02 april 2021

2021-04-02: Christelijke pelgrims naar Israël kunnen nu de Emmausroute lopen - Christian pilgrims to Israel can now walk the Emmaus route

Ter illustratie

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Christelijke pelgrims die Israël bezoeken kunnen de nieuwe 18 km lange Emmausroute lopen vanaf het Saxum Visitor Centre in Abu Ghosh en eindigend bij het klooster van Emmaus Nicopolis bij Latrun, halverwege Jeruzalem naar Tel Aviv.

Door Joods.nl - Joop Soesan

Volgens het Saxum Centre kunnen pelgrims de Emmaus Trail in zo’n 5 tot 6 uur lopen, waarbij ze onderweg kunnen genieten van adembenemende uitzichten met olijfbomen, amandelbomen en tapijten van wilde bloemen. Langs het pad zijn er verschillende graven uitgehouwen uit grote rotsblokken, met daarin stenen banken. Volgens de overlevering zou een lichaam op de bank worden gelegd totdat er alleen nog botten waren, en dan zouden de botten in een ossuarium worden gelegd.

Foto Saxum Visitor Centre

Volgens de christelijke traditie wandelden Jezus en zijn discipelen veel. Pelgrims die in de voetsporen van Jezus willen treden, hebben nu ook de mogelijkheid dat te doen op een nieuw pad dat de Emmaus trail wordt genoemd, wat de weg zou kunnen zijn die Cleopas en een andere leerling na de dood van Jezus van Jeruzalem naar Emmaus liepen. 

Volgens het evangelie van Lucas bespraken ze tijdens het wandelen de gebeurtenissen die tot de kruisiging leidden. Op een gegeven moment verscheen Jezus, die was opgewekt, aan hen, maar ze herkenden hem niet. Toen ze aankwamen bij Emmaus, dat tegenwoordig deel uitmaakt van het Ayalon Park bij Latrun, nodigden ze Jezus uit om bij hen te overnachten. Pas toen ze samen zaten en aten, herkenden ze hem.

Een deel van de route is een 2000 jaar oude Romeinse weg die Jeruzalem verbond met de zeehaven van Jaffa. Het pad eindigt bij het klooster van Emmaus Nicopolis, waar uitgebreide ruïnes van een Byzantijnse kerk staan. Groepen pelgrims vieren daar nog steeds de mis.

Emmaus trail. Foto via Sacum Centre

“De Emmausroute is een pelgrimsroute. We hebben dit niet erg veel in Israël, ”vertelde Henri Gourinard, een docent historische geografie die een gids voor het parcours schreef, aan The Jerusalem Post .

“Er is de Gospel Trail in Galilea, maar het verschil met de Emmaus Trail is dat je het in een halve dag kunt doen. “Het is een leuke manier om een pelgrimstocht te beëindigen en verder te mediteren voordat je terugkeert naar je land.”

Op dit moment zijn er in Israël natuurlijk geen christelijke pelgrims, die volgens het ministerie van Toerisme in 2019 meer dan de helft van de 4,55 miljoen toeristen van het land uitmaakten. Maar wanneer ze terugkeren, zullen ze nieuwe locaties vinden die ze kunnen bezoeken, waaronder een nieuwe vleugel van het Terra Sancta Museum in de oude stad van Jeruzalem.

Het museum heeft een prachtige collectie rituele voorwerpen gemaakt van goud en edelstenen die vanuit verschillende Europese landen naar de Franciscaanse Kerk in Jeruzalem zijn gestuurd.


*************************
ENGLISH:

Christian pilgrims visiting Israel can walk the new 18 km Emmaus Trail from the Saxum Visitor Center in Abu Ghosh and ending at the Emmaus Nicopolis Monastery near Latrun, halfway from Jerusalem to Tel Aviv.

By: Joods.nl - Joop Soesan

According to the Saxum Centre, pilgrims can walk the Emmaus Trail in about 5 to 6 hours, enjoying breathtaking views of olive trees, almond trees and carpets of wildflowers along the way. Along the trail, there are several tombs carved out of large boulders, containing stone benches. Tradition has it that a body would be placed on the bench until there were only bones, and then the bones would be placed in an ossuary.

Photo Saxum Visitor Centre

According to Christian tradition, Jesus and his disciples walked a lot. Pilgrims who want to follow in Jesus' footsteps now also have the opportunity to do so on a new path called the Emmaus trail, which could be the path that Cleopas and another disciple walked from Jerusalem to Emmaus after Jesus' death. 

According to Luke's gospel, as they walked they discussed the events leading up to the crucifixion. At one point Jesus, who had been resurrected, appeared to them, but they did not recognize him. When they arrived at Emmaus, which today is part of the Ayalon Park near Latrun, they invited Jesus to spend the night with them. Only when they sat and ate together did they recognize him.

Part of the trail is a 2,000-year-old Roman road that connected Jerusalem to the seaport of Jaffa. The path ends at the monastery of Emmaus Nicopolis, where extensive ruins of a Byzantine church stand. Groups of pilgrims still celebrate Mass there.

Emmaus trail. Photo via Sacum Centre

"The Emmaus trail is a pilgrimage trail. We don't have this very much in Israel, "Henri Gourinard, a lecturer in historical geography who wrote a guide to the trail, told The Jerusalem Post .

"There is the Gospel Trail in Galilee, but the difference with the Emmaus Trail is that you can do it in half a day. "It's a nice way to end a pilgrimage and continue meditating before returning to your country."

Right now, of course, there are no Christian pilgrims in Israel, which made up more than half of the country's 4.55 million tourists in 2019, according to the Ministry of Tourism. But when they return, they will find new locations to visit, including a new wing of the Terra Sancta Museum in Jerusalem's Old City.

The museum has a beautiful collection of ritual objects made of gold and precious stones that were sent from various European countries to the Franciscan Church in Jerusalem.