02 februari 2021

2021-02-02: Terwijl tunnels door de berg worden aangelegd nadert de opening van de nieuwe ingang van Jeruzalem - Jerusalem's new entrance nears opening as mountain tunnels constructed.

Bij de ingang van Jeruzalem worden tunnels van bijna anderhalve kilometer in de bergen gegraven (foto met dank: SHAPIR PIZZAROTTI SPOORWEGEN)

Nederlands - English

NEDERLANDS

Het Ministerie van Transport heeft een aantal projecten in gang gezet om de doorgang van en naar Jeruzalem zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Door: Jerusalem Post - TAMAR BEERI   

Na de jarenlange inspanning om een nieuwe toegang tot Jeruzalem te openen is de nieuwste ontwikkeling dat de tunnels voor de nieuwe Route 16 zijn uitgegraven. Dit alles om de verkeersopstopping bij de hoofdingang te verminderen.  

In een project met de titel 'Har Nof', wat zowel 'Mountain View' betekent in het Engels als verwijzend naar de Israëlische nederzetting die ooit officieel dezelfde naam had, werden dubbele tunnels voor doorgang naar Jeruzalem voltooid, elk ongeveer anderhalve kilometer lang.

Route 16 is bedoeld om van het Motza Knooppunt van Route 1 rechtstreeks naar het centrum van de stad te gaan, dicht bij het Shaare Zedek Medical Center en de wijk Givat Mordechai.

De miljard sjekel kostende snelweg moet ergens in 2022 voltooid zijn. De enorme tunnels waren slechts een deel van een lange lijst van taken, waaronder het gieten van uitgangsbruggen, de voltooiing van het Revida Knooppunt inclusief een controlestructuur en de installatie van verkeerssystemen, allemaal nodig om het project te voltooien.

De snelweg wordt zes kilometer lang, met elk twee richtingen en twee rijstroken, evenals drie knooppunten: Revida, Motza en Bait. De beoogde snelheidslimiet wordt 110 km / u (kilometer per uur).

Minister van Transport Miri Regev legde uit dat de nieuwe snelweg  ook de mogelijkheid biedt voor meer sneltramlijnen en andere nieuwe openbaarvervoersopties van, naar en binnen Jeruzalem.

 Een illustratie van een stuk Route 16, een nieuwe toegangsweg naar Jeruzalem (foto met dank: RDV SYSTEMS / MINISTRY OF FINANCE)

 Het project was enorm, verergerd door het moeilijke terrein dat naar Jeruzalem leidde, waardoor in het project  meer dan 100.000 kubieke meter grondwerk uitgevoerd moest worden, het equivalent van 800 Olympische zwembaden.

Het project is een samenwerkingsproject tussen het Ministerie van Transport, The National Roads Company of Israel en Shapir Pizzarotti Railways, de laatste is een samenwerkingsverband tussen het Israelische Shapir Civil and Marine Engineering en de Italiaanse firma Impresa Pizzarotti & C SpA.

Shapir is in het verleden bekritiseerd vanwege de constructie  voorbij de "Groene Lijn". Zowel IT als Pizzarotti zijn familiebedrijven.

Het Italiaans-Israëlische partnerschap levert een grote groep arbeiders om de snelweg aan te leggen.

Maar Route 16 is niet het enige project dat momenteel wordt uitgevoerd om de in- en uitgang van Jeruzalem te vergemakkelijken. Het Sakharov-knooppunt, dat vanuit de stad naar het westen gaat, en de verbreding van Route 1 bij de ingang van de stad, zijn slechts enkele andere maatregelen die zijn genomen om de doorreis rond de Heilige Stad comfortabeler te maken.

Maandag werden de rijstroken van Sacharov Junction die Jeruzalem verlieten, geopend, waarbij verschillende verkeerslichten werden opgeheven en een vlottere doorgang in de regio mogelijk werd. De opritten waren al eerder geopend.

Dit project is georganiseerd door de gemeente Jeruzalem en het ministerie van Transport. Zij werken samen met de Moriah Jerusalem Development Corporation, die zelf is opgericht door de gemeente Jeruzalem om de infrastructuur van Jeruzalem te ontwikkelen.

Het hele project, dat miljoenen sjekels kost, beslaat ongeveer twee en een halve kilometer en er zijn plannen om een rijstrook voor het openbaar vervoer op te nemen, de rijstroken van Route 9 bij de ingang van de stad te verbreden, de geometrie van de straten te herstructureren en de rijstroken en routes te reguleren.

Het project zal, als alles volgens plan verloopt, ergens in 2021 worden afgerond.

"Voetgangers, privévoertuigen, bussen, lightrails en Israëlische spoorwegen, ze zullen allemaal optimaal samenkomen en integreren bij de ingang van de stad", zei Regev over het project.*********************************
ENGLISH:  

Tunnels spanning almost one-and-a-half kilometers are dug into mountains at Jerusalem's entrance. (photo credit: SHAPIR PIZZAROTTI RAILWAYS)                                                            

The Transportation Ministry has a number of projects intending on making the passage to and from Jerusalem as smooth as possible.

By: Jerusalem Post - TAMAR BEERI   

In the newest development of the years-long effort to open a new entrance to Jerusalem to alleviate congestion at its main one, the mountain tunnels for the new Route 16 have been dug out.

In a project titled "Har Nof," meaning both "Mountain View" in English and referring to the Israeli settlement that was once officially by the same name, double tunnels for passage into Jerusalem were completed, each approximately one-and-a-half kilometers long.

Route 16 is intended to progress from Route 1's Motza Interchange straight to the center of the city, close to Shaare Zedek Medical Center and the Givat Mordechai neighborhood.

The billion-shekel highway aims for completion sometime during 2022. The massive tunnels were just one portion of a long list of tasks – including the casting of exit bridges, the completion of the Revida Interchange including a control structure, and the installation of traffic management systems – all necessary in order to complete the project.

The highway will be six kilometers in length, with two directions and two lanes each, as well as three interchanges: Revida, Motza, and Bait. The intended speed limit will be 110 kph (kilometers per hour).

Transportation Minister Miri Regev explained that the new highway will also open the option for more light rail lines and other such new public transportation options to, from and within Jerusalem.

 An illustration of a stretch of Route 16, a new entrance road to Jerusalem (photo credit: RDV 

The project was a massive one, aggravated by the difficult terrain leading up to Jerusalem, forcing the project to do over 100,000 cubic meters of earthworks – the equivalent of 800 Olympic pools.

The project is a cooperative one between the Transportation Ministry, The National Roads Company of Israel and Shapir Pizzarotti Railways, the latter being a partnership between Israel's Shapir Civil and Marine Engineering and the Italian firm Impresa Pizzarotti & C SpA.

Shapir has been criticized in the past for its construction past the "Green Line". Both it and Pizzarotti are family-owned businesses.

The Italian-Israeli partnership is providing a large group of workers to construct the highway.

But Route 16 is not the only project currently in the works to ease the entrance and exit from Jerusalem. Sakharov Junction, proceeding west from the city, as well as the widening of Route 1 at the entrance of the city, are just a few other actions taken to make transit surrounding the Holy City more comfortable.

On Monday, Sakharov Junction's lanes exiting Jerusalem were opened, therein shutting several traffic lights and allowing for smoother transit in the region. The entering lanes had already previously  been opened.

This project, organized by the Jerusalem Municipality and the Transportation Ministry, is working with Moriah Jerusalem Development Corporation, which in itself was established by the Jerusalem Municipality to develop Jerusalem's infrastructure.

The entire project, worth millions of shekels, spans over approximately two-and-a-half kilometers and plans to include a public transportation lane, broadening Route 9's lanes at the entrance to the city, geometric restructuring of the streets, and the regulation of traffic lanes and routes.

The project, if all goes according to plan, will be completed sometime in 2021.

"Pedestrians, private vehicles, buses, light rails and Israel Railways – all will meet and integrate optimally at the entrance to the city," Regev said about the project.