16 juli 2019

2019-07-16: Reusachtige schepen met het Leviathan-aardgasplatform vertrekken van Texas naar Israël - Giant Barges Carrying Leviathan Natural Gas Platform Set Out from Texas to Israel

Gezicht op de Israëlische Leviathan gasveld gasverwerkingsinstallatie nabij de Israëlische stad Caesarea, op 31 januari 2019. - View of the Israeli Leviathan gas field gas processing rig near the Israeli city of Caesarea, on January 31, 2019. Photo by Marc Israel Sellem/POOL

Nederlands = English

NEDERLANDS:

Bron: Breaking Israel News

De eerste van vier gigantische schepen met delen van het Leviathan aardgasplatform vertrokken vorige week op een 13.000 km lange reis van Texas, de Golf van Mexico naar de Middellandse Zee. Het platform, dat uit vijf operationele eenheden bestaat, zal op 85 meter diepte en 13 km uit de kust van Israël worden neergezet en zal 47 meter boven de zeespiegel uitsteken. Wanneer het platform volledig geassembleerd is in September, zal het bovenste dek van het platform 102 meter lang en 80 meter breed zijn, en 38.000 ton wegen, waardoor het platform 5 1/2 km diep in de zeebodem kan boren. 

Het gasveld 'Leviathan' is ontdekt in 2010 en bevat ongeveer twee derde van alle gasvoorraden, die tot dusver voor de kust van Israël zijn ontdekt. Het is één van de grootste diepwater gasontdekkingen ter wereld, in het eerste decennia van de 21e eeuw. De ontwikkeling van het' Leviathan' reservoir is het grootste infrastructuurproject, dat ooit in de geschiedenis van Israël is uitgevoerd. Het project is gefinancierd door de particuliere sector. Noble Energy, gevestigd in Texas, heeft  in samenwerking met Israeli Delek Drilling tot nu toe 3,75 miljard dollar geïnvesteerd. In 2018 tekenden de twee bedrijven een tienjarig contract voor 15 miljard dollar. 

De projectontwikkelaars zijn van mening, dat het Leviathan-gasreservoir Israël energiezekerheid zal bieden en honderden miljarden shekels zal inbrengen in de staatsschatkist aan royalty's en belastingen. De geopolitieke status van Israël zal versterken door de export van aardgas naar de landen in de regio. Zelfs volgens voorzichtige schattingen bevat 'Leviathan' genoeg gas om 40 jaar lang in de binnenlandse behoeften van Israël te voorzien. Verwacht wordt, dat het land voor het einde van het jaar zal beginnen met het overbrengen van gas via een pijpleiding naar het vasteland.  

Het contract verbindt Israël en Egypte, economisch gezien, met elkaar, maar de aardgasnetwerken moeten wel met elkaar te verbinden zijn. De aanleg van een 2.000 km lange onderwaterpijpleiding is gepland, die Israëlisch gas verbindt met Griekenland, Italië en Cyprus, en $ 7 miljard kost. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de betreffende landen. Het project moet ook worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

Hoewel de naam misschien willekeurig lijkt, speelt 'Leviathan', een mythisch zeemonster, een prominente rol in de joodse eschatologie. Een deel van de Talmoed (de Mondelinge Wet) beschrijft de post-Messiaanse rol van een grote vis, de Leviathan genaamd. In het traktaat van Baba Batra 75a staat dat God oorspronkelijk een mannelijke en een vrouwelijke Leviathan heeft geschapen. God maakte zich zorgen, dat de soort bij vermenigvuldiging de wereld zou vernietigen. God doodde de vrouwelijke Leviathan en bewaarde haar vlees voor het speciale banket, dat bij de komst van de Messias aan de rechtvaardigen zal worden gegeven. Het banket zal worden gehouden in een grote tent, gemaakt van de huid van de Leviathan.

___________________________

ENGLISH:

By:  Breaking Israel News

The first of four giant barges carrying sections of the Leviathan natural gas platform set out on a 7,000-mile voyage from Texas and the Gulf of Mexico to the Mediterranean Sea last week. The platform, comprised of five operational units, will be erected in 280 feet of water 7 miles off the coast of Israel and will rise 155 feet above sea level. When fully assembled in September, the platform topside decks will be 335 feet long, 260 feet wide, and weigh 38,000 tons, enabling the platform to drill three miles into the seabed. 

Discovered in 2010, Leviathan contains about two-thirds of all the gas resources discovered off the coast of Israel so far and is one of the world’s largest deepwater gas discoveries in the first decade of the 21st century. Development of the Leviathan reservoir is the largest infrastructure project ever undertaken in the history of Israel. Funded by the private sector, a Texas-based Noble Energy partnered with Israeli Delek Drilling have invested  $3.75 billion to date. In 2018, the two companies signed a ten-year contract for  $15 billion. 

The developers believe that the Leviathan gas reservoir will grant Israel energy security, inject hundreds of billions of shekels to the state treasury from royalties and taxes, enable export of natural gas to countries in the region, and strengthen the geopolitical status of Israel. Even by conservative estimates, Leviathan holds enough gas to meet Israel’s domestic needs for 40 years. It is expected to begin transferring gas to a pipeline on the mainland before the end of the year.  

The contract links Israel and Egypt economically as well as requiring their respective natural gas networks to be physically connected. Construction of a 1,250-mile underwater pipeline connecting Israeli gas to Greece, Italy, and Cyprus at a cost of $7 billion has been proposed and is awaiting approval from the respective countries. The project will also require approval by the European Commission. 

Though the name may seem random, Leviathan, a mythical sea monster, plays a prominent role in Jewish eschatology. A section of the Talmud (the Oral Law) describes the post-Messianic role of a large fish called the Leviathan. In the Tractate of Baba Batra 75a, it is written that God originally produced a male and a female Leviathan. God became concerned that in multiplying, the species would destroy the world. God killed the female Leviathan, preserving her flesh for the special banquet that will be given to the righteous on the arrival of the Messiah. The banquet will be held inside a huge tent made from the Leviathan’s skin.