30 juli 2017

​De Palestijnen zoeken altijd wel naar een excuus voor het onvergeeflijke’

Israëlische VN-ambassadeur Danon spreekt tegen de Verenigde Naties over onrust in Jeruzalem, zegt dat er altijd wel weer een ander excuus voor terrorisme is.

De Israëlische ambassadeur van de Verenigde Naties Danny Danon heeft een speciale zitting van de Algemene Vergadering van de VN die zich richt op de VN-wereldwijde strategie ter bestrijding van terrorisme toegesproken. Tijdens zijn opmerkingen spreekt ambassadeur Danon over de laatste onrust in Jeruzalem.

"De Palestijnen hebben altijd een ander excuus voor hun terreur," zei Danon. “Ze proberen altijd het onvergeeflijke te verontschuldigen. Op dit moment is het excuus de Tempelberg. In het verleden was het de hereniging van Jeruzalem, en daarvoor, de oprichting van de staat Israël."

"We kunnen ons niet laten misleiden door valse verhalen en pogingen om de internationale gemeenschap te misleiden.

“De echte oorzaak van terrorisme in de Palestijnse samenleving is hetzelfde als over de hele wereld.

"Het is de de-legitimatie van de andere. Het is de afwijzing van mensen van andere gelovigen en nationaliteiten, en het is de verheerlijking van zinloos geweld tegen onschuldigen als legitieme vormen van uiting."

Arabieren hebben opgeroepen tot rellen in Jeruzalem en andere gebieden van het land sinds de Israëlische veiligheidsmacht twee weken geleden tijdelijk de Tempelberg afsloot en metaaldetectoren in reactie op een terreuraanval plaatsten. In die terreur aanval hebben drie Moslim-terroristen twee Druze-politieagenten vermoord

'The Palestinians always seek to excuse the inexcusable'

Israeli UN Ambassador Danon speaks to United Nations about unrest in Jerusalem, says there's 'always another excuse for terror.'

Israeli Ambassador to the United Nations Danny Danon addressed a special session of the UN General Assembly focusing on the UN Global Counter-Terrorism Strategy. During his remarks, Ambassador Danon spoke of the latest unrest in Jerusalem.

"The Palestinians always have another excuse for their terror," Danon said. "They always seek to excuse the inexcusable. Right now, the excuse is the Temple Mount. In the past, it was the reunification of Jerusalem, and before that, the very establishment of the State of Israel."

"We cannot allow ourselves to be misled by false narratives and attempts to deceive the international community.

"The real cause of terrorism in Palestinian society is the same as it is all over the world.

"It is the de-legitimization of the other. It is the rejection of people of other faiths and nationalities, and it is the glorification of senseless violence against innocents as legitimate forms of expression."

Arabs have rioted in Jerusalem and other areas of the country since Israeli security forces temporarily closed off the Temple Mount and placed metal detectors in response to a terror attack two weeks ago. In the attack, three Muslim terrorists murdered two Druze policemen wit