld samen te kunnen brengen om in vele talen voor Israël te bidden, maar met Israël als een gemeenschappelijke noemer die historisch Joden en Christenen samenbrengt en ongeacht de locatie of taal getuige zijn van de vervulling van profetie vandaag,” zei Jonathan Feldstein, voorzitter van de Genesis 123 Foundation.

Het meerdelige evenement wordt live gestreamd op de Genesis 123 Foundation Facebook- pagina en YouTube-kanaal . Deelnemers kunnen gebeden insturen die worden afgedrukt en tussen de stenen van de Westelijke Muur worden geplaatst.

Voor informatie over hoe u zich kunt aanmelden, gaat u naar www.Genesis123.co , registreert u zich op Facebook  of neemt u contact op met Gen123Fdn@gmail.com .

"Als gelovigen zijn we verheugd om belangrijke Joodse feestdagen zoals Chanoeka te vieren, die belangrijke waarheden verkondigen", zei Christine Darg, Genesis 123 bestuurslid en oprichter van het Jerusalem Channel. “Chanoeka, het Inwijdingsfeest, is profetisch significant omdat Jezus het zelf vierde zoals vermeld in Johannes hoofdstuk 10. Laten we bidden dat op dit Lichtfestival het licht van het Woord van God helderder zal schijnen vanuit Jeruzalem en dat het licht van de Waarheid de krachten van de duisternis zal overspoelen. "

 

 
********************************
ENGLISH:

Hanukkah Menorah

JERUSALEM, Israel – Jews and Christians from around the world are preparing to come together to pray, connect with Israel, and celebrate the miracle of Hanukkah through a global virtual prayer event.

BY: CBN

The “Global Chanukah Prayer for Israel, Celebrating the Miracles” will take place December 10-19 with the aim of building bridges between Jews and Christians. It is being organized by the Genesis 123 Foundation, which focuses on building meaningful relationships between Christians and Jews.

Participants from Africa to South America to China will gather together virtually to pray, worship, learn about the history of Hanukkah and how it relates to modern Israel.

“We are thrilled to be able to bring Christians from around the world together to pray for Israel in many languages, but with Israel as a common denominator that brings Jews and Christians together historically, witnessing the fulfillment of prophecy today, and regardless of location or language,” said Jonathan Feldstein, President of the Genesis 123 Foundation.

The multi-part event will be live-streamed on the Genesis 123 Foundation Facebook page and YouTube channel. Participants will be able to send in prayers which will be printed out and placed between the stones of the Western Wall.

For information on how to join, go to www.Genesis123.co, register on Facebook or contact Gen123Fdn@gmail.com.

“As believers, we are pleased to celebrate important Jewish holidays like Chanukah that proclaim important truths,” said Christine Darg, Genesis 123 board member and founder of the Jerusalem Channel said.  “Chanukah is prophetically significant, the Festival of Dedication because Jesus himself celebrated it as noted in John chapter 10.  Let us pray that on this Festival of Lights, the light of the Word of God will shine brighter from Jerusalem and that the light of Truth will flood the forces of darkness.”