06 juni 2018

Israël zet in op massieve uitbreiding op Golanhoogten

Viceminister en voormalig ambassadeur in de VS Michael Oren geeft impuls aan plan om de Israëlische bevolking in Golan aanzienlijk te vergroten.


Israeli security fence in Golan Heights FLASH90

Door David Rosenberg

Sinds de overwinning van Israël in de Zesdaagse Oorlog van 1967 beschouwt Israël het noordelijke plateau ten oosten van Meer van Tiberias, bekend als de Golanhoogte, als een strategisch bezit in de Israëlische verdediging tegen Syrië.

Zo was de Golan het eerste gebied dat door Israël werd veiliggesteld in de oorlog die door de Israëli's werd beslecht, met de oprichting van Merom Golan in juli 1967 - slechts een maand na het einde van de oorlog.

In de tussenliggende 51 jaar is de Israëlische nederzetting van de Golan echter langzaam gegroeid, vooral in vergelijking met de nederzettingenbeweging in Judea en Samaria. Terwijl er in 2017 meer dan 400.000 Joden in Judea en Samaria woonden, zijn er slechts 22.000 Israëlische burgers op de Golan - een vergelijkbaar aantal Syrische Druzen niet meegerekend, die weigerden volwaardig staatsburgerschap te accepteren.

In de Golan zijn geen volwaardige steden gevestigd, met als grootste Israëlische gemeenschap de stad Katzrin, waar ongeveer 7.000 inwoners wonen.

Israël heeft de Golan in 1981 geannexeerd, hoewel de Verenigde Staten, de Verenigde Naties en de meeste wereldmachten geweigerd hebben de Israëlische soevereiniteit over de Golan te erkennen - ofschoon het Amerikaanse Congres binnenkort wellicht een voorstel zal overwegen om de Israëlische annexatie te erkennen.

Met de Syrische burgeroorlog, die zich uitstrekt tot in het achtste jaar, en de uitbreiding van de militaire aanwezigheid van Iran in de buurt van de noordelijke grens van Israël, is het versterken van de controle van Israël over de Golan opnieuw een belangrijk veiligheidsprobleem geworden, zegt viceminister en voormalig ambassadeur bij de Amerikaanse Michael Oren (Kulanu).

Oren promoot een plan om de Israëlische nederzettingen op de Golan massaal te vergroten, in de hoop het aantal Israëli’s in het gebied binnen het volgende decennium te verdubbelen.

“Oren: “We zijn al meer dan 50 jaar bezig ons op de Golan te vestigen, maar er zijn slechts 22.000 Israëlische burgers. "De Golan is een onlosmakelijk onderdeel van het karakter van de staat Israël, en we moeten het gebied ontwikkelen.

"Dit is niet alleen een demografische of morele kwestie, maar ook een ernstige bedreiging voor de veiligheid. Iran probeert de lokale soennitische bevolking te vervangen door sjiitische troepen [aan de Syrische kant van de Golan], en zich militair in Syrië te vestigen om van de Golan een nieuw front met Israël te maken. We hebben een tijdsspanne die van cruciaal belang is om te benutten - onze aanwezigheid daar is belangrijk voor de veiligheid van de staat Israël, het Midden-Oosten en de wereld".

Volgens het plan van Oren zou de regering een nieuw comité oprichten dat zich zou wijden aan de uitbreiding van de Israëlische nederzettingen in de Golan en nieuwe stimulansen zou bieden aan Israëliërs om naar de Golan te verhuizen, verbeteringen aan de infrastructuur in de Golan zou bevorderen, en het openbaar vervoer in de Golan en omgeving zou uitbreiden.

Israel mulls massive expansion on Golan Heights


Deputy Minister and former Ambassador to US Michael Oren pushing plan to significantly increase Israeli population in Golan.

By David Rosenberg

Since Israel’s victory in the 1967 Six Day War, Israel has viewed the northern plateau east of the Sea of Galilee, known as the Golan Heights, as a strategic asset in Israel’s defenses against Syria.

Thus the Golan was the first area secured by Israel in the war which was settled by Israelis, with the founding of Merom Golan in July 1967 – just one month after the end of the war.

In the intervening 51 years, however, Israeli settlement of the Golan has expanded slowly, especially in comparison to the settlement movement in Judea and Samaria. While more than 400,000 Jews were living in Judea and Samaria by 2017, the number of Israeli citizens in the Golan is just 22,000 – not including a similar number of Syrian Druze who refused to accept full citizenship.

No full-fledged cities have been established in the Golan, with the largest Israeli community being the town of Katzrin, home to roughly 7,000 residents.

Israel annexed the Golan in 1981, though the US, United Nations, and most world powers have refused to recognized Israeli sovereignty over the Golan – though the US Congress may soon consider a proposal to recognize the Israeli annexation.

With the Syrian civil war stretching into its 8th year, and the expansion of Iran’s military presence near Israel’s northern border, solidifying Israel’s control over the Golan has again become a key security issue, says Deputy Minister and former Ambassador to the US Michael Oren (Kulanu).

Oren is pushing a plan to massively increase Israeli settlement on the Golan, in the hopes of doubling the number of Israelis in the area within the next decade.

“We’ve been settling the Golan for more than 50 years now, but there are just 22,000 Israeli citizens there,” said Oren. “The Golan is an inseparable part of the character of the State of Israel, and we must develop the area.”

“This is not just a demographic or moral issue, but a serious security threat. Iran is working to replace the local Sunni population with Shi’ite forces [on the Syrian side of the Golan], and to establish itself militarily in Syria in order to turn the Golan into a new front with Israel. We have a window of time that is critical to take advantage of – our presence there is important to the security of the State of Israel, the Middle East, and the world.”

Under Oren’s plan, the government would establish a new committee dedicated to expanding Israeli settlement in the Golan and would offer new incentives to Israelis moving to the Golan, promote improvements to the infrastructure in the Golan, and expand public transportation inside the Golan and the surrounding area.


Source: http://www.israelnationalnews....


Comments