23 april 2018

Studenten ontdekken oude lamp met menorah-opdruk tijdens het voorbereiden van Onafhankelijkheidsdag verrassing


The oil lamp and other discoveries from the Sanhedrin Trail. (Clara Amit/IAA)

Israelische studenten die een geschenk voor de staat voorbereidden, ontdekten een oude voorloper van Israëls nationale symbool.

Door: de Staf van het Israël wereld nieuws

Israëlische studenten die aan de interactieve "Sanhedrin Trail" werkten ter ere van Israëls 70e onafhankelijkheidsviering, dachten niet dat het symbool van de staat Israël onverwacht uit de grond zou komen in de vorm van een oude olielamp met het symbool van de menora van de tempel.

In de loop van het afgelopen jaar, hebben duizenden studenten in Galilea het eerste “slimme spoor" van Israël opgegraven en georganiseerd, waarin dozijnen stenen op het spoor informatie, geschiedenis en activiteiten aan mobiele telefoons van wandelaars doorgeven.

Tijdens archeologische opgravingen in Horbat Usha, de eerste plaats waar het Sanhedrin verhuisde na de mislukte Bar Kokhba opstand die eindigde in 135 CE en waar Rabbi Yehuda HaNasi, codificator van de Mishnah, zijn jeugd doorbracht, ontdekten ze een 1.400 jaar oude olielamp met het symbool van de menora, daterend uit de Byzantijnse of Umayyad periodes.

De menora is het officiële symbool van de staat Israël.

De studenten ontdekten ook materiaal overblijfselen uit de tijd van het Sanhedrin, waaronder bewijzen van de glasindustrie die ook worden genoemd in rabbijnse teksten, evenals siervoorwerpen tot een 1.800 jaar terug.

Dr. Einat Ambar-Armon, een archeoloog bij de Israel Antiquities Authority (IAA) en een expert op het gebied van oude kleilampen, zei dat "in tegenstelling tot het hedendaagse symbool van de staat waarin de menora van de tempel is afgebeeld met zeven takken en een enkele brede basis, de menora gegraveerd op de oude lamp heeft acht takken en een drie-poot basis.

De ontdekking van een lamp versierd met een menora, een symbool van het Joodse volk, "is zonder twijfel spannend, vooral op een plek met zo'n uniek erfgoed," voegde ze eraan toe.

Een andere fascinerende ontdekking tijdens de opgraving van het pad werd gedaan door Ilai Yonah, een student aan de Ha-Moshava High School in Zikhron Ya’akov, die een gouden munt gevonden heeft op het pad - waarvan slechts twee andere bestaan in de Staatsschatten - met een inscriptie van de Osmaanse sultan Suleiman de Schitterende, bouwer van Jeruzalem’s huidige Oude Stad muren.

Het Sanhedrin, een tribunaal van 71 oudsten dat in de oudheid als Israëls leiderschap fungeerde, vestigde zich in Usha, en verhuisde vervolgens naar Shefar'am, Bet She'arim en Zippori, tot het uiteindelijk in Tiberias werd opgericht.

Waar de toekomst samenkomt met het verleden

Ter viering van Israel's Onafhankelijkheidsdag opent het IAA de Sanhedrin Trail - een interactief pad dat vergezeld gaat van een unieke webapplicatie die dienst doet als een gemakkelijk toegankelijke "onafhankelijke gids" in de spectaculaire landschappen van de Galilea, en een ander soort wandelervaring biedt voor gezinnen, individuen en groepen.

De route strekt zich uit over Beneden Galilea en is 70 km lang (in vijf wandelpaden). Het is gewijd aan 70 grote mensen, de Sanhedrin wijzen die het Joodse volk hebben gerehabiliteerd na de Bar Kokhba Opstand, en wordt gepresenteerd aan de staat Israël en zijn burgers als een geschenk voor zijn 70e verjaardag.

De nieuwe webapplicatie "communiceert" met de stenen en biedt informatie over de recente en oude geschiedenis van de Galilea, flora en fauna, landschap, observatiepunten en attracties.

Israel Hasson, directeur van de IAA, verklaarde dat "het nieuwe pad en de ontdekkingen die erop volgen een viering zijn voor de burgers van Israël ter gelegenheid van 70 jaar onafhankelijkheid en een geschenk van duizenden jongeren die zoveel energie hebben gestoken in de ontwikkeling ervan".

Hij zei dat het nieuwe pad “een vlaggenschipproject is dat de toekomstige generatie verbindt die het pad voorbereidt op haar erfgoed en op de grote en inspirerende leiders van het Joodse volk".

Students discover ancient menorah-adorned lamp while preparing Independence Day surprise

Israeli students preparing a gift for the state discovered an ancient precursor of Israel’s national symbol.

By: World Israel News Staff

Israeli students working on the interactive “Sanhedrin Trail” in honor of Israel’s 70th independence celebrations did not imagine that the symbol of the state of Israel would unexpectedly emerge from the ground in the form of an ancient oil lamp bearing the symbol of the Temple’s menorah.

Over the past year, thousands of students in the Galilee have been excavating and organizing Israel’s first “smart trail,” in which dozens of stones on the trail relay information, history and activities to hikers’ mobile telephones

During archaeological excavations at Horbat Usha, the first place where the Sanhedrin relocated after the failed Bar Kokhba revolt which ended in 135 CE and where Rabbi Yehuda HaNasi, codifier of the Mishnah, spent his childhood, they discovered a 1,400 year old oil lamp bearing the symbol of the menorah, dating to the Byzantine or Umayyad periods.

The menorah serves as the official symbol of the state of Israel.

The students also uncovered material remains from the time of the Sanhedrin, including evidence of the glass industry that is also mentioned in rabbinical texts, as well as ornamental items dating back 1,800 years.

Dr. Einat Ambar-Armon, an archaeologist with the Israel Antiquities Authority (IAA) and an expert on ancient clay lamps, said that “unlike the modern day symbol of the state in which the Temple’s menorah is depicted with seven branches and a single broad base, the menorah engraved on the ancient lamp has eight branches and a three-legged base.”

The discovery of a lamp decorated with a menorah, a symbol of the Jewish people, “is without doubt exciting, especially at a site with such a unique heritage,” she added.

Another fascinating discovery during the excavation of the trail was made by Ilai Yonah, a student at Ha-Moshava High School in Zikhron Ya’akov, who found a gold coin on the trail – only two others exist in the State Treasures – bearing an inscription of the Ottoman sultan Suleiman the Magnificent, builder of Jerusalem’s current Old City walls.

The Sanhedrin, a tribunal of 71 elders which served as Israel’s leadership in ancient times, settled in Usha, and then moved on to Shefar’am, Bet She’arim and Zippori, until it was finally established in Tiberias.

Where the future meets the past

In celebration of Israel’s Independence Day, the IAA is opening the Sanhedrin Trail – an interactive trail accompanied by a unique web application that serves as a readily accessible “independent guide” in the spectacular landscapes of the Galilee, and offers a different sort of hiking experience for families, individuals and groups.

The trail stretches across the Lower Galilee and is 70 km long (in five walking segments). It is dedicated to 70 great people, the Sanhedrin sages who rehabilitated the Jewish people following the Bar Kokhba Revolt, and is presented to the state of Israel and its citizens as a gift for its 70th anniversary.

The new web application “communicates” with the stones and offers information about the recent and ancient history of the Galilee, flora and fauna, landscape, observation points and attractions.

Israel Hasson, director of the IAA, stated that “the new trail and the discoveries along it are a celebration for the citizens of Israel on the occasion of 70 years of independence and a gift from thousands of young people who invested so much of their energy in developing it.”

He said that the new trail is “a flagship project that connects the future generation preparing the trail to its heritage and to the Jewish people’s great and inspiring leaders.”

Source: https://worldisraelnews.com/surprise-students-prep..